Časopis Myslivost

Pohled do světa preparací zvěře zaměřené na myslivost

Ing. Václav TLAPÁK,
Preparace zvěře je v podstatě umělecká činnost, která svým specifickým zaměřením přímo navazuje na lov ryb a zvěře tím, že lovci nabízí možnost uchovat si zážitek z lovu v podobě trofeje. Je to činnost nepřímo sloužící vědě. Poskytuje jí mnoho studijního materiálu ve formě zpracovaných zvířecích trofejí ať již vymřelé zvěře nebo zvěře pocházející z různých časových údobí historie naší planety. Široké veřejnosti dává možnost se v muzeích seznámit s mnoha druhy zvěře, které z jakéhokoliv důvodu zůstávají běžnému návštěvníku lesa a přírody skryty, případně jim umožňuje seznámit se se zvířaty exotickými a za běžných podmínek nebezpečnými. V preparátech, jsou-li kvalitně a věrně zpracovány, je uchována podoba a charakteristické rysy zvěře po dlouhé období.
K profesi preparátora je možné proniknout několika způsoby. Protože neexistuje v našem státě škola, která by se preparováním živočichů ve svém studijním plánu blíže zabývala, zůstávají pouze některé z následujících možností. Snad nejrozšířenější je tradice dědění preparátorského umu a praktik z otce na syna, byť donedávna provozovaného pouze jako domácího koníčka poskytujícího možnosti vedlejšího příjmu. Další možností je pak forma pracovníka muzea pracujícího v oddělení preparací zvěře, případně zaměstnanec jiné státní nebo vědecké instituce zabývající se nějakou formou uchováváním živočichů ve formě preparátů a mající preparaci v náplni činnosti nebo se ze zájmové činnosti vlastní pílí a snahou propracovat až do stadia zručného preparátora s možností uplatnění v některém dnes prosperujícím profesionálním preparátorském ateliéru. Tak jako v každém podnikání tak i v tom preparátorském je možné vybudovat vlastní firmu nabízející preparaci živočichů. Pro studium a zaučení v oboru je možné využít některých stávajících dobrých preparátorských dílen, v nichž lze při troše dobré vůle ze strany majitele získat zaškolení a drahocenné rady a zkušenosti pro nezbytnou práci preparátora. V zahraničí je situace odlišná, neboť preparátorství má dlouholetou tradici a existují cechy preparátorů, u nichž se klasickým způsobem v roli tovaryše lze preparátorství učit jako v učebním oboru. Po absolvování náležité doby a složení patřičných teoretických a praktických zkoušek získá uchazeč výuční list pro obor preparátor - preparátorský mistr. V našich podmínkách je možné pro profesi preparátora studovat, nebo se vyučit v různých oborech. Lze studovat např. směr umělecko-průmyslový, vyučit se v učebním oboru blízkému svou učební náplní nauce o přírodě a skladbou svých předmětů o ní vyučuje, případně jiné vzdělání podle vlastního uvážení a možností. Hlavní roli v této profesi hraje zájem o danou činnost a předpoklady ve smyslu uměleckého nadání pro ztvárnění zvěře z hlediska jejího vzezření, chuť pro práci se zvěří a s živočišným materiálem, s citem pro barvu a estetické a výtvarné cítění. Pro vlastní výkon preparování zvěře nemá náš živnostenský zákon tuto činnost zařazenu ani jako živnost vázanou ani volnou a je tedy možné ji vykonávat pod nomenklaturou z některých volných nabízených živností. Lze ji nejlépe zahrnout pod hlavičku "Služby pro myslivost".
Bez nadsázky lze tvrdit, že vývoj a postavení živnosti preparátora v našem státě bylo, ostatně tak jako jiné živnostenské aktivity, k nimž preparace zvěře bezesporu patří, zmrazeno v období normalizace. Teprve po r. 1989 si i tato živnost znovu hledá své oficiální místo na slunci a lze s potěšením konstatovat, že je o ni stále větší zájem. Stále se ozývají noví a noví zájemci, a to nejen z řad starších, ale především mladí zájemci o tuto vzácnou profesi. Všichni z nich mají eminentní zájem na zachování přírodních skvostů a jedinečných, někdy dokonce i výjimečných exponátů v podobě preparátů. Je to totiž jediný způsob jak uhynulý či ulovený zvířecí druh zachovat pro výzkum, pro ponaučení a pro uchování dnešní podoby živočichů pro budoucí generace.
V České republice a na Slovensku se preparátorství v profesionálním měřítku věnuje několik registrovaných profesionálních firem. Kolik dalších preparátorů se této užitečné činnosti věnuje poloprofesionálně nebo čistě zájmově, lze jen stěží odhadovat. Do tohoto odhadu je nutno zahrnout i vědecká pracoviště a muzea, která mají preparaci jako součást vlastní činnosti. Obávám se, že statistika v této oblasti nemá patřičné údaje. Můžeme se dohadovat o řádově desítkách aktivních preparátorů.
