ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Školení pro lektory a zkušební komisaře

Myslivost 10/2016, str. 26  Jiřina Špálová
Činnost Kulturně propagační komise (KPK) je poměrně obsáhlá. Kromě spolupráce s různými organizacemi je to práce s mládeží, působení na veřejnost, výchova a vzdělávání, spolupráce s ostatními komisemi atd. Jistě jste zaznamenali, že stejně jako v předchozích letech, se ČMMJ, z.s. prezentovala na několika výstavách v ČR i zahraniční, zorganizovala národní kolo soutěže pro děti a mládež Zlatou srnčí trofej, organizace začala být aktivní na sociálních sítích, upravují se webové stránky a pravidelně vkládají aktuality a mnoho další práce a činnosti, kterou sekretariát ve spolupráci s KPK vykonává. Jedna z větších a významných akcí, kterou pro letošní rok připravujeme, i proto že se neorganizuje pravidelně a je na přípravu a organizaci hodně náročná, je školení pro lektory a zkušební komisaře. Poslední celoplošné školení proběhlo v letech 2004/2005 2007 .
Zatímco vztah k přírodě a myslivosti získáváme od dětství prostřednictvím rodiny, školy, prostředí kde vyrůstáme, k výkonu myslivosti už potřebujeme teoretické i praktické znalosti, musíme absolvovat adeptský kurz a složit zkoušky. Absolvováním kurzu a jeho úspěšným zakončením zkouškou získáváme dle současné legislativy oprávnění k výkonu práva myslivosti na neomezenou dobu a už je na každém z nás, jakým způsobem si doplňujeme znalosti z legislativy, zoologie, kynologie, střelectví atd. Myslivecká veřejnost může tyto informace průběžně získávat z odborné literatury nebo časopisu Myslivost, ale je to opravdu jen na vlastní vůli. Kdo by měl každopádně tyto informace sledovat a aktivně vyhledávat, jsou hospodáři jednotlivých mysliveckých spolků a samozřejmě lektoři a zkušební komisaři. Protože jsou to oni, kdo předávají své znalosti a zkušenosti našim budoucím kolegům.
Z tohoto důvodu vznikla pod KPK pracovní skupina, která se organizaci školení věnuje. Byla domluvena spolupráce s garanty jednotlivých skupin předmětů, kteří jsou zkušení odborníci, lektoři a praktici. Za sekretariát školení zastřešuje Ing. Linhart, za KPK Ing. Kasina a Ing. Špálová. Kromě garantů je pracovní skupina rozšířena o další lektory, kteří budou přednášet v jednotlivých místech, podle časových možností. Garanti jednotlivých skupin předmětů se společně s organizátory několikrát sešli na sekretariátu ČMMJ, z.s. v Praze, přičemž detailně konzultovali systém školení, aktualizaci školicích materiálů, obsahovou stránku, probíhá debata i přes e-mailovou korespondenci. Na sekretariátu proběhne ještě před zahájením všech školení jeden zkušební termín, jen pro užší počet vybraných lektorů, kde si garanti s přednášejícími ověří zpracování prezentací, připraví na možnou diskusi, ověří délku výkladu atd. Konkrétně se při školeních můžete setkat s Mgr. Drmotou, MVDr. Forejtkem, Ing. Krausem, MUDr. Machem, Ing. Petříkem[JŠ1] , Ing. Slavingerem, Petrem Šeplavým, Pavlem Štanglem, Ing. Vomáčkou a RNDr. Zbořilem.
Legislativním[JŠ2]  rámcem pro zkoušky z myslivosti je zejména vyhláška MZe č. 244/2002 Sb., kterou se provádí Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. Právo pořádání zkoušek z myslivosti pro ČMMJ, z. s. vzniká na základě pověření MZe č. 2/2002 ze dne 20. 9. 2002, čj. 6725b 2002 – 5050. Na tyto dokumenty navazuje směrnice ČMMJ k organizování zkoušek z myslivosti platná od roku 2012, prostřednictvím této směrnice centrum v Praze (Myslivecká rada) pověřuje a opravňuje jednotlivé okresní myslivecké spolky (OMS) k pořádání zkoušek. O zařazení do seznamu a o vyřazení OMS ze seznamu rozhoduje Myslivecká rada ČMMJ, z.s.
