ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Duben / 2014

Zakázané doplňky loveckých zbraní

Myslivost 4/2014, str. 30  Luboš Kosina
Jak mnozí z čtenářů již vědí, od 1. 7. 2014 nabude účinnosti novela zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu (dále jen zákona o zbraních). Četl jsem již více článků o tom, jak a co bude jiné, ale často jsou to kusé informace, podané pro odbornou veřejnost a ne pro obyčejné smrtelníky. Proto se nyní pokusím některé „novinky“ vysvětlit tak, aby bylo každému hned jasné, co a jak bude.

Asi nejvíce bude myslivce zajímat ustanovení § 9 zákona o zbraních, kde se hovoří o zbraních kategorie „A“ tj. zakázaných zbraních. Konkrétně v § 9 odst. 2 písm. f) zákona o zbraních je mimo jiné uvedeno: „Policie České republiky (dále jen "policie") může udělit výjimku držiteli zbrojního průkazu skupiny A anebo C nebo zbrojní licence skupiny A, F, G, H, I nebo J, který provádí výkon práva myslivosti podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů); takovou výjimku lze však udělit pouze pro doplněk zbraně uvedený v § 4 písm. c) bodě 2 (zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů); podmínky stanovené zvláštním právním předpisem zůstávají nedotčeny (Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů)“.

 

Co to znamená pro myslivce a jak to bude probíhat v praxi?

Prvním krokem je, že každý, kdo chce výše uvedený doplněk (zbraň kategorie „A“) nabýt, si musí podat odůvodněnou žádost u příslušného útvaru policie. V tomto případě se bude za odůvodněnou žádost považovat to, že uživateli honitby bude státním orgánem myslivosti výjimka již udělena v souladu ustanovením § 45 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o myslivosti), a to ze zakázaného způsobu lovu dle ust. § 45 odst. 1 písm. g) zákona o myslivosti. Tuto výjimku bude muset žadatel doložit.

Policie žádost posoudí, a pokud neshledá, že by udělení výjimky k nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie „A“ odporovalo veřejnému pořádku a bezpečnosti, může ji udělit. V rozhodnutí musí samozřejmě správní orgán policie zhodnotit všechny podklady, které v rámci správního řízení o udělení výjimky získal.

A zde by mohl nastat problém, který není dosud vyřešen nebo mi o tom není nic známo. Jelikož státní orgán myslivosti ve svém rozhodnutí výjimku většinou časově omezí do konce mysliveckého roku, může policie, a podle mého názoru to i udělá, výjimku udělenou podle ust. § 9 odst. 2 písm. f) zákona o zbraních rovněž časově omezit. V případě, že bude státním orgánem myslivosti udělena další výjimka ze zákona o myslivosti s dobou navazující na předchozí, bude si držitel zakázaného doplňku moci zažádat o novou výjimku.

Jak to bude ale v případě, že státní orgán myslivosti již uživateli honitby výjimku nevydá a tudíž zanikne i platnost výjimky udělené policií podle zákona o zbraních? Držitel zakázaného doplňku zbraně, který do něj investoval mnohdy desítky tisíc korun, ho nebude již moct držet a nosit. Poté je povinen do deseti pracovních dnů zakázaný doplněk odevzdat na policii. Následně musí postupovat podle ust. § 64 zákona o zbraních, tedy:

1. převést vlastnictví ke zbrani, na jiného oprávněného držitele,

2. požádat příslušný útvar policie o povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně nebo předat ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu střelivo osobě, která je k této činnosti oprávněna,

3. nebo požádat příslušný útvar policie o předání zbraně podnikateli v oboru zbraní a střeliva za účelem jejího prodeje nebo úschovy.

Postup podle bodu 2. nepřipadá v úvahu vzhledem k pořizovací ceně zakázaného doplňku zbraně a postup podle bodu 1. a 2. je pro držitele zakázaného doplňku značně nevýhodný. Jaký by měl být zvolen postup, aby byla naplněna litera zákona a přitom nebyl držitel zakázaného doplňku zbraně znevýhodněn? Na to zatím není jasná odpověď.

Samozřejmě může nastat skutečnost, že držiteli zbrojního průkazu, který byl nucen zakázaný doplněk zbraně prodat nebo přenechat někomu jinému, je po roční přestávce opět státním orgánem myslivosti výjimka udělena. Bude zase investovat do jeho nákupu? Myslím, že jedna zkušenost mu bude stačit a radši si poradí jinak. 

Pokud by policie v přechodném období udělila výjimku jen k držení zakázaného doplňku zbraně a ne k jeho nošení, nevím, jakým způsobem by kontrolovala, zda držitel této výjimky má zakázaný doplněk zbraně pouze v trezoru a nechodí s ním v noci lovit. Z tohoto hlediska je zákon nedokonalý.

 

Na závěr shrnutí. Státní orgán myslivosti udělí uživateli honitby výjimku ze zakázaného způsobu lovu dle § 45 odst. 2 zákona o myslivosti. Na základě této výjimky si mohou jednotliví členové MS nebo HS zažádat o udělení výjimky k nabytí zakázaného doplňku zbraně u Policie ČR. Pokud policie jejich žádosti vyhoví, mohou si pořídit zakázaný doplněk zbraně. Jelikož se jedná o zbraň kategorie „A“, je podle ust. § 58 odst. 8 zákona o zbraních policie oprávněna u držitelů zbrojních průkazů provést kontrolu zabezpečení těchto zbraní, při této kontrole je oprávněna vstupovat do jejich obydlí.

Snad se mi alespoň trochu podařilo osvětlit problematiku udělování výjimek ze zákona o zbraních k nabývaní vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie „A“, pro výkon práva myslivosti.

Luboš KOSINA, DiS.

Zpracování dat...