ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červen / 2004

Myslivecký kalendář - červen

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Myslivecký kalendář - červen
V červnu pokračujeme v intenzivním lovu srnců I. věkové třídy. Před říjí bychom také měli odlovit alespoň část srnců II. a III. věkové třídy, zejména ty srnce, kteří jsou pro chov nežádoucí.
Červen je měsícem senoseče a přípravy letniny. Dobře usušené seno prosolíme a uskladníme tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Dobře usušenou letninu svážeme do svazků a zavěsíme na suchá vzdušná místa.
V červnu, pokud jsme tak neučinili již dříve, bychom měli, po dohodě s majiteli pozemků, přemístit krmelce do míst, kde soustředění zvěře nepůsobí škody na lesních porostech a zvěř má v době nouze klid. Krmelce a zásypy by měly být umístěny na suchých, závětrných místech tak, aby zvěř měla od krmného zařízení přehled na všechny strany. Krmná zařízení zásadně neumisťujeme v blízkosti mladých lesních porostů nebo v blízkosti frekventovaných cest a turistických tras, na zamokřených místech nebo v mrazových kotlinách. Uvědomme si, že nejenom umístění, ale i kvalita a estetika zařízení pro péči o zvěř svědčí o vztahu uživatele honitby ke zvěři k životnímu prostředí v krajině. Polorozpadlá zařízení, často přikrytá zbytky linolea nebo jiných materiálů, které byly zrovna po ruce, nesvědčí o dobrém vztahu uživatele k životnímu prostředí a ke zvěři v honitbě. Pro stavbu použijeme nejlépe přírodní materiál a zařízení budujeme tak, aby se stala "součástí" prostředí v honitbě. Nejenom podle našeho chování, ale i podle zařízení v honitbách nás veřejnost posuzuje. A ta trocha vícenákladů či práce snad za dobrou pověst myslivců není až tak moc.
V červnu se začínají posuzovat a kvantifikovat škody zvěří na lesních porostech za uplynulý rok. Jak již je známo, výpočet škod na lesních porostech se provádí podle ustanovení vyhl. MZe č. 55/1999 Sb. Dovolím si několik poznámek. Zákon o myslivosti předpokládá v případě náhrad škod zvěří na lesních porostech dohodu obou stran. A dohoda začíná již při výpočtu a specifikaci škod. Náhrada škod zvěří není "klasickou" příčinnou škodou, ale škodou objektivní. Znamená to, že při stanovení požadované výše náhrady škody by se měla posuzovat nejenom vypočtená výše škod, ale také plnění zákonem stanovených povinností jak majitelem honebních pozemků, tak uživatelem honitby. Pouhé jednostranné zaslání faktury nebo platebního příkazu není návrhem dohody. Zákon také neurčuje způsob náhrady škod. Nemusí vždy jít jen o peněžní plnění. Snažme se tedy dohodnout.
Myslivecký hospodář vede běžně záznam o lovu zvěře a jejím úhynu, evidenci vydaných lístků o původu zvěře a vydaných plomb. Podává hlášení o provedeném lovu orgánu státní správy. Myslivecký hospodář by si měl již v tomto měsíci založit evidenci zásob krmiv pro zvěř v honitbě.
Zpracování dat...