Je několik důvodů, proč je školení lektorů a zkušebních komisařů důležité. Jedním z nich je požadavek ze strany vrcholného státního orgánu (Ministerstva zemědělství) na dodržování legislativních rámců, se kterými je propojeno i důsledné vedení evidence lektorů a zkušebních komisařů, termínů zkoušek a uchazečů. Už z prvních reakcí jednotlivých okresních mysliveckých spolků jsme si ověřili, že o školení projevuje zájem více než 1300 lektorů. Každoročně zkoušky pořádá většina z 81 okresů a kurzů se účastní několik stovek adeptů. Takové počty zainteresovaných osob a termínů si určitě zaslouží přesnou evidenci, bez ohledu na legitimní požadavek MZe. To je důvod, proč budeme od všech lektorů a zkušebních komisařů opakovaně požadovat předložení oprávnění pro výkon jejich funkce dle platné legislativy a Směrnice. Jedná se konkrétně o doložení platného členství v ČMMJ, z. s. a odevzdání kopie o dosaženém odborném vzdělání dle vyhlášky:
Absolventi vysokých škol – kopie indexu (výkazu o studiu), výpis předmětů, nebo potvrzení o zkoušce z myslivosti na vysoké škole (diplom jednoznačně neprokazuje složení zkoušky z myslivosti)
Absolventi středních a vyšších odborných škol – maturitní vysvědčení a ročníkové vysvědčení z ročníku, kdy je zapsáno absolvování povinného předmětu myslivost
Absolventi VOMZ – vysvědčení o vykonání vyšší odborné myslivecké zkoušky
Pro skupiny předmětů II., III. a V. diplom z příslušné VŠ
Musíme se vyhnout riziku, že by kvůli možným chybám jednotlivců celá organizace přišla o oprávnění zkoušky pořádat a rozšiřovat tak řady myslivců. Zavedením nové přesnější evidence chceme navíc získat přímé kontakty na lektory a využít je pak na rozesílání aktualit a novinek ze všech oblastí, které se vzdělávání adeptů týká. S lektory a zkušebními komisaři budeme i po absolvování školení komunikovat, informovat o případných změnách, vzájemně si chceme vyměňovat poznatky a znalosti.
Za stěžejní úkol při pořádání školení pokládáme sjednocení úrovně znalostí adeptů na všech okresech a sjednocení způsobu zkoušení a hodnocení znalostí. Právě jednotnost výuky a celorepublikový pohled na míru znalostí adeptů musí být pro celou ČMMJ zásadním argumentem pro oprávněnost pořádání zkoušek do dalších let. S tím souvisí zájem ČMMJ o zavedení nových poznatků ze všech dotčených oborů do přípravy a zkoušení adeptů. Je nepřípustné, aby si adepti vybírali místa, kde je mírnější zkušební senát, kde nejsou požadovány dostatečné znalosti. Kdo se chce stát myslivcem, musí počítat s náročnou přípravou. Myslivost je multioborová, obsáhlá, ne každá skupina je pro jednotlivce zajímavá. Zároveň není nutné po adeptech vyžadovat hloubku znalostí, kterou mají ovládat myslivečtí hospodáři a lektoři.
Z tohoto důvodu budou zavedeny jednotné a závazné „Okruhy znalostí pro zkoušky z myslivosti“. Tyto okruhy nejsou žádnou novinkou. Už v minulosti byla jejich forma doporučována a byla volně k dispozici na webových stránkách ČMMJ, z.s., některé zkušební senáty okruhy využívaly. Tyto okruhy byly vytvořeny a odsouhlaseny po posledním cyklu školení v roce 2007, řada skutečností se od té doby změnila. Proto v současné době probíhá jejich aktualizace a po jejím dokončení budou okruhy rozeslány na jednotlivé OMS a zveřejněny na webových stránkách. Pro každý předmět bude aktualizováno zase 60 tématických okruhů - 20 označených jako A, které jsou nosná a adept je musí bezpodmínečně ovládat a znát, 20 označených jako B, kdy by měl adept problematiku z většiny okruhu znát a 20 označených jako C, tzv. okruhy doplňkové. O tematickém okruhu ze skupiny A musí být adept schopen souvisle hovořit, případně odpovídat na všechny otázky pokládané zkoušejícím, u okruhu ze skupiny B by měl znát nejdůležitější body problematiky, měl by problematiku charakterizovat. Okruh ze skupiny C by měl adept znát alespoň rámcově.
Pro KPK je nezbytná i zpětná vazba od lektorů pro přípravu dalších školení, pro přípravu materiálů, výukových pomůcek. Lektoři jsou ti, kteří se pravidelně s adepty setkávají, vědí, jaká témata jsou pro adepty komplikovaná, kde nejčastěji naráží na větší množství otázek, kde chybují. Školení je i příležitostí pro lektory, aby si vyměnili poznatky, zkušenosti, informace.
 
