Časopis Myslivost

Vysvětlení a prosba o spolupráci

Ing. Jiří PONDĚLÍČEK
Vážení čtenáři Myslivosti, obracím se na Vás v souvislosti s velkým počtem dotazů, které obdržel Odbor rybářství, myslivosti a včelařství Ministerstva zemědělství, po vydání informace s názvem „Doporučená opatření pro redukci početních stavů prasete divokého na území České republiky“.

Účelem tohoto doporučení, adresovaného krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy, bylo sjednocení postupu na všech úrovních orgánů státní správy myslivosti při projednání žádostí uživatelů honiteb směřujících k redukci početních stavů prasete divokého. Ministerstvo doporučilo vyhovět žádostem uživatelů honiteb o dočasnou úpravu způsobu hospodaření s tímto druhem zvěře a rovněž přijmout opatření vedoucí k intenzivnímu lovu zvěře konkrétně naplnění § 36 odst. 5, § 39 a § 45 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
Současná situace se stále narůstající populací černé zvěře je všeobecně známa. Dlouhodobý, dvacet let trvající trend početního i plošného rozšíření této zvěře v rámci České republiky a v zemích, které s naší republikou sousedí je patrný z přiloženého grafu. Graf je vyhotoven na základě evidence odlovů a zobrazuje nejen nárůst ulovených jedinců, ale je odrazem navyšování skutečných stavů černé zvěře v této oblasti. V rámci celé střední Evropy jsou výsledky alarmující. Nezvládnuté usměrnění reprodukce prasete divokého, které mělo a má za následek nejen okamžité zvýšení škod na zemědělských pozemcích může vést, až ke "škodám" trvalejšího rázu vyplývajícím z nákazové situace chorob tímto živočišným druhem přenositelných. Jedná se hlavně o klasický mor prasat a Aujezského chorobu.
Myslivecká rada ministra zemědělství se touto situací rovněž zabývala na svém prvním a druhém zasedání. Výsledkem jejího jednání bylo zadání studie "Zhodnocení vývoje populace černé zvěře a vypracování návrhů na její účinnou regulaci", kterou zpracoval Institut ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. V této studii jsou kromě popisu současné situace v celé střední Evropě některá doporučení, jak účinně černou zvěř redukovat.
Je potřeba si uvědomit, že šíření těchto virových nákaz, jak u divoké populace, tak i u domácích chovů je hrozbou nejen pro myslivce, ale i pro zemědělce. Chtěl bych proto na tomto místě apelovat na všechny uživatele honiteb, kde se černá zvěř vyskytuje, aby plně využili zákonných možností při lovu prasete divokého a to odstřelem nebo odchytem.
Přestože nebyl v posledních letech zaznamenán v České republice výskyt klasického moru prasat a ani Aujezského choroba prasat nelze současnou situaci podceňovat. V minulosti se ohniska tohoto závažného onemocnění vyskytla v okresech Jižní Moravy (Znojmo, Břeclav, Hodonín) a Jižních Čech (Jindřichův Hradec). Hospodářské škody, které by vznikly likvidací domácích chovů prasat a zamezením vývozu vepřového masa z nákazové oblasti do Evropské unie by nebyly ani řádově porovnatelné s náklady na úhradu škod způsobených životními projevy této zvěře na polích. Je pravděpodobné, že ušlý zisk by zemědělci dávali za vinu místním uživatelům honiteb. V souvislosti s vyhlášením nákazové oblasti by musela být přijata taková opatření, která by ve svém důsledku citelně postihla právě myslivce.
Vysoká odbornost českých myslivců, umocněná odpovědností za tradičně kvalitní myslivecké hospodaření v honitbách, podpořená konkrétními ustanoveními zákona o myslivosti, nás zavazuje využít všech zkušeností a zákonných prostředků ke snížení početních stavů černé zvěře včetně úpravy poměru pohlaví, věkové a početní struktury populace.
Významnou redukci početních stavů nelze očekávat, pokud k odpovídajícímu odlovu ročního přírůstku nepřipojíme výraznější zásah do dospělé samičí zvěře. Zde je prostor pro Vás, odpovědné hospodáře, abyste našli společnou cestu jak vytvořit soustředěný tlak myslivců, zemědělců a lesníků, který ve finále povede ke zvládnutí celé situace. Jde především o dohodu mezi zmíněnými subjekty o takovém způsobu obhospodařování zemědělských pozemků, která by vedla mimo jiné k prostorové úpravě výsadby a sklizně zemědělských plodin tak, aby uživatelé honiteb byli schopni účinně černou zvěř regulovat.
Uvedené texty "Zhodnocení vývoje populace černé zvěře a vypracování návrhů na její účinnou regulaci" a "Doporučení Ministerstva zemědělství České republiky orgánům státní správy myslivosti pro řešení problematiky snižování početních stavů prasete divokého" je možno shlédnout na internetových stránkách ministerstva zemědělství www.mze.cz/rmv

Přiložené dokumenty

Media_11510_22_4.doc Graf - Odlov (63,00 KB)
Zpracování dat...