ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Duben / 2014

Ďalšia novela vyhlášky o poľovníctve

Myslivost 4/2014, str. 62  j.h.
Ďalšia novela vyhlášky o poľovníctve
K novému zákonu o poľovníctve na Slovensku č. 274/2009 Z. z. bola vydaná vykonávajúca vyhláška č. 344 zo dňa 10. augusta 2009. Od jej vydania prešlo niečo viac ako tri roky a za toto obdobie sa menila a dopĺňala už trikrát. Dňa 20. mája 2010 bola vydaná vyhláška č. 227. Ďalšia podstatnejšia zmena nastala 28. marca 2012, keď bola vydaná vyhláška č. 125. Posledná vyhláška č. 489 je zo dňa 16. decembra 2013. Ako sa zdá, nie všetky úpravy vedú k zlepšeniu riadenia poľovníctva. Niektoré sú pre členov aj zmätočné, ako je to v prípade § 22, kde sú uvedené termíny dokumentácie, ktoré je poľovný hospodár povinný predložiť okresnému úradu

 

§ 23, ktorý pojednáva o knihe návštev sa ods. 2 dopĺňa o vetu: Kniha návštev môže byť vedená aj v elektronickej forme.

 

§ 24 s názvom Chovateľský cieľ a kvalita poľovníckeho hospodárenia má úplne nové znenie:

(1) Chovateľským cieľom v chove raticovej zveri je dosiahnutie jarných kmeňových stavov, ktoré sú zhodné s normovanými kmeňovými stavmi raticovej zveri v danom poľovnom revíri, pri dosiahnutí plánovaného pomeru pohlavia, plánovanej vekovej a pohlavnej štruktúry populácie a plánovanej vekovej štruktúry samčej zveri. Chovateľským cieľom v chove malej zveri je dosiahnutie jarných kmeňových stavov, ktoré sú zhodné s normovanými kmeňovými stavmi malej zveri v danom poľovnom revíri, a v bažantniciach je zabezpečiť genofond jednotlivých druhov malej zveri a vytvorenie vhodných topických podmienok.

(2) Na dosiahnutie chovateľského cieľa možno použiť pri raticovej zveri, okrem diviaka, manažment vekových tried alebo manažment trofejovej kulminácie. Metódu určí pre každý druh zveri v poľovnej oblasti alebo lokalite poradný zbor.

(3) Manažment trofejovej kulminácie znamená oddelené plánovanie lovu samčej zveri a samičej zveri a mláďat a zahŕňa

a) lov samcov vo veku trofejovej kulminácie a po nej je najmenej 70 %,

b) lov samcov pred vekom trofejovej kulminácie je najviac 30 % a lovia sa len jedince s parožím škodníka, abnormálnym alebo vo vývoji mimoriadne zaostávajúcim parožím,

c) pri potrebe zvýšiť skutočné stavy zveri sa lov samíc a mláďat zníži a pri potrebe znížiť skutočné stavy sa ich lov v porovnaním s predchádzajúcim obdobím primerane zvýši,

d) jeho použitie v oblastiach, kde je kvalita trofejí zveri vysoká alebo kde je veľký tlak šeliem – predátorov.

(5) Plánovanie podľa manažmentu vekových tried sa uplatňuje pre jednotlivé druhy zveri v § 25 až 28 a 30.

(6) Úroveň kvality poľovníckeho hospodárenia hodnotí poradný zbor a chovateľská rada v zápisnici podľa kritérií určených poradným zborom“.

 

V § 25 u jelenej zveri sa mení plán odstrelu jeleňov I. v. t. Znižuje z 40 % na 30 %, v II. v. t. zostáva 30 %, v III v. t. sa zvyšuje z 10 % na 15 % a v IV. v. t. sa zvyšuje z 20 % na 25 %.

