ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Myslivecká statistika 2015/2016 – rekordy bez radosti

Myslivost 10/20106, str. 8 Pavel Forejtek
Počet komentářů: 0
Celková výměra honiteb se v roce 2015 oproti roku 2014 zvýšila o 5109 ha, počet honiteb však klesl 5792 (snížení o 12 honiteb). Počty loveckých psů se prakticky v porovnání s rokem 2014 nezměnil (celkem evidováno 31 223 loveckých psů v roce 2015 oproti 31 312 psům v roce 2014). Nejpočetnější skupinou zůstávají ohaři, jejichž počet oproti roku 2014 vzrostl (11 204 / 2014 oproti 11 340 / 2015). Pokud se týká držitelů loveckých lístků, jejich počet meziročně klesl na 92 014 (snížení o 233 osob). Více >
Myslivecká statistika 2015/2016 – rekordy bez radosti

Lovectví a myslivost v Císařském lese

Myslivost 10/2016, str. 12 Josef Langáš
Počet komentářů: 0
Nepřehlédnutelná je temná hradba lesa, který po příkrých stráních vystupuje nad Tachovskou brázdu, Chebskou a Sokolovskou pánev a přes vrchové paroviny přechází do Tepelské plošiny. Lesy střídají zelené louky, úzká políčka i souvislé lány, lemují vesnice kolem potoků. Spatříte rozpadlá stavení i ruiny velkých statků - jak je historie tohoto kraje poznamenala. Na kopcích bídný les, kterému sníh, námrazy a ledové krusty nedovolí vzrůst, západním větrem ulámané vrcholky stromů. Jinde jsou slatinné bezedné tůně a močály s černou vodou bez života, plazivá kleč. To je Císařský les (Keiserwald) – dnes Slavkovský les – s nejvyššími vrcholy Lesný (983 m n.m.) a Lysina (982 m n.m.), hornatý ostrov zeleně, klidu a málo narušené přírody. Významnou součástí lesa jsou rozsáhlá rašeliniště vrchovištního typu s porosty borovice blatky a břízy pýřité. Více >
Lovectví a myslivost v Císařském lese

Pilířem myslivosti musí být péče o krajinu založená na celoživotním vzdělávání

Myslivost 10/2016 Jiří Kasina
Počet komentářů: 1
Myslivost jakožto multidisciplinární obor má mnoho aspektů, nakonec paletu zájmových oblastí zosobňují v Myslivecké radě ČMMJ i předsedové jednotlivých odborných komisí. O rozhovor jsem tentokrát požádal předsedu té sice asi historicky nejmladší komise, ale jak vyplývá níže z textu, tak stále více významnější Ekologické komise Dr. Ing. Petra Maradu. Více >
Pilířem myslivosti musí být péče o krajinu založená na celoživotním vzdělávání

Synantropie je když…

Myslivost 10/2016, str.. 21 Zdeněk Hlaváč
Počet komentářů: 0
Pojem synantropie se v posledním období objevuje dosti často, převážně v různých ekologických statích či pojednáních, začíná však i nutně pronikat do úvah mysliveckých. Odpustíme-li si „Svitáčkovskou“ definici (ta se týkala pouze staré australské zbraně bumerangu a pravila že: „bumerang je, když ho hodíme a on se nevrátí, tak to bumerang není“). Synantropie je jakési spoluužívání člověka a živočichů v prostředí, jež je blíže člověku. O tom, že spolu s člověkem žije celá řada živočichů, především těch „nižších“, o tom jistě víme všichni. Většinou se však jedná o organismy, které nám život spíše ztrpčují. Co ale živočichové tzv. „vyšší“, převážně obratlovci? Více >
Synantropie je když…

K problematice omezení výkonu práva myslivosti třetími subjekty

Myslivost 10/2016, str. 22 Roman Ondrýsek
Počet komentářů: 0
Podnětem k sepsání příspěvku na výše uvedené téma byla návštěva dvou na sobě nezávislých klientů v mé advokátní kanceláři. Klienti byli velmi rozčarováni nad jednáním vlastníků honebních pozemků, se kterými měli uzavřeny nájemní smlouvy. Tak jako v předcházejících příspěvcích bych rád svými podněty inicioval diskuzi nad problematikou, se kterou se mohou některá myslivecká sdružení setkat. Více >
K problematice omezení výkonu práva myslivosti třetími subjekty