Je třeba mít na paměti, že preparace zvěře je přímo spjata s lovem a jeho intenzitou. Z tohoto pohledu je možné konstatovat, že preparátorské dílny se nacházejí po celém světe. Velká koncentrace preparátorských firem je bezpochyby na africkém kontinentě a v Americe. Navíc jednoznačné prvenství v průmyslovém zpracování, díky vyspělým průmyslovým technologiím, mají americké firmy. Jejich výhoda v možnosti výroby co do kvantity vyplývá z téměř neomezených distribučních možností, daných rozlohou Ameriky, nespočtem živočišného materiálu určeného preparaci a velkého množství firem zabývajících se preparací. Omezená část jejich produkce je využitelná i v jiných zemích světa. S tím souvisí i prvenství v široké nabídce doplňků, nástrojů a nářadí, chemikálií, lepidel a potřeb pro preparátory. Pro výrobu dermoplastických preparátů je limitující pro jednotlivé druhy zvěře, je dána odlišností uvnitř zvířecích druhů a rozdílného habitusu zvěře. Tyto rozdíly jsou diferentní nejen na jednotlivých kontinentech, ale také i v jednotlivých zemích. Podle genetických dispozic zvěře a úživnosti prostředí ve kterém žijí, dochází k dalším rozdílům ve velikosti zvířecích těl. Hlavně výše uvedené tělesné disproporce brání širšímu rozšíření modelů pro univerzální použití a dávají možnosti mnoha tvůrcům při utváření vlastních pohledů a pozic maket zvěře.
Pokud se týká vlastní preparace zvířat, lze tuto činnost vykonávat různým způsobem. V případě, že se jedná o hobby a zájmovou činnost toho kterého preparátora-amatéra, je dostačující k této činnosti kutilský koutek, sestávající ze stolu a základního vybavení v podobě dílničky domácího kutila. U profesionální dílny je situace složitější a vybavení mnohem nákladnější, pomůcky, nástroje a nářadí jsou pořizovány na profesionální úrovni. Nelze pominout ani požadavky hygienické a veterinární. Splnění těchto norem vykazuje určitou technickou i finanční zátěž. Profesionální preparátorství je závislé také na prostorách vhodných k této činnosti a jejich pořízení je zásadní položkou v rozpočtu. Lze tedy říci, že postupným růstem firmy a pořizováním potřebných a stále dokonalejších nářadí a nástrojů stoupá hodnota vybavení dílny. Lze jen těžko stanovit všeobecně platnou výši nákladů na pořízení. Je odvislá od potřeb a nároků a samozřejmě možností každého jednotlivého preparátora.
Pro činnost preparátora jsou důležité pomůcky a potřeby používané zejména při práci se dřevem. Další vybavení závisí na tom, jaké druhy živočichů se preparátor rozhodne zpracovávat. Zda se jedná o hlavy zvěře s krkem, celé postavy, předložkové formy; zda se bude zaměřovat na preparace savců, ptáků, ryb, plazů či obojživelníků. Každá z výše uvedených skupin vyžaduje odlišný přístup jak ve zpracování, v technologii, ve znalostech morfologických znaků zvěře a anatomii zvěře, v dílčích dovednostech, tak zejména v citu k uměleckému zpracování, aby byla zachována věrná podoba identická s podobou živého tvora - obrázek 1 - srnec v ovsu, obrázek 2 - lovící ledňáček. K tomuto účelu slouží zkušenému preparátorovi mimo jiné kartotéka fotek a obrázků živé zvěře obsahující detaily jednotlivých částí zvířecích těl, jako je postavení uší, očí, zvrásnělá kůže na těle, výrazy postojů a postavení těla - obrázek 3 - detail skolící lišky, očí a srsti při reakci na vnější podněty a životní situace zachycené přímo při životních projevech zvěře. Souhrn všech jednotlivých atributů se zobrazí ve výsledném preparátu a reprezentuje svého tvůrce - obrázek 4 - mořské ryby.
Preparátorskou činnost většinou vykonávají lidé, kteří jsou ve svém životě spjati s přírodou. Mohou to být myslivci, rybáři, zoologové, pracovníci muzeí, zaměstnanci výzkumných ústavů s výzkumem zaměřeným na zvěř a etologii zvěře, pracovníci veterinárních škol, případně lidé z různých odlišných profesí, pro něž se příroda stala vzorem.