 

U srnčej zveri, § 26 sa mení štruktúra NKS zo 40 % na 38 % u srncov,40 % na 38 % u sŕn a z 20 % na 24 % u vlaňajších srnčiat. Zmena nastáva aj vo vekových triedach a to:

I. veková trieda – ročné a dvojročné srnce - 42 %

II. veková trieda – trojročné až päťročné srnce - 48 %

III. veková trieda – šesťročné a staršie srnce - 10 %

Vekové zloženie srncov po prevode je I. v. t. 42 %, II. v. t. 40 % a III. v. t. 18 %. Ak sa skutočný stav v revíri rovná normovanému, tak ročný odstrel sa musí rovnať ročnému prírastku, ktorý pri koeficiente 0,9 sa zvyšuje z32 % na 34 %. Z celkového plánu lovu majú srnce predstavovať namiesto 33 % 35 %, srny 35 % a srnčatá z 32 % iba 30 % a štruktúra lovu srncov I. vt. 42 %, II. vt. 16 % a III. vt. 42 %.

 

V § 27 u danielej zveri sa z III. v. t. presúvajú 7 ročné daniele do II. v. t. na základe toho sa do III. v. t. presunie iba 20 % danielov z II. v. t. a ročný odstrel sa má rovnať prírastku, ktorý je asi 30 %.

Plánované vekové zloženie danielov v normovanom kmeňovom stave je:

I. veková trieda – ročné a dvojročné - 32 %

II. veková trieda – trojročné až sedemročné - 45 %

III. veková trieda – osemročné a staršie - 23 %

Štruktúra plánu lovu danielov je:

I. veková trieda 45 %

II. veková trieda 35 %

III. veková trieda 20 %

 

V § 29 sa vypúšťa odsek 5 a to: V poľovných oblastiach s chovom malej zveri, kde nie je diviak zaradený do kvalitatívnej triedy, možno loviť diviaka lanštiaka a diviača celoročne bez schváleného plánu chovu a lovu.

Prevod prírastku u raticovej zveri z počtu zistenej zveri k 31. marcu sa presúva 50 % do I. vekovej triedy samčej a 50 % do samičej zveri. Ak je tento počet nepárny sa tento presúva do samičej zveri. U diviakov je to presun z lanštiakov do diviačic.

 

Podstatné zmeny sú v § 35 postup a zásady plánovania starostlivosti o zver, ktorý znie:

(1) Na zabezpečenie starostlivosti o zver sa v poľovnom revíri zriaďujú tieto poľovnícke zariadenia:

a) na každých aj začatých 15 kusov raticovej zveri okrem diviačej jedno krmovisko, ktoré je vybavené jedným kŕmidlom na objemové krmivo a zastrešeným válovom na jadrové krmivo,

b) na každých aj začatých 70 ha výmery poľovného revíru najmenej jedným soľníkom vrátane soľníkov na krmoviskách.

c) v revíroch s chovom diviačej zveri na každých aj začatých 500 ha jedno krmovisko na jadrové a dužinaté krmivo.

d) pre malú zver:

1. zajačia zver - jedno kŕmidlo a soľník pre 75 kusov sa mení na každých začatých 100 ha, ak nie sú dostatočné zdroje vody, jedno napájadlo na každých aj začatých 50 ha,

2. bažantia zver – najmenej jeden násypec pre 50 kusov sa mení na každých aj začatých 50 ha bonitovanej plochy,

3. jarabičia zver – najmenej jeden násypec pre jeden kŕdeľ,

4. divé kačice – najmenej jedno prikrmovacie zariadenie na jadrové krmivo na každých aj začatých 200 ks.

 

Podľa § 37 možno v poľovných oblastiach s chovom jelenej zveri vnadiť namiesto od 16. júla do 31. decembra sa mení v čase od 1. júla do 15. januára.

