ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červen / 2004

Příčiny poklesu cen zvěřiny v Maďarsku

Ing. Koloman Ferjentsik
Příčiny  poklesu  cen  zvěřiny  v  Maďarsku
V souvislosti s připravovaným vstupem České republiky a dalších přidružených zemí, včetně Maďarska, do Evropské unie je zajímavé také porovnání některých parametrů, resp. ukazatelů ekonomické výkonnosti a úspěšnosti v konfrontaci s evropskou, ale i světovou konkurencí také v oblasti myslivosti. Jedním z takových ukazatelů mohou být i ceny zvěřiny, které do určité míry odrážejí stav hospodaření v této oblasti, úroveň koupěschopné poptávky, úspěšnost na domácím i zahraničním trhu se zvěřinou apod. Podívejme se tedy na tuto problematiku z pohledu kompetentních orgánů činných v této oblasti Maďarsku, neboť některá zjištění mohou být poučná i pro nás, ale současně také varovná.
V Maďarsku působí již řadu let Rada pro posuzování výrobků a služeb v oblasti mysliveckého hospodaření (Vadgazdasági Termék és Szolgáltatások Terméktanácsa) - dále jen VTT, jejímž úkolem je mimo jiné i centrální stanovení cen zvěřiny v jednotlivých obdobích roku, tj. především v hlavní lovecké sezóně, ale i mimo ní, a to podle situace na trhu.
Ve zprávě VTT o situaci na trhu se zvěřinou z přelomu srpna a září 2003 se uvádějí některé zajímavé skutečnosti, z nichž vybírám následující:
1. Obchod se zvěřinou prožívá v Maďarsku svou největší krizi od změny režimu. Příčinami této krize jsou v prvé řadě nepříznivé změny v rámci evropského hospodářského prostoru. Spotřebitelé reagují na recesi omezením, resp. úplným odklonem od spotřeby luxusních výrobků, mezi které se řadí i zvěřina. Např. jen v Německu, kde je největší spotřeba zvěřiny a kam Maďarsko vyváželo největší množství zvěřiny, došlo k poklesu spotřeby z 1 kg na 0,8 kg zvěřiny na jednoho obyvatele, což představuje snížení spotřeby o 16 tisíc tun zvěřiny ročně. Množství zvěřiny vykoupené v Maďarsku v roce 2002 dosáhlo téměř 7000 tun, z toho ve zpracované formě bylo vyvezeno 2350 tun. Přitom spotřeba zvěřiny v Maďarsku je jen zlomkem spotřeby dosahované v Německu.
2. Největší napětí na trhu zvěřiny v rámci Evropské unie (EU), a to nejen pro dovozce, ale i samotné členské státy EU, způsobuje dovoz jelení zvěřiny z Nového Zélandu. Podle nejnovějších informací bylo v roce 2002 na Novém Zélandu poraženo 450 000 kusů jelení zvěře a pro rok 2003 se plánovala porážka dvojnásobného množství, přičemž již počátkem září letošního roku se první dodávky objeví na evropském trhu. Jejich ceny, pokud se jedná o jelení zvěřinu, jsou přitom podstatně nižší než ceny maďarských dodavatelů. Nový Zéland již několik desítek let v masivním měřítku rozšiřuje stavy jelení zvěře chované na farmách, přičemž stát zcela financuje zřizování farem, pořizování chovných jedinců a hradí i některé další náklady. Rovněž povětrnostní podmínky jsou na Novém Zélandu velice příznivé, protože prakticky po celý zde roste vysoce kvalitní tráva, přikrmování jadrným krmivem je minimální, takže tímto způsobem lze dosahovat příznivých ekonomických výsledků v produkci zvěřiny. Kromě toho dostávají farmáři dotace (státní zemědělskou podporu) ve výši 60 % skutečných nákladů.
3. Kromě nepříznivého vývoje na trhu zvěřiny v rámci EU doléhají již dva roky na trh se zvěřinou v Maďarsku další faktory.
* Nezájem o jelení zvěřinu pocházející z říjných jelenů v měsíci září, kdy není ještě v důsledku nedostatečné koupěschopné poptávky nakontrahováno prakticky žádné množství zvěřiny a v zájmu ochrany výrobců - dodavatelů dochází k nucenému výkupu této zvěřiny do zásob, resp. na sklad, a samozřejmě za výrazně nižší ceny;
* Další skutečností, která komplikuje situaci na trhu zvěřiny, je regulace stavů zvěře, projevující se ve vyšších plánech odstřelu, což dále zvyšuje množství nerealizovatelné zvěřiny na domácím trhu;
* Jednotlivé články podílející se na realizaci zvěřiny (výrobci - dodavatelé, výkup, zpracovatelé, obchod) trpí akutním nedostatkem prostředků na vývoj a modernizaci, což opět naráží na stále přísnější zdravotnicko-hygienické předpisy platné v rámci EU, čímž se situace dodavatelů zvěřiny dále zhoršuje;
* Ani Ministerstvo zemědělství neposkytlo v tomto směru žádnou pomoc. Nepodniklo žádnou intervenci při projednávání vstupních podmínek do EU, tak jako v jiných odvětvích, protože nepovažovalo situaci za tak vážnou a s odůvodněním, že na to nejsou zdroje, zrušilo veškeré dotace a také jakoukoliv finanční pomoc podle kvalitativních ukazatelů při zpracování zvěřiny.
VVT v zájmu ochrany výrobců - dodavatelů zvěřiny vyplatila zpracovatelům 80 % doplněných zásob v roce 2002 ve výši 76,5 mil. forintů pod podmínkou, že zpracovatelé budou držet předem stanovené ceny zvěřiny po dobu 8 měsíců, a pokud se situace do podzimní sezóny neupraví, bude iniciovat kroky pro nezbytnou státní intervenci (za účelem vydání opatření pro zmírnění následků cenových výkyvů na trhu zvěřiny, dotací a různých forem přislíbené státní pomoci pro zpracovatele, příspěvku na marketingovou studii, jejíž výsledky by byly využity pro oživení trhu zvěřiny v zemi apod.), neboť je to jediná cesta jak zachránit toto odvětví jako takové.

