Časopis Myslivost

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ pro redukci početních stavů prasete divokého na území České republiky

Ing. Jiří PONDĚLÍČEK, Ph.D. ředitel odboru rybářství, myslivosti a včelařství MZe
DOPORUČENÁ OPATŘENÍ pro redukci početních stavů prasete divokého na území České republiky
Ministerstvo zemědělství v rámci plnění svých úkolů na úseku myslivosti a na základě poznatků orgánů státní správy myslivosti, Myslivecké rady ministra zemědělství, jakož i myslivecké a ostatní veřejnosti konstatuje, že současné početní stavy prasete divokého na území České republiky mají stále stoupající tendenci. Škody, které uvedený druh zvěře svými životními projevy působí zejména na zemědělské půdě a zemědělských plodinách, se stále zvyšují. Významné je i negativní působení prasete divokého na populace některých druhů zvěře, zejména bažanta obecného, koroptve polní a zajíce polního. Výsledné početní stavy jsou pozitivně ovlivňovány současnou intenzivní velkoplošnou zemědělskou výrobou zejména vysokých plodin, jako je kukuřice a řepka, které poskytují dostatek krytu a klidu a znesnadňují lov zvěře.Nezbytně nutné snížení početního stavu prasete divokého na území České republiky je v zájmu snížení výskytu škod, úpravy věkové a pohlavní struktury populace prasete divokého a také zachování výše jmenovaných druhů zvěře. Za účelem dosažení těchto cílů Ministerstvo zemědělství všem orgánům státní správy myslivosti doporučuje následující opatření:1. V rámci dozoru v myslivosti (§ 61 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů - dále jen "zákon o myslivosti") využít sankčních ustanovení uvedených v § 64 odst. 4) zákona o myslivosti, v případě, že nesplněním lovu celkového počtu kusů zejména prasete divokého, dojde k překročení normovaných stavů prasete divokého.

2. Neprodleně, bez zbytečných průtahů, vyhovět žádostem o vyjádření orgánu státní správy myslivosti k lovu samičí zvěře a samčí zvěře do stáří dvou let prasete divokého, v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona o myslivosti.

3. Plně využívat ke snížení početních stavů prasete divokého i možnosti dané v § 39 zákona o myslivosti, tj. povolením a uložením úpravy stavu prasete divokého lovem, tedy odstřelem a odchytem, za využití následujících pravidel:
a) upřednostnit lov selat (75 % z celkového odlovu) a lončáků (15 % z celkového odlovu), při odlovu lončáků preferovat jedince samičího pohlaví (nelovit osamostatněné lončáky - samce),
b) z dospělé zvěře se zaměřit výhradně na bachyně (10 % z celkového odlovu) kromě vůdčích, tzn. těch, které vedou rodinné tlupy a dále omezit, respektive na dobu 3 let zastavit, lov kňourů,

4. Povolit výjimku z některých zakázaných způsobů lovu podle § 45 odst. 2 zákona o myslivosti zejména
a) lov prasete divokého s pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, hledí pro střelbu v noci s elektronickým zvětšením obrazu nebo pro převracení obrazu, reprodukční soustavy s hlasy zvěře,
b) lov prasete divokého v odchytových zařízeních,
c) na společném lovu lovit dospělou zvěř prasete divokého pohybující se v tlupách, mimo kusy, které tlupu vedou.

5. Podpořit využití odchytových zařízení k lovu prasete divokého
* v souladu s ustanovením § 39 lze rozhodnutím povolit lov prasete divokého v odchytových zařízeních, tedy výjimku ze zakázaných způsobů lovu (§ 45 odst. 1 písm. t) zákona o myslivosti)
* za současného stavu počtu prasat divokých na území České republiky lze v souladu s ustanovením § 45 odst. 1 písm. t) zákona o myslivosti, považovat prase divoké za chovatelsky nežádoucí a je tedy povoleno střílet tuto zvěř v odchytových a aklimatizačních zařízení a přezimovacích objektech.

6. Povolit lov prasete divokého na nehonebních pozemcích v souladu s ustanovením § 41 zákona o myslivosti, zároveň se však doporučuje i v případě lovu na nehonebních pozemcích respektovat pravidla uvedená v bodě 3. tohoto doporučení.

7. V případě vydávání rozhodnutí o uložení úpravy početních stavů prasete divokého podle ustanovení § 39 zákona o myslivosti, doporučujeme začlenit do tohoto rozhodnutí, jako opatření ke zlepšení stavu následující.
* Navázat spolupráci se zemědělsky hospodařícími subjekty a projednat konkrétní podmínky opatření přijatelných z obou zúčastněných stran tak, aby se zlepšily podmínky k lovu prasat divokých.
* Zakázat přikrmovat a krmit prasata divoká mimo dobu nouze, kromě odváděcího přikrmování ve velkých lesních komplexech.

Uvedená doporučení platí až do odvolání, nejdéle však do 31.3. 2008.
Ing. Jiří PONDĚLÍČEK, Ph.D. ředitel odboru rybářství, myslivosti a včelařství MZe

Zpracování dat...