Vzhledem k tomu, že veškeré preparátorské tvorbě předchází zpracování kůže z ulovené či jiným způsobem získané zvěře, je možné tuto záležitost řešit dvěma možnými způsoby vzhledem k její náročnosti na technické vybavení, řešení odpadového hospodářství a likvidaci chemikálií a v neposlední řadě i fyzické náročnosti. Buď, a to se jedná o jednodušší řešení, můžeme vyčinění kůže zadat profesionální firmě nebo za použití sady k činění kůží provést vyčinění sami. V tomto případě je třeba dbát návodu k přípravě a použití chemikálií a zejména teplot roztoku, protože faktorem ovlivňujícím výslednou kvalitu preparace jsou tuky a bílkoviny. Při špatném postupu a nedostatečném odstranění těchto látek vzniká neodstranitelná chyba již na počátku preparace. Její důsledky se projeví záhy v podobě krátkodobé životnosti preparátu, případně možného hnití a plesnivění. V dnešní době existují již i chemikálie, které umožňují minimalizační proces při činění a stabilizaci kůže a zabezpečují jejich ochranu před cizopasníky a škůdci. Je třeba je však používat s citem a vědomím, že mají jen omezenou působnost s vysokým efektem působnosti pro malé živočichy, ptáky a ryby. Pro silné kůže a škáry se stále nevyhneme osvědčeným původním zpracovatelským metodám.
Vyčiněná kůže se dále navléká na model. Jako model slouží buď vlastnoručně vyrobený model z dřevité vaty, sádry, modelovací hlíny, pevného provázku, vázacího drátu a dřeva, nebo se využívá dermoplastického modelu vyrobeného z různých pěnových materiálů za použití forem nebo vyřezáním z amorfního bloku z těchto materiálů. Model z lehčeného plastu je vodítkem pro zjednodušení tvorby původního těla a proto musí být dále opracován, případně upraven a dokončen v mnoha detailech. Prakticky jej nelze použít bez jakýchkoliv úprav. Použití modelu z lehčeného plastu je zcela nejjednodušší, nejrychlejší a nejstálejší způsob pro zachování věrnosti původního výrazu zvěře.
Na takto připravený model je potřeba před vlastním natažením kůže namontovat v případě trofejových druhů zvěře trofej (parohy, rohy, parůžky), dále uši a oči. Pozornost je třeba věnovat i tlamě - pokud má mít výsledný preparát tlamu otevřenou, pak jejímu osazení chrupem. K tomuto účelu lze původní chrup nahradit chrupem umělým. Umělého chrupu se většinou používá v těch případech, kdy původní chrup má význam jako trofej, respektive dosáhl bodové hodnoty podle hodnotitelských hledisek, popřípadě se z různých důvodů nezachoval. Umělého chrupu může být použito také pro zjednodušení práce preparátora. Ke správnému a kvalitnímu uchycení výše zmíněných částí trupu zvěře si preparátor pomáhá různými tmely, plnidly a lepidly. Připravený model se všemi nezbytnými detaily a prvky je překryt zpracovanou kůží a po jejím zašití se dílo nechá pozvolna vyschnout. Pro zachování detailů, které by se při schnutí mohly změnit z důvodu vypínání kůže, se používá dočasných tvarovacích šablon, které se později sejmou.
Obdobným principem se preparují různé druhy živočichů. Postup zpracování nebo nároky na techniku se však mohou u různých živočišných druhů lišit. Od toho se odvíjí i časová náročnost pro tvorbu preparátu. Snad nejpracnější a časově nejnáročnější jsou preparáty koster, např. kostra hada. Takovýmto preparátům se říká "skeletony" - obrázek 5 -preparát kostry sojky obecné. Pokud se týče odhadu časové náročnosti pro zpracování preparátu, je to věc, která se nedá přesně specifikovat. Někdy se na první pohled složitý preparát podaří dokončit bez větších problémů, a z toho jednoduše vyhlížející montáž se může protahovat z různých důvodů donekonečna. Vlastní zpracování probíhá etapovitě a činnost je z důvodů nutnosti dodržení procesu v postupu práce na určitou dobu přerušována. Nelze tedy jednoznačně stanovit dobu nezbytnou na zpracování preparátu. Čas nezbytný k preparaci je různý též z důvodu odlišných preparátorských technik a postupů používaných dílčími preparátorskými dílnami. Každá originální metoda práce se liší a má své neoddiskutovatelné a vyzkoušené výhody, někdy i na úkor času. Při kvalitním zpracování preparátu však není kratší doba pro zpracování žádoucí, ba právě naopak.
Za všeobecně nejnáročnější na kvalitu zpracování mající na první pohled vliv na výsledek práce preparátora, je dobarvení a finalizace preparátu. Zvláště u preparace ryb je výsledek retušování a dobarvování vizitkou pečlivé a trpělivé práce preparátora a dokladem o jeho znalostech o dané problematice. Bez předchozí fotodokumentace lze říci, že je téměř nemožné dosáhnout věrné kopie úlovku. Vlastní fantazii nelze použít.