 

V § 71 sa mení čas lovu u nasledovných druhov:

zajac poľný od 1. novembra nie do 15. januára, ale do 31. decembra,

jazvec lesný nie od 16. augusta, ale od 1. septembra do 30. novembra,

diviak lesný, diviačica nie od 16. júla do 31. decembra, ale od 1. júla do 15. januára, diviača a lanštiak po celý rok,

danielica a danielča nie od 16. augusta, ale od 1. augusta do 31. decembra,

jeleň európsky a jelenča nie od 16. augusta, ale od. 1. augusta do 15. januára, jelenica nie od 16. augusta do 30. novembra, ale od 1. augusta do 31. decembra,

jeleň sika nie od 1. septembra do 31. decembra, ale celoročne,

pasrnec bielochvostý nie od 1. septembra do 31. decembra, ale celoročne,

šakal zlatý nie od 1. septembra do 31. januára, ale od 1. augusta do konca februára,

husy divá, siatinná a bieločelá od 1. októbra nie do 31. januára, ale do 20. januára,

havran čierny nie od 1. júla, ale od 1. augusta do konca februára

vlk dravý od 1. novembra do 15. januára, ale okrem:

a) Národného parku Slovenský kras vrátane jeho ochranného pásma a katastrálnych území obcí Háj, Turňa nad Bodvou, Dvorníky, Hrhov, Jablonov nad Turňou, Zádiel a Včeláre,

b) Chránenej krajinnej oblasti Kysuce a katastrálnych území Čadca, Horelica, Olešná, Staškov, Turzovka, Oščadnica, Raková, Klokočov, Svrčinovec, Čierne, Skalité v okrese Čadca,

c) Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, územia Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma, územia Tatranského národného parku, katastrálnych území Bobrov, Breza, Zubrohlava, Klin, Krušetnica, Mútne, Námestovo, Oravská Jasenica, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Slanica, Sihelné a Zákamenné v okrese Námestovo a katastrálnych území Trstená, Oravice, Tichá dolina, Čimhová, Hladovka, Liesek, Suchá Hora a Vitanová v okrese Tvrdošín,

d) Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty, územia Národného parku Poloniny a jeho ochranného pásma, katastrálnych území Becherov, Cigeľka, Frička, Gaboltov, Gerlachov, Hrabské, Hutka, Chmeľová, Kurov, Lenartov, Malcov, Nižná Polianka, Ondavka, Petrová, Regetovka, Snakov, Stebnícka Huta, Stebník, Varadka, Vyšná Polianka, Nižný Tvarožec a Vyšný Tvarožec v okrese Bardejov a katastrálnych území Kečkovce, Roztoky, Vyšný Mirošov v okrese Svidník,

 

Loviť sliepku bažanta poľovného podľa §72 možno len v poľovných revíroch, kde sa vypúšťajú umelo odchované bažantie kurčatá alebo dospelé jedince – sliepky.

 

Rozširuje sa aj § 75 týkajúci sa psov poľovných plemien.

Pri výkone práva poľovníctva sa môžu používať len poľovne upotrebiteľné psy uvedené v zozname psov poľovných plemien, ktoré môžu absolvovať skúšky poľovnej upotrebiteľnosti s preukazom o pôvode.

1. Počet poľovne upotrebiteľných psov v poľovných revíroch je dostatočný, ak

a) v poľovných revíroch s malou zverou na každých i začínajúcich 1 000 ha je jeden stavač a na každých i začínajúcich 2000 ha jeden jazvečík, teriér, sliedič, retriever alebo durič,

b) v zmiešaných revíroch, v ktorých prevláda malá zver, na každých i začínajúcich 1500 ha jeden stavač a na každých i začínajúcich 2000 ha jeden jazvečík, teriér, sliedič, retriever alebo durič,

c) v zmiešaných revíroch, v ktorých prevláda raticová zver, na každých i začínajúcich 2500 ha jeden stavač a jeden jazvečík alebo teriér, sliedič, retriever alebo durič,

d) v lesných revíroch, v ktorých je raticová zver, na každých i začínajúcich 4000 ha jeden farbiar, slovenský kopov, jazvečíkovitý durič alebo štajerský durič s absolvovanými predbežnými skúškami farbiarov a jeden jazvečík, teriér, sliedič alebo durič,

e) vo všetkých revíroch bez zreteľa na výmeru jeden brlohár na lov líšok na účely tlmenia besnoty.

