ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červen / 2004

Možnost čerpání z dotačních titulů Ministerstva zemědělství zaměřených na ochranu životního prostřed

Ing. Luděk Králíček
Počátkem roku 2004 vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolu-práci s Ministerstvem zemědělství ČR publikaci ,,Agroenvironmentální programy České Republiky – programy na ochranu a obnovu život-ního prostředí v zemědělství´´. V uvedené publikaci jsou podrobně popsány veškeré možnosti čerpání dotací na ekologické zemědělství. Tyto dotace jsou zaměřeny na vlastníky a správce zemědělských pozemků, ale doufáme že tento článek napomůže i k nalezení argumentů pro ty myslivce, kteří se nechtějí smířit s postupným zánikem zvláště drobné zvěře na velkoplošně obhospodařovaných zemědělských kulturách a na myslivce, kteří vlastní nebo spravují zemědělské pozemky. Nebudeme zde rozvádět veškeré dotační tituly na ekologické zemědělství, ale pouze ty které svým způsobem zásadně napomáhají zlepšování životních podmínek pro zvěř.

Travní porosty:
Základní soubor podmínek pro vstup do titulů ošetřování travních porostů:
1. Do titulů pro travní porosty může vlastník pozemků vstoupit pouze se všemi pozemky, které má zaregistrované jako travní porosty (ke dni požádání o dotační titul).
2. Na veškeré zemědělské půdě zemědělského podniku nebude provedena aplikace v průměru více naž 170 kg N č.ž./ha.
3. Minimální průměrná intenzita chovu všech býložravců v podniku je 0,2 VDJ/ha travních porostů.
* pro tento výpočet se použije výměra travních porostů bez plochy, kterou může podnik zařadit do dotač-ních titulů Trvale podmáčené louky a rašelinné louky a Ptačí lokality na travnatých porostech.
* do výpočtu se dále nezahrnuje půda na kterou jsou vázány dotační tituly - Zatravňování orné půdy, Tvorba travnatých pásů na svažitých půdách a Stabilizace závrtů na orné půdě po dobu platnosti závaz-ku na tyto tři tituly.
Louky
Povinnosti vlastníka:
* aplikace hnojiv do výše 40 kg N č.ž./ha (včetně statkových hnojiv)
* posekání trávy minimálně dvakrát ročně, včetně odklizení a následné využití
* mulčování posledního travního porostu je možné pouze v případě, že souvislý travní porost není vyšší než 15 centimetrů
* na územích Zvláště chráněných území nesmí vlastník provádět rychloobnovu travních porostů (rozoráním, použitím herbicidů, příse-vem) bez souhlasu orgánu ochrany přírody
* neporušovat Základní soubor podmínek pro vstup do titulů ošetřování travních porostů
Navrhovaná výše plateb je 1920 Kč/ha

Travní porosty - extenzivní louky
Povinnosti vlastníka:
* neaplikovat žádná hnojiva
* sekání trávy dvakrát ročně (v odůvodněných případech jedenkrát), odklizení a využití posečené hmoty
* mulčování posledního travního porostu je možné pouze v případě, že souvislý travní porost není vyšší než 15 centimetrů
* na územích Zvláště chráněných území nesmí vlastník provádět rychloobnovu travních porostů (rozoráním, použitím herbicidů, přísevem) bez souhlasu orgánu ochrany přírody
* neporušovat Základní soubor podmínek pro vstup do titulů ošetřování travních poros-tů
Navrhovaná výše plateb je 2820 Kč/ha

Posun seče na loukách
Povinnosti vlastníka:
* neaplikovat žádná hnojiva
* při první seči (povinnost provést do 15.7.) zanechat neposečené pásy o šířce 6-12 m. Tyto pásy musí být 5-10 % rozlohy daného půdního dílu a budou posečeny ve druhé seči, odklizení a využití posečené hmoty
* mulčování posledního travního porostu je možné pouze v případě, že souvislý travní porost není vyšší než 15 centimetrů
* na územích Zvláště chráněných území nesmí vlastník provádět rychloobnovu travních porostů (rozoráním, použitím herbicidů, přísevem) bez souhlasu orgánu ochrany přírody
* neporušovat Základní soubor podmínek pro vstup do titulů ošetřování travních porostů
Navrhovaná výše plateb je 3130 Kč/ha

Posun seče na loukách II. varianta
Povinnosti vlastníka:
* neaplikovat žádná hnojiva
* první seči provést po 15.7. odklizení a využití posečené hmoty
* mulčování posledního travního porostu je možné pouze v případě, že souvislý travní porost není vyšší než 15 centimet-rů
* na územích Zvláště chráněných území nesmí vlastník provádět rychloobnovu travních porostů (rozoráním, použitím herbicidů, přísevem) bez souhlasu orgánu ochrany přírody
* neporušovat Základní soubor podmínek pro vstup do titulů ošetřování travních porostů
Navrhovaná výše plateb je 5130 Kč/ha

Pastviny
Povinnosti vlastníka:
* aktuální denní denzita chovu pasených hospodářských zvířat činí 0,5 až 1 VDJ/ha (celkový počet pasených VDJ na podnik vztažený k výměře pastvin)
* aplikace hnojiv do výše 40kg N č.ž./ha
* neaplikovat kejdu
* každoroční dosečení nedopas-ků
* pouze bodová aplikace herbicidů
* na územích Zvláště chráněných území nesmí vlastník provádět rychloobnovu travních porostů (rozoráním, použi-tím herbicidů, přísevem) bez souhlasu orgánu ochrany přírody
* zajistit napájení zvířat a technicky, nebo organizačně zajistit únik pasených zvířat
* nepo-rušovat Základní soubor podmínek pro vstup do titulů ošetřování travních porostů
Navrhovaná výše plateb je 2890 Kč/ha


Extenzivní pastviny
Povinnosti vlastníka:
* aktuální denní denzita chovu pasených hospodářských zvířat činí 0,4 až 0,8 VDJ/ha (celkový počet pasených VDJ na podnik vztažený k výměře pastvin)
* neaplikovat hnojiva
* každoroční dosečení nedopasků
* pouze bodová aplikace herbicidů
* na územích Zvláště chráněných území nesmí vlastník provádět rychloobnovu travních porostů (rozoráním, použitím herbicidů, přísevem) bez souhlasu orgánu ochrany přírody
* zajistit napájení zvířat a technicky, nebo organizačně zajistit únik pasených zvířat
* neporušovat Zá-kladní soubor podmínek pro vstup do titulů ošetřování travních porostů
Navrhovaná výše plateb je 4330 Kč/ha

Trvale podmáčené louky a rašelinné louky
Povinnosti vlastníka:
* na blocích půdních dílů vyznačit v terénu rozsah trvale podmáčených a rašelinných luk
* neapliko-vat hnojiva, nevápnit a neodvodňovat
* provádět kosení minimálně jednou ročně pouze lehkou mechanizací (kosa, křovinořez