Jaká je současná situace na trhu se zvěřinou ve vztahu k výkupním cenám jednotlivých druhů zvěřiny v Maďarsku?
V současné době se v oblasti prodeje (realizace zvěřiny) situace liší, a to v závislosti na jednotlivých druzích zvěřiny .
Zvěřina z černé zvěře je vcelku prodejná, i když za nižší cenu, ale poptávka zde existuje, takže průměrná centrálně stanovená výkupní cena se nemění a zůstává na úrovni 170 Ft za 1 kg.
Trh se zvěřinou ze srnčí zvěře je nejstabilnější, což se vztahuje jak na cenu zvěřiny, tak i na poptávku. Avšak i tento trh doznal určité výkyvy a prodejní cena se výrazně snížila (190 Ft za 1 kg), a to v důsledku toho, že země, do nichž je srnčí zvěřina vyvážena (Německo, Švýcarsko, Rakousko) disponují obrovskými zásobami srnčí zvěřiny. Takže průměrná centrálně stanovená výkupní cena se nemění.
Mufloní zvěřina je neprodejná prakticky po celý rok. Určitý prodej je patrný vždy začátkem roku do března, a to za výrazně sníženou cenu. Takže průměrná centrálně stanovená výkupní cena byla upravena od 1.září na 170 Ft za 1 kg.
Jak již bylo řečeno, zcela se zhroutil trh s jelení zvěřinou. Zřídka a s výkyvy lze za sníženou cenu prodat jelení zvěřinu z holé jelení zvěře. Průměrná centrálně stanovená výkupní cena pro jelení zvěřinu byla od 1.září 2003 upravena na 170 Ft za 1 kg.
Zpracování dat...