Ještě jednou noční vidění

Myslivost 10/2016, str. 24 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Přečetl jsem si se zájmem v Myslivosti 8/2016 článek jednoho z našich předních odborníků, Dr. Ing. Jiřího Hanáka na noční vidění. Určitě je podložený značnou zkušeností, ale po zralé úvaze mi dovolte, abych zareagoval svým pohledem na věc. Myslím, že používání zaměřovacích přístrojů se schopností nočního vidění k lovu je poměrně nová metoda, teprve velice nedávno přiznaná jako zákonná a že tedy širší diskuse na dané téma je nejenom žádoucí, ale dokonce nutná. Více >
Ještě jednou noční vidění

Školení pro lektory a zkušební komisaře

Myslivost 10/2016, str. 26 Jiřina Špálová
Počet komentářů: 0
Činnost Kulturně propagační komise (KPK) je poměrně obsáhlá. Kromě spolupráce s různými organizacemi je to práce s mládeží, působení na veřejnost, výchova a vzdělávání, spolupráce s ostatními komisemi atd. Jistě jste zaznamenali, že stejně jako v předchozích letech, se ČMMJ, z.s. prezentovala na několika výstavách v ČR i zahraniční, zorganizovala národní kolo soutěže pro děti a mládež Zlatou srnčí trofej, organizace začala být aktivní na sociálních sítích, upravují se webové stránky a pravidelně vkládají aktuality a mnoho další práce a činnosti, kterou sekretariát ve spolupráci s KPK vykonává. Jedna z větších a významných akcí, kterou pro letošní rok připravujeme, i proto že se neorganizuje pravidelně a je na přípravu a organizaci hodně náročná, je školení pro lektory a zkušební komisaře. Poslední celoplošné školení proběhlo v letech 2004/2005 2007 . Více >
Školení pro lektory a zkušební komisaře

O omezování druhů, ale i o zemědělství

Myslivost 10/20106, str. 28 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Od 3.8.2016 platí prováděcí nařízení Evropské komise týkající se invazních nepůvodních druhů, seznam zahrnuje jak živočišné, tak rostlinné druhy. O tom, jak dalece jsou tyto druhy nebezpečné, zda je potřeba je omezovat, či zda hrozí rozšiřování omezovacího seznamu na národní úrovni, jsem si přijel popovídat do Dymokur s Ing. Tomášem Czernínem, zemědělcem a myslivcem v jedné osobě. Více >
O omezování druhů, ale i o zemědělství

Drop velký na Znojemsku

Myslivost 10/2016, str. 30 Hana Vymazalová
Počet komentářů: 0
S podrobným sledováním života dropa velkého na Znojemsku se začalo až od roku 1970 (FIALA, FIALOVÁ, KLEJDUS). Do této doby nebyla lokalita na Znojemsku soustavně zkoumána a chyběly základní poznatky o výskytu a životních podmínkách dropa velkého. Početnost jedinců dropa velkého na Znojemsku Sčítání jedinců populace dropa velkého na Znojemsku jsme začali systematicky provádět od roku 1970. Do té doby existovalo velice málo záznamů o stavech (pouze z náhodných pozorování), které nepostihovaly jak celou populaci, tak ani její jednotlivé kategorie. Proto jsme je nemohli brát ani jako materiál porovnávací. Více >
Drop velký na Znojemsku

Opakovací kulovnice Bergara B14

Myslivost 10/2016, str. 34 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Někdy kolem roku 2006 se rozhodli vlastníci španělského výrobního družstva Dikar využít volnou kapacitu závodu v Bergaře a začít opět po letech vyrábět ve Španělsku kulové hlavně. Dikar i Bergara jsou ze Španělska, ale značnou část produkce prodává Dikar v USA, zejména předovky a střely do nich. Součástí Dikaru je i americká distribuční firma BPI Outdoor. A právě pánové z BPI prý měli nápad, že by nemuselo být marné ukousnout si aspoň kousek z toho velkého koláče, kterým byla vrcholící světová poptávka po puškách typu AR 15. A hlavní se zoufale nedostávalo. Více >
Opakovací kulovnice Bergara B14

Podeváté mezinárodně v Židlochovicích

Myslivost 10/2016, str. 40 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Již podeváté a tradičně první čtvrtek v září se sjeli do konferenčního sálu židlochovického zámku představitelé mnoha středoevropských mysliveckých spolků. Akce pořádaná Středoevropským institutem ekologie zvěře Brno – Nitra – Wien za dosavadní ročníky nabrala na vážnosti a renomé, není to sice akce tradičně „odborně-seminářová“, nevydává se ani sborník a ani se na závěr nepřijímá celkové usnesení, ale je to spíše „myslivecký brainstorming“, příležitost se v klidu zamyslet a prodiskutovat myšlenky a názory, které spojují středoevropské myslivce bez rozdílu hranic. Více >
Podeváté mezinárodně v Židlochovicích