Při zpracování kůží je součástí činícího procesu i nezbytná ochrana proti cizopasníkům a škůdcům (moli, kožojedi,...). Dřívější hojně používané přípravky na bázi arzenu jsou již naštěstí překonány. Byly sice vysoce a dlouhodobě účinné, ale byly zdraví velmi škodlivé. Do organizmu pronikaly kůží a byly neodbouratelné. V dnešní nabídce jsou již moderní chemické přípravky na bázi hormonů a kombinované chemikálie, které spolu s činícím účinkem poskytují i dlouhodobou ochranu preparátu (např. Molantin, Seibokal-ES, Eulan, aj.). Pro průběžnou ochranu se dříve používal naftalín, a to zejména proti molům. I v tomto případě je na trhu již dostatek běžných chemických přípravků ve spreji, jako jsou např. Biolit, Raid, Stophmyz, apod. které dokáží preparát spolehlivě ochránit na další období a prodloužit tak jeho životnost z pohledu ochrany před škůdci.
Co do kvality zpracování má preparátorská činnost dvě hlediska: komerční a umělecké. Komerční rovina se zabývá většinou zpracováním úlovku za účelem zvěčnění zážitků z lovu, spojených s úspěšným lovem. Má význam většinou pro lovce samotného. Do stejné skupiny patří i zpracování preparátů pro další zájemce z řad institucí a veřejnosti. Jsou to chataři a sběratelé, školy a jejich biologické kabinety, výuková zařízení pro děti a mládež. Preparáty slouží též k výzdobě stylových restaurací, loveckých chat a interiérů mysliveckých a 1oveckých zařízení.
Druhá rovina - umělecká, má za cíl především zpracování preparátů na vysoké úrovni kvality a s vypracováním do nejmenších detailů s cílem zachování maximální věrnosti preparátu. Umělecký preparát slouží k prezentaci na preparátorských soutěžích na úrovni oblastní, státní, evropské i světové. Je vizitkou svého tvůrce a tvoří image preparátorského ateliéru. Je ovšem časově velmi náročný a i cena je nesrovnatelně vyšší oproti komerčnímu preparátu. Jedná se o umělecké dílo a je většinou neprodejný a je součástí sbírky preparátora.
Speciální skupinou je restaurátorská práce, která se významnou měrou podílí na zachování živočišného potenciálu v podobě trofejí a různých zoologických sbírek na hradech a zámcích různých šlechtických rodů.
Narůstající zájem o práci preparátora lze pozorovat v zájmu o preparátorskou literaturu a potřeby. Mnohé výtvory jsou díla s určitou uměleckou hodnotou o nichž lze říci, že do nich vtiskl tvůrce svou duši, kterou do své práce každý jednotlivý preparátor musí vložit. Bez citu, znalosti problematiky a lásky k profesi by nikdy nemohly tak nádherné práce vzniknout. Je třeba se jim věnovat i po jejich dokončení, ošetřovat je a dbát o původní vzhled. Jen tak nám a svým současným i budoucím obdivovatelům budou přinášet radost, užitek a ponaučení po mnoho let. Není to samozřejmě jednoduché, zvláště u většího počtu preparátů, ale vzhledem k jejich hodnotě nejenom finanční, se to vyplatí. Hodnota takových preparátů se pohybuje v rozmezí několika set korun u nejjednodušších, až po desítky tisíc u složitých a vzácných preparátů. Osobně se domnívám, že preparace zvěře je činnost společensky záslužná, poskytující nejen dekoraci, ale je i zdrojem ke zkoumání a vědeckému bádání. U mysliveckých a loveckých trofejí převládá hodnota loveckého zážitku nad vlastní hodnotou preparátu.
Domnívám se, že, bohužel, nesplnitelným snem snad každého preparátora je touha po preparaci těch zvířat, jejichž druhy již na naší planetě nežijí. Domnívám se tak proto, že se jedná o nenahraditelnou ztrátu, kterou naše planeta přišla o část naší fauny. Současně i vymírání dalších živočišných druhů na naší planetě je černou můrou všech preparátorů, stejně tak jako nesmyslné vybíjení některých druhů zvěře a nežádoucí a necitelné zásahy do životního prostředí mnoha živočichů na celém světě.
Pokud se jako lidé budeme k našemu přírodnímu bohatství chovat ohleduplně, budeme je chránit a hospodařit s ním, bude dostatek pracovních příležitostí i pro preparátory. Lze si jen stěží představit práci preparátora bez materiálu k preparaci.
Pro časopis Myslivost zpracoval Ing. Václav TLAPÁK, Velkoobchod s preparátorskými potřebami a služby pro myslivost

Zpracování dat...