ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Doprava a zver

Myslivost 1/2014, str. 40  Jozef herz
Na území Slovenska sieť pozemných komunikácií, aj keď tu nie je vybudovaných toľko diaľnic, ako v iných európskych štátoch, patrí medzi jednu z najhustejších sietí v Európe. Celková dĺžka ciest meria 18 044 km. Na 1 km2 pripadá v priemere 0,37 km. Najhustejšia sieť ciest je v Trnavskom kraji 0,47 km a najnižšia v Žilinskom kraji 0,30 km. Počet dopravných prostriedkov od roku 2008 do roku 2012 o takmer o 480 tisíc na 2 637 976. Z dostupných údajov sa dozvedáme, že intenzita dopravy za 24 hodín v roku 2010 bola viac ako 60 tisíc vozidiel. Ako sa zvyšuje intenzita dopravy, ktorá pre ľudí prináša veľa výhod, zvyšuje sa aj počet kolízií medzi dopravnými prostriedkami a zverou. Takmer každodenne počúvame v dopravných správach o zrazenej zveri na cestách. Táto skutočnosť dokazuje, že predovšetkým raticová zver sa nachádza v hojnom počte.

Jednou z hlavných príčin dopravných kolízií so zverou je jej migrácia. Práve cesty tvoria pri jej migrácii často veľmi ťažko prekonateľnú prekážku najmä v nočných hodinách, kedy je aktivita zveri najvyššia. Ďalšou príčinou kolízií so potravné zdroje. Zver z lesných lokalít prechádza za nimi často cez komunikácie do poľnohospodárskych kultúr.

Aj keď straty zveri spôsobené automobilovou, ale aj železničnou dopravou sú v poslednom desaťročí čoraz väčšie, k reálnym číslam strát sa nedalo dopátrať. Touto problematikou sa nezaoberala žiadna inštitúcia. Polícia registrovala nahlásené kolízie, avšak od roku 2009 registruje iba tie, pri ktorých došlo k vyšším škodám, alebo došlo k zraneniu, prípadne usmrteniu ľudí.

Po prvý krát sa objavila v Poľovníckej štatistickej ročenke Slovenskej republiky, ktorú vydáva Národné lesnícke centrum vo Zvolene tabuľka pod názvom Škody na zveri spôsobené dopravnými prostriedkami. Od prvého zverejnenia uplynulo 5 rokov. Straty zveri za tieto roky sú uvedené v pripojenej tabuľke. Z tabuľky vidieť, že nárast evidovaných strát raticovej zveri za sledované obdobie je vysoký. Je to aj tým, že výrazne sa každoročne zvyšujú aj JKS. Tak ako klesajú evidované straty zajacov a bažantov na cestách, tak isto klesajú aj ich JKS v poľovných revíroch.

Zaujímavé sú aj straty šeliem spôsobených dopravou. Na Slovensku podľa poľovníckej štatistiky žije až 2000 medveďov. Podľa štatistiky štátnej správy prírody je ich niečo nad 1000 jedincov a podľa nevládnych organizácií iba okolo 500 medveďov. Pravda je, že je ich viac ako je únosné, čo dokazuje aj úhyn na dopravných komunikáciách, ktorý stúpol za posledných päť rokov až o 250 %. Podobná situácia je aj u vlkov. O tom, že sa na Slovensku rozširujú nepôvodné druhy poukazujú úhyny psíka medvedikovitého.

Nemenej zaujímavá je aj hodnota zveri, ktorá hynie na komunikáciách. Ako z uvedeného grafu vidieť hodnota uhynutej zveri sa už blíži k 2 mil. eur. V roku 2008 predstavovali straty 19,8 % z tržieb za divinu. V roku 2012 stúpla táto hodnota na 22,7 %. Ak by sme hodnotu uvedených strát zveri spôsobené dopravnými prostriedkami v roku 2008 uhradili až 99 % nákladov na nájomné. V roku 2012 by to bolo 91,5 %.

Aj keď štatistika dáva prehľad o stratách, nie je dokonalá, lebo nám nepoukazuje na skutočnosť v ktorom mesiaci či ročnom období prichádza najviac ku kolíziám. Taktiež hodnota uhynutej zveri na následky kolízií s dopravnými prostriedkami je oveľa väčšia, nakoľko nie každý zrazený jedinec uhynie na ceste, alebo v jej blízkosti. Z celkového prehľadu vidieť, že straty na zveri spôsobené dopravou nie sú pre poľovníkov zanedbateľné. Ak chcú zamedziť ich zvyšovaniu, tak musia sami hľadať spôsoby ako im zamedziť.

 J.H.

Přiložené dokumenty

tabulka tabulka (10,73 KB)
Zpracování dat...