Změna klimatu v životě zvěře

Myslivost 10/2016, str. 42 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Obecně a tradičně se má za to, že lesní porosty jsou zásobárnou vody, ale zároveň také, že transpirace lesního porostu je vyšší, než transpirace například travních porostů. Tentýž rozpor je v představě, že lesy více tlumí srážkovou vodu při její transformaci na odtok z povodí, než jiné porosty. Laická představa je, že právě z lesů odtéká více vody do drobných potoků a říček, než z ostatních porostů. Aktuální situace nepopiratelné změny klimatu souvisí s kritickým ubýváním spodní vody i nedostatkem srážek je sledována nejvíc v zemědělství či lesnictví a v oborech s nimi více či méně souvisejícími. Více >
Změna klimatu v životě zvěře

Instantní lizy pro zvěř – ideální náhrada kamenné soli v honitbách

Myslivost 10/2016 Zdeněk Vala
Počet komentářů: 0
Sůl má ve výživě zvěře nezastupitelnou úlohu. Zvěř ji velmi ráda vyhledává a také přijímá. V honitbě by ji měla mít k dispozici „ad-libitum“ na dostatečném počtu míst v průběhu celého roku. Zvěři bývá předkládána v různých typech slanisek a v různých formách. Nejčastěji to je kamenná sůl nebo tzv. lisované solné kostky, buď čisté (NaCl), nebo s přídavkem různých makro i mikroprvků. Dalším formou, se kterou se můžeme v praxi setkat, jsou instantní formy lizu, které vyrábí firma Mikrop Čebín, a.s. Jsou to sypká minerální krmiva, která po smíchání s vodou vytvrdnou a slouží k doplnění minerálních látek, včetně soli, podle individuálních potřeb jednotlivých druhů zvěře. Výše popsaná krmiva jsem měl možnost v praxi vyzkoušet a rád bych se se čtenáři časopisu Myslivost podělil o získané poznatky z testování. Více >
Instantní lizy pro zvěř – ideální náhrada kamenné soli v honitbách

Výživa srnčí zvěře - shrnutí nejdůležitějších aspektů

Myslivost 10/2016, str. 46 Pavel Scherer
Počet komentářů: 0
Vážení přátelé myslivosti a milovníci srnčí zvěře, z důvodu skutečnosti, že se nezadržitelně blíží zimní období a s tím spojená péče o zvěř v podobě přikrmování, rozhodl jsem se přeskočit závěrečný příspěvek o parukáčích a do tohoto čísla aktuálně zařadit článek věnující se této velice významné oblasti. V nedávné době byl zveřejněn čtrnáctidílný seriál článků o výživě a jeho významu pro mysliveckou praxi, který jsem účelově a systematicky rozdělil do několika dílčích oblastí. Z důvodu skutečnosti, že tento seriál měl mezi čtenáři velmi pozitivní ohlas a podporu, požádala mě redakce časopisu, zda bych do tohoto čísla aktuálně nepřipravil shrnutí nejdůležitějších aspektů. Pro chovatele a milovníky srnčí zvěře, které oblast výživy zajímá hlouběji a chtějí v ní získat co nejvíce nových poznatků a informací sděluji, že výživa bude stěžejní kapitolou posledního dílu trilogie o srnčí zvěři - Srnčí zvěř III. – výživa, fenomén parožení Více >
Výživa srnčí zvěře - shrnutí nejdůležitějších aspektů

Novinka od Mikovu – nůž Patron v myslivecké praxi

Myslivost 10/2016, str. 50 Martin Horálek
Počet komentářů: 0
Tradiční český výrobce nožů MIKOV používá ve svém marketingovém sloganu tři slova: tradice, zkušenosti, kvalita. Ve skutečnosti si tato firma prošla po roce 1989 nejrůznějšími problémy a zdivočelá forma českého kapitalismu zanechala šrámy i na této kdysi výkladní skříni českých nožířů. To se logicky projevilo jak na kvalitě výrobků, tak i na (ne)vývoji nového sortimentu, který by odrážel moderní trendy a byl konkurenceschopný se zahraničními výrobky. Poslední dobou se ale zdá, že se i v Mikovu blýská na lepší časy, čehož dokladem budiž i novinka tamních konstruktérů s názvem Patron. Více >
Novinka od Mikovu – nůž Patron v myslivecké praxi