Kde proběhnou školení
Ideální by bylo, pokud by školení proběhla na všech okresech nebo minimálně ve všech krajích. Zvažovali jsme, i jaký den zvolit. Z časových a finančních důvodů jsme ale museli přistoupit ke kompromisu. Bylo vybráno 9 míst tak, aby byla v dojezdu max. 1,5 hodiny pro všechny dotčené OMS. Možná překvapivě jsme zvolili jako školicí den neděle. Ale většina účastníků se tak vyhne vybírání dovolené, a protože společné lovecké akce jsou zpravidla v sobotu, nepřijdou ani o ně. Školení je celodenní, s registrací od 7,30 hod. a předpokládaným ukončením do 18,00 hod., kdy se budou předávat proti podpisu nové průkazy. Všechny přednášky jsou povinné, ačkoliv víme, že někteří lektoři přednášejí a zkouší jen určité skupiny. Každý lektor ale může být i předsedou senátu a je proto nutné, aby dobře ovládal všechny skupiny.
 
Zatím byla pro závěr roku 2016 a leden 2017 vybrána k uspořádání školení tato místa:[JŠ3] 
23.10. - Liberec (multimediální sál Krajského úřadu)
30.10. - České Budějovice (Kulturní dům Borek u Českých Budějovic)
06.11. - Olomouc (Hotel Flora)
13.11. - Hradec Králové (Kulturní dům Aldis)
20.11. - Litoměřice (Zahrada Čech)
11.12. - Plzeň (Kulturní dům Šeříkovka)
18.12. - Opava (Kulturní dům Větřkovice)
22.01. - Brno (MZLU, posluchárna Q01)
29.01. - Praha (ČZU, kongresový sál SIC)
U všech termínů a míst změna vyhrazena. Poslední dvě místa byla vybrána vzhledem k nejlepším dojezdovým možnostem zároveň jako místa, kde se mohou proškolit ti, kteří z jakýchkoliv důvodů nebudou schopni absolvovat školení v dřívějších termínech blíže svému okresu.
 
Jak se na školení hlásit
Lektory a zkušební komisaře vybírají jednotlivé OMS. Jejich seznam, i s místem, kde budou chtít být proškoleni, pak odešlou na sekretariát ČMMJ. V ideálním případě i se všemi okopírovanými dokumenty dokládající vzdělání podle platné legislativy a Směrnice (viz výše) – zkrátí se tím čas při registracích. Členové ČMMJ, kteří mají o školení zájem a zároveň splňují podmínky pro výkon lektora a zkušebního komisaře, se mohou sami aktivně na školení přihlásit prostřednictvím jakéhokoliv OMS. Dopravu a účastnický poplatek (300 Kč/osoba) si hradí účastníci, je individuálním rozhodnutím každého OMS, zda jej uhradí ze svého rozpočtu. V této částce je zahrnuto celodenní proškolení, materiály, nový průkaz lektora a zkušebního komisaře, občerstvení.
Věříme, že o školení bude zájem a hlavně bude pro lektory a zkušební komisaře přínosem a my získáme zpětnou vazbu. Sjednocení okruhů a požadavků bude splňovat základní funkci organizace – jednotu. Také nová evidence s možností rozesílat aktuality sebou nese další možnosti, které chceme v budoucnu aktivně využívat. Chceme-li totiž do budoucna udržet a obhájit prestiž a postavení největší myslivecké organizace, nezbytným předpokladem k tomu je jednotný přístup k výchově, vzdělání a zkoušení nových členů.
Těšíme se na viděnou na školeních
Za KPK a organizační skupinu
Jiřina ŠPÁLOVÁ
 
 
Zpracování dat...