ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Duben / 2014

K novému systému hodnocení trofejí CIC

Myslivost 4/2014, str. 22  Josef Feuereisel
Od zavedení systému hodnocení trofejí (TES) Mezinárodní rady pro lov a ochranu zvěře (CIC) se tento systém stal hlavní celosvětově uznávanou metodou hodnocení loveckých trofejí nejenom v Evropě, ale i daleko přes její hranice. Od časných dvacátých let minulého století zaznamenal tento systém jistý vývoj a změny. V průběhu času byl přizpůsobován stávající úrovni vývoje odborných znalostí v oboru myslivosti ve smyslu přechodu od subjektivního posuzování k měřitelným hodnotám. Od 13. září 2012 zavedla CIC pro hodnocení trofejí celou řadu nových pravidel a předpisů, které jsou částí nové struktury starého systému hodnocení trofejí.

Toto přestrukturování se událo v rámci přechodu ze staré organizační struktury CIC, spočívající na odborných komisích. Oficiálně bylo staré členění CIC opuštěno na Generálním shromáždění CIC v Petrohradě, kde byla zároveň uvedena v život nová struktura CIC. Ta je tvořena třemi divizemi „Aplikovaná věda“, „Politika a právo“ a „Kultura“. Systém hodnocení trofejí patří do oblasti aktivit divize „Aplikovaná věda“.


Nová pravidla a předpisy CIC pro hodnocení trofejí jsou zveřejněna na webových stránkách CIC, odkud je možné je stáhnout: www.cic-wildlife.org.

Podle těchto pravidel a předpisů jsou pouze certifikovaní CIC hodnotitelé a CIC mezinárodní vrchní rozhodčí pro trofeje (SITJ – Senior International Trophy Judge), kteří disponují  průkazem certifikovaného CIC hodnotitele trofejí, mohou jménem CIC provádět hodnocení trofejí a udělovat jim CIC body.

Všichni SITJ  tvoří dohromady „Výbor pro hodnocení trofejí“ (TEB), který je součástí CIC Divize pro aplikovanou vědu. TEB kooperuje a koordinuje svou práci s centrálou CIC, národními CIC delegacemi, CIC koordinačními fóry, oficiálními národními mysliveckými organizacemi a národními hodnotitelskými spolky registrovanými u CIC. Kompletní seznam certifikovaných CIC hodnotitelů, včetně SITJ, je k dispozici na webu CIC.

 

Nový systém hodnocení trofejí

V následujícím textu naleznete důležité nové informace o novém systému hodnocení trofejí strukturovaném podle stávajících CIC pravidel a předpisů pro hodnocení trofejí.

 

Příručka pro hodnocení trofejí

Bývalá „Červená kniha“ obsahující CIC formule pro hodnocení trofejí prochází aktualizací. Nová verze je v připomínkovém řízení a má být představena na Generálním shromáždění v Miláně 24. - 26. dubna 2014. Je třeba poznamenat, že jsme ujišťováni, že formule pro evropské druhy zvěře zůstávají víceméně beze změny. Nějaké změny byly však už ze strany orgánů CIC učiněny.

Severoamerické trofeje budou i nadále měřeny podle oficiálního měřicího a hodnotitelského systému Boone  & Crockett klubu, který je na základě dohody využíván CIC již od roku 1977. Příručka bude již obsahovat nové, aktualizované hodnotitelské tabulky Boone & Crockett klubu.

Asijské trofeje budou i nadále měřeny podle oficiálního měřicího a hodnotitelského systému Boone & Crockett klubu. Jedinou výjimkou je amurský los (Alces alces cameloides), který bude hodnocen podle formule pro evropského losa.

Africké trofeje budou i nadále měřeny podle oficiálního měřicího a hodnotitelského systému Rowland Ward.

 

Kurzy pro hodnotitele trofejí a výstavy trofejí

Všechny národní delegace CIC, které chtějí uspořádat kurz pro hodnotitele trofejí nebo výstavu loveckých trofejí, musí podat oficiální žádost na Ústředí CIC. Ústředí se pak vynasnaží o nominaci lektorů a hodnotitelů. Má k dispozici listinu vhodných osobností v databance, ústředí kontaktuje vhodné lektory a hodnotitele a domluví s třetími stranami termíny, honorář a odvody pro CIC. Pro potvrzení o kurzu nebo hodnotitelské tabulky nesmí již být použito razítko bývalé komise pro hodnocení trofejí. Místo něj je možné použít buď razítko organizátorů kurzu, nebo jiné vhodné razítko odsouhlasené ústředím CIC.

 

Místopřísežné prohlášení

Za účelem ochrany integrity systému hodnocení trofejí musí být k veškerým hodnotitelským tabulkám pro trofeje dosahující úrovně zlaté medaile přiloženo místopřísežné prohlášení lovce a uživatele honitby o původu trofeje a způsobu ulovení. Vzor prohlášení je v bodu 6.5 Pravidel a předpisů pro hodnocení trofejí CIC. Mezinárodní zlatá medaile a ocenění „Velkou cenou CIC“ může být uděleno jen trofejím pocházejícím od zvěře žijící ve volných honitbách.

