Časopis Myslivost

Odborné zkoušky z myslivosti

Ing. Jiří ŠILHA, KPO ČMMJ jiri.silha@cmmj.cz
Novým zákonem o myslivosti byl znovu zaveden třístupňový model mysliveckého vzdělávání. Nově tak byly ustanoveny zkoušky pro myslivecké hospodáře, které mají ve svém obsahu ověřit znalosti nutné pro výkon mysliveckého hospodáře, obecně závazných právních předpisů o myslivosti a předpisů souvisejících. MZe vydalo pověření k organizování těchto zkoušek pro ČMMJ pro zkoušky z myslivosti a zkoušky pro myslivecké hospodáře. ČMMJ pořádá tyto zkoušky prostřednictvím OMS (které splňují požadované podmínky) a řídí je směrnicí k provádění zkoušek. ČMMJ stanovila sbor lektorů a zkušebních komisařů (v roce 2003 a 2004 nově proškoleni). Termíny přípravných kurzů je možné zjistit na příslušném OMS, nebo na jejich internetových stránkách. Teoretická příprava probíhá v rozsahu 66 vyučovacích hodin (min. 50 jich musí adept absolvovat) a praxe musí být min 1 rok a je snaha zachovat tento systém do budoucna, protože je používán např. v Německu a Rakousku.


Na přiloženém grafu je znázorněn vývoj počtu uchazečů o zkoušky z myslivosti, které zabezpečuje ČMMJ. Z grafu vyplývá, že počet adeptů myslivosti klesá již od poloviny 70. let. Je otázkou, co bylo hlavní příčinou rapidního úbytku adeptů v druhé polovině 70. let. Počet adeptů v 90. let byl krátkodobě zvyšován před vstupováním některých zákonů do platnosti.
Z připojené tabulky o počtu a prospěchu uchazečů je možné vyčíst údaje o zkouškách z myslivosti za poslední dva roky včetně procentického vyjádření úspěšnosti. Z těchto údajů vyplývá, že:
* ke zkouškám nepřijde nebo se z kurzu odhlásí přibližně 10 % adeptů
* v průměru 15 % uchazečů u zkoušek neuspěje
* v těchto ukazatelích jsou výrazné rozdíly mezi jednotlivými OMS
Za rok 2003 vykonalo zkoušku z myslivosti 1388 uchazečů na jednotlivých OMS ČMMJ, 150 uchazečů u dalších pověřených organizací, 366 uchazečů ukončilo studium na středních školách se zkouškou z myslivosti a 460 uchazečů vykonalo zkoušku z myslivosti na vysokých školách
Celkem v roce 2003 složilo zkoušky z myslivosti u celkem 13 pověřených organizací 2364 uchazečů. O toto číslo by se ročně mohl zvyšovat počet členů ČMMJ. Je tedy na snaze jednotlivých OMS, jakým způsobem tyto nové myslivce dokážou přesvědčit o výhodách členství v naší organizaci. Tato mladší generace je schopná posunout vývoj české myslivosti. Realita je však taková, že pokud však nemá myslivost v rodině tradici, někdo z rodiny není velkým vlastníkem půdy nebo není sponzorem mysliveckého sdružení, nemůže se mladý myslivec prakticky do sdružení dostat, snad jen výjimkou v případě úmrtí stávajícího člena. Mladým myslivcům by velice pomohlo, kdyby OMS nezávazně koordinovaly obsazování jednotlivých členů ČMMJ - mladých myslivců do mysliveckých sdružení, i když to není jejich povinnost. Je zřejmé, že to začínající myslivci a tím i potenciální členové potřebují.

Dále by si měli organizátoři zkoušek uvědomit, že:
* dochází k výraznému posunu v chápání mladých lidí, kteří jsou součástí ekologicky smýšlející veřejnosti,
* dochází k výraznému posunu v požadavcích uchazečů (nedostatek času, požadavek na perfektní přípravu přednášek, atd.), které mnohdy nedokáží organizátoři zkoušek pružně zajistit a přizpůsobit,
* se zvyšuje vliv migrace lidí za prací a přistěhovalectví,
* existuje silný tlak celostátních sdělovacích prostředků, které nejsou myslivosti pozitivně nakloněny,
* mnoho mladých lidí se přímo nechtějí stát myslivci, ale dají se přesvědčit pro myslivost, pakliže se jim nabídne možnost seberealizace,
* je velice důležité oslovovat již potenciální členy, pracovat s nimi, a to i za pomoci moderních komunikačních prostředků (e-mail, internet).

Proto je třeba:
* zlepšit komunikaci s adepty a spolupracovat s nimi (pomocí internetové prezentace OMS, e-mailu, telefonicky),
* vytipovat si v dané oblasti skupiny potenciálních členů a pokusit se je cíleně oslovovat (nabídky kontaktu, pozvánky na výstavy, přednášky a přehlídky),
* pravidelná komunikace s potenciálními členy (e-mail, pozvánky na pořádané akce),
* zlepšit prezentaci práce myslivců a ČMMJ na středních a vysokých školách se zemědělským a lesnickým zaměřením, kde uniká nejvíce potenciálních členů.

Počet adeptů myslivosti ovlivňuje také vztah současných členů mysliveckých sdružení k mladým, který je ne vždy pozitivně nakloněn a ovlivněn často mnoha předsudky. Mezi ně patří například tvrzení, že je již tak málo zvěře, nový člen sníží příjmy do pokladny, je velké riziko změny honitby, nízká výměra honiteb, nové názory se neshodují s názory starších členů, existuje ekonomická nejistota jednotlivých sdružení a zištnost členů.

Přiložené dokumenty

Media_11522_27_26.xls Tabulka 1 (14,50 KB)
Zpracování dat...