Ticho lesa mám rád

Myslivost 10/2016, str. 52 Lubomír Hajný
Počet komentářů: 0
V atmosféře vrcholících olympijských her v Riu prohlížím webové stránky a hledám vrcholového sportovce, který je myslivcem a zároveň s ním rozhovor v Myslivosti zatím ještě nebyl. Pro krátkém pátrání se mi objevují stránky třineckého hokejového klubu, kde se píše o jejich útočníkovi Martinu Adamském. Tento hokejový hráč, který před třineckým klubem oblékal dres Plzně, je aktivním myslivcem, pokud je mi známo, jako koníčka má práci se dřevem. A tu nejtvrdší. Velice rád pracuje s motorovou pilou při těžbě dřeva. Sám o sobě říká, že les jej naplňuje a rád zde relaxuje. Kontaktuji proto tiskového mluvčího třineckého hokejového klubu a ten mi během chvíle domlouvá schůzku. Moje kroky tedy vedou nedaleko zimního stadionu, kde právě vrcholí příprava hokejistů před nadcházející novou sezonou. Více >
Ticho lesa mám rád

Jelenie trofeje na výstave Nitra 2016

Myslivost 10/2016, str. 54 Jozef Herz
Počet komentářů: 0
V minulosti až do roku 2005 sa na celoštátnych poľovníckych výstavách prezentovali všetky trofeje, ktoré boli ohodnotené na zlatú, striebornú a bronzovú medailu. Už v roku 2011 bol celkový počet medailových jeleních trofejí z voľných revírov v počte 3788 kusov. V roku 2015 tento počet stúpol na 4916 trofejí. Nárast medailových trofejí je úmerný s lovom jeleňov. Za roky 2005-2010 sa ulovilo 33 070 jeleňov a za roky 2011-2015 až 40 725 jeleňov. Více >
Jelenie trofeje na výstave Nitra 2016

Sympozium o černé zvěři

Myslivost 10/2016 Miloš Ježek
Počet komentářů: 0
První zářijový týden proběhlo v lucemburském městě Mersch 11. mezinárodní sympozium o černé zvěři. Konference se koná pravidelně každé dva roky a letošní akce navazovala na velice úspěšná sympozia pořádaná ve Slovinsku a Německu. Celkem se akce účastnilo téměř 100 osob nejen z Evropy, ale také z Ameriky, Afriky a Asie. Více >
Sympozium o černé zvěři

Lovecké náboje – vysokorychlostní a odvozené od vojenských

Myslivost 10/2016, str. 56 Jaroslav Krejčí
Počet komentářů: 0
Každý myslivec a lovec chce dosáhnout úspěchu na první ránu. Důležitým předpokladem k tomuto cíli je výběr správné ráže – náboje se střelou s maximální ranivosti, předáním co nejvyšší energie a okamžitým usmrcením úlovku. Cíle lze dosáhnout dvěma cestami. Použijí se náboje s velkým průměrem a hmotností střely, kdy značné množství prachové náplně zajistí po výstřelu dostatečný přebytek energie. Stejného cíle lze dosáhnout za použití menších ráží s méně hmotnými střelami, ale s velmi vysokou úsťovou rychlostí mnohdy přes 1000 m.s-1. Více >
Lovecké náboje – vysokorychlostní a odvozené od vojenských

Vysoké Taury a lov svišťů v Rakousku

Myslivost 10/2016, str. 58 Petr Ziegrosser
Počet komentářů: 0
Jako každý rok, tak i letos koncem srpna jsme s kolegy vyrazili do Rakouska na lov svišťů. Je to již tradice. Pro mnohé lovce je to první návštěva Alp, a tak využijí čas i na trochu turistiky a poznání kraje a života místních lidí. A pokud se domluvíte německy, dozvíte se i spoustu informací o kraji a lovu v horách. Letošní loveckou akci jsem naplánoval do lokality Matrei in Osttirol. Matrei je nejen vyhlášené zimní lyžařské středisko, ale lanovky jsou využívány po celý rok, a tak je možné holdovat i pěší turistice. A protože je tam národní park, tak vše – i myslivost – je vázáno určitými pravidly, která je nutno dodržovat. Více >
Vysoké Taury a lov svišťů v Rakousku

Aký je los?