2. V poľovných revíroch, v ktorých sa neplánuje lov malej zveri, nemusia byť k dispozícii poľovne upotrebiteľné stavače.

3. V poľovných revíroch, v ktorých sa loví raticová zver, treba zabezpečiť na dohľadávanie:

a) srnčej zveri na každých i začínajúcich 3000 ha jedného psa, ktorý skúškami preukázal schopnosť dohľadať srnčiu zver,

b) diviačej zveri na každých i začínajúcich 3000 ha jedného psa, ktorý skúškami preukázal schopnosť dohľadať diviačiu zver,

c) jelenej, danielej alebo muflonej zveri na každých i začínajúcich 4000 ha jedného poľovne upotrebiteľného farbiara, slovenského kopova, jazvečíkovitého duriča alebo štajerského duriča s absolvovanými predbežnými skúškami farbiarov.

4. Počty poľovne upotrebiteľných psov podľa bodu 3 písm. a) až c) treba zabezpečiť na výmeru poľovných pozemkov, na ktorých sa lov príslušného druhu raticovej zveri plánuje.

5. Na spoločných poľovačkách na diviačiu zver sa na durenie môžu používať iba psy s absolvovanými skúškami duričov a psy vo výcviku pripravujúce sa na skúšky duričov. Predpísaný minimálny počet psov na spoločnej poľovačke musí mať absolvované skúšky duričov.

6. Ak užívateľ poľovného revíru alebo jeho členovia nevlastnia dostatočný počet poľovne upotrebiteľných psov, je možné ich zabezpečiť zmluvou.

7. Poľovnú upotrebiteľnosť na lov a dohľadávanie jednotlivých druhov zveri získavajú psy na skúškach, a to:

a) malej zveri (zajac, bažant)

– stavače, ak úspešne absolvovali jesenné, lesné alebo všestranné skúšky stavačov,

– teriéry, jazvečíky, sliediče, retrievre a duriče, ak úspešne absolvovali jesenné alebo všestranné skúšky pre malé plemená a retrievre,

b) kačice divej, chochlačky sivej a chochlačky vrkočatej, husi divej, husi siatinnej a husi bieločelej:

– stavače, teriéry, jazvečíky, sliediče, retrievre a duriče, ktoré úspešne absolvovali jesenné skúšky alebo špeciálne skúšky z vodnej práce alebo všestranné skúšky,

c) srnčej zveri

– stavače, ktoré úspešne absolvovali farbiarske alebo lesné alebo všestranné skúšky stavačov,

– teriéry, jazvečíky, sliediče, retrievre alebo duriče, ktoré úspešne absolvovali farbiarske alebo lesné, alebo všestranné skúšky malých plemien alebo retrievrov,

– farbiare, ktoré úspešne absolvovali farbiarske alebo lesné skúšky malých plemien alebo individuálne hlavné skúšky farbiarov,

d) diviačej zveri

– duriče, teriéry, jazvečíky a sliediče, ktoré úspešne absolvovali skúšky duričov alebo farbiarske skúšky duričov,

– farbiare, ktoré úspešne absolvovali farbiarske skúšky duričov alebo individuálne hlavné skúšky farbiarov,

e) jelenej, muflónej a danielej zveri

– len farbiare, slovenské kopovy, jazvečíkovité duriče alebo štajerské duriče po absolvovaní predbežných skúšok farbiarov“.

Farbiare po úspešnom absolvovaní individuálnych hlavných skúšok farbiarov získavajú kvalifikáciu poľovnej upotrebiteľnosti na dohľadávanie všetkých druhov raticovej zveri.

Poľovnú upotrebiteľnosť na lov škodlivej zveri môžu získať jazvečíky a teriéry, ktoré úspešne absolvujú skúšky v brlohovaní“.

Užívateľ poľovného revíru vedie evidenciu poľovných psov a poľovne upotrebiteľných psov predkladá evidenciu psov okresnému úradu na účely štátneho dozoru a obvodnej poľovníckej komore na účely výkonu kontroly.

j. h.

 

Zpracování dat...