 

Manipulace s trofejemi

V článku 6 Pravidel a předpisů pro hodnocení trofejí jsou uvedena pravidla „čestného lovu“ a důvody pro vyloučení lovecké trofeje z oficiálního posuzování.
I v doposud platném vydání „Červené knihy“ jako příručky CIC pro hodnocení trofejí, jsou uvedeny důvody pro vyloučení některých hodnocených veličin z posuzování (např. umělé obarvení trofeje).

V této souvislosti je velmi alarmující zjištění kolegy Scherera o snadné a běžnými prostředky nezjistitelné možnosti manipulace trofejí jelenovitých prostým namočením do vody. Oproti dosud všeobecně známé skutečnosti, že je takto možné ovlivnit hmotnost trofeje, odhalujeme nově, že i ostatní měřené veličiny mění výrazně svou hodnotu.

Provedl jsem společně s P. Schererem kontrolní měření srnčích, jeleních a daňčích parohů vložených na delší čas do vody a potvrzuji pravdivost jeho zjištění o změnách významných vlastností parožní tkáně těchto druhů zvěře publikovaných v časopise Myslivost č. 3 a 4/2014. Zvláště pak u srnčích trofejí, kde vedle hmotnosti trofeje je bodován i objem, má tato manipulace značný dopad na bodovou hodnotu.

Že se někteří držitelé trofejí přiklánějí k těmto nekalým praktikám, mám doloženo z mé vlastní praxe hodnotitele trofejí. Dobře si vzpomínám na hodnocení na Mezinárodní výstavě v Lysé nad Labem v roce 2005, kde odborně erudovaná skupina hodnotitelů posuzovala pod mým vedením na 800 srnčích trofejí a narazili jsme přitom na pro nás tehdy nepochopitelné výrazné odchylky od primárních hodnocení. Teprve po letech se mi jeden, dnes již z mysliveckého nebe přihlížející, účastník výstavy svěřil, že jím předkládaná trofej byla „upravena“ předchozím vložením do vody.

Pokládám za nutné upozornit na blížícím se Generálním shromáždění CIC v Miláně na Schererem nově zjištěné a skupinou odborníků v mé přítomnosti potvrzené skutečnosti ve vztahu k možnému umělému ovlivňování měřených hodnot posuzovaných trofejí jelenovitých.

Toto generální shromáždění bude mít snahu ratifikovat novelu „Červené knihy CIC“. Myslím, že by bylo velice potřebné promítnout zjištění o vlivu vlhkosti parožní tkáně na její hmotnost a objem do metodiky hodnocení trofejí. Velice důležitá je skutečnost, že uměle vodou nasáklé paroží poměrně rychle opět vysychá a měřené parametry se vrací do konstantních hodnot. Možnost shromažďovat trofeje pro oficiální hodnocení se zhruba  měsíčním časovým předstihem a jejich uskladnění ve standardních podmínkách, pokládám za technicky nerealizovatelnou. Mnohem jednodušší se mi jeví varianta vybavit hodnotitele vhodnými kalibrovanými vlhkoměry. Abychom však mohli oficiálně přistoupit k těmto opatřením, je nutné nejdříve dosáhnout mezinárodního uznání našich měření o vlivu vlhkosti parožní hmoty na hodnoty měřených veličin. Je nutné definovat standardní hodnoty vlhkosti u přirozeně vyschlého paroží, včetně možné akceptovatelné odchylky a dosáhnout přijetí rozšíření CIC metodiky hodnocení trofejí o faktor „vlhkost parožní hmoty“ jako výchozího údaje pro hodnocení trofejí jelenovitých.

K tomu je však zapotřebí provedení série měření v kontrolovaných podmínkách s pomocí kalibrovaných nástrojů a přístrojů, s následnou publikací výsledků v odborném tisku. K realizaci tohoto záměru jsou však zapotřebí značné finanční prostředky a tým uznávaných odborníků z důvodu akceptace naměřených hodnot odbornou veřejností.

Mám obavu, že čas a doba hrají poněkud proti nám. Shromáždění potřebných financí na zajištění realizace dokumentovaného experimentu na statisticky významné velikosti posuzovaného souboru a zpracování výsledků do vědecké publikace je značně náročné. Obávám se, že v případě prodlení můžeme být připraveni o zásluhu vnést do celosvětového hodnocení trofejí významný prvek kontroly „čestného lovu“.

Je velmi pravděpodobné, že při uvedení Schererových poznatků ve známost širší veřejnosti, se některá zahraniční instituce vybavená potřebnými zdroji nechá „inspirovat“ a práci dokončí pod svým jménem a zásluhou. Rád bych proto na tomto místě vyzval případné sponzory, ochotné se angažovat v této záležitosti, aby pomohli a nabídli kolegovi Schererovi svou materiální podporu.

Doc. Ing. Josef FEUEREISEL, Ph.D.

CIC SITJ a člen ÚHK MZe ČR

Zpracování dat...