Myslivost 10/2016, str. 60 Matúš Rajský
Počet komentářů: 0
Losy vzbudili pozornosť v poslednom období aj v Českej republike, a to v súvislosti s ich objavením sa v Brne. Los sa bežne objavuje aj vo Varšave a ďalších mestách, resp. krajinách s jeho výskytom. Pre túto zver je migrovanie typické. Čo si predstaví našinec - nepoľovník, keď sa povie los? Ako sme zistili, v nejednom prípade aj soba, ktorý je známy najmä vo vzťahu k záprahu ťahajúcemu „sane Santa Clausa“. Aj vzhľadom na to, že los má unikátny výzor - je podľa niektorých literárnych zdrojov opisovaný ako mýtické zviera. Napríklad kazajka ušitá z losej kože mala chrániť majiteľa pred bodnými ranami a táto časť odevu sa uchovávala v rodine aj po niekoľko generácii. „Kopýtka“ sa považovali za univerzálny liek. Los pôsobí dobrácky a opisovaný je aj ako nemotorné veľké zviera, pomalé a flegmatické, ale aj ako zviera nebezpečné. V mnohých prácach spomínajúcich losa dochádza však iba k opisovaniu iných starších údajov. Více >
Aký je los?

Myslivost v Gruzii

Myslivost 10/2016, str. 63 František Havránek
Počet komentářů: 0
Gruzie, správně Gruzínská republika, je malá země (5,5 milionu obyvatel převážně křesťanského vyznání), obklopená mohutnými pohraničními horami. Na severu je to Velký Kavkaz a na jihu Malý Kavkaz. Východní hranici tvoří pobřeží Černého moře. Historie Gruzínců, malého, ale statečného národa, je obdivuhodná a dlouhá 2500 let. Křesťanství sem proniklo již v pátém století a udrželo se zde i přes dlouhodobé okupace země mocnými sousedy, jako je Turecko, ale vládli zde i Mongolové, nemluvě o Sovětském svazu. Upomínkou na statečnost Gruzínů je most přes řeku Mtkvari v Tbilisi. V době snah o islamizaci gruzínů, bylo přejití mostu symbolem přechodu na islám, kdo nepřešel, tomu byla sťata hlava. Tehdy se proud řeky zbarvil do ruda. Více >
Myslivost v Gruzii

CHVÁLA BESKYDSKÝCH LUK

Myslivost 10/2016, str. 64 Vladislav Krop
Počet komentářů: 0
Stojím na severní straně Jablunkovské brázdy, na vrcholu Čantoryje, na nové rozhledně smontované ze železných dílů, spojených stovkami šroubů. Postavili ji před desítkou let dva bratři Lubojatčtí, podnikatelé a také myslivci. Jeden z nich nedávno, ještě v mladém věku, zemřel. Vidím celý Jablunkovský průsmyk, Lysou horu, Bílý kříž, Kněhyni, Radhošť, a také jižní část Moravskoslezských Beskyd, Smrk i Ondřejník, až k Hukvaldům. Na východ, pak daleko na Slovensko. Na straně Polské, celé naše historické území bývalé Těšínské komory až po Babí horu. Je to moře lesů protkané malými i většími enklávami. Jsou to historické louky, které činí tento kraj pestrým a krásným. Kdybychom se chtěli dozvědět, jak vznikaly, jak se postupně vynořovaly ze zeleného moře lesů, museli bychom se vrátit o několik století. Píše se o nich v historických dokumentech, jako o Zadních horách. Po Černou Ostravici patřily Habsburkům. Od Bílé Ostravice na jih, pak biskupství Olomouckému. Více >
CHVÁLA BESKYDSKÝCH LUK

Po letech ZST opět v Beskydech

Myslivost 10/2016, str. 120
Počet komentářů: 0
Po stopách 46. ročníku Národního finále soutěže Zlatá srnčí trofej a soustředění mladých přátel myslivosti První kola soutěže Zlatá srnčí trofej se před mnoha desetiletími konala v Beskydech, konkrétně Velkých Karlovicích. Proto nejednoho pamětníka potěší, že se národní kolo opět vrátilo téměř do míst svého vzniku. Po 15 letech opět poskytoval dětem a jejich vedoucím zázemí areál Středního odborného učiliště lesnického v Bílé, okr. Frýdek Místek. Příroda v okolí Bílé je nádherná, na návštěvníky dýchají hory tajemně a nezapomenutelně. Bylo tomu tak i letos. Více >
Po letech ZST opět v Beskydech
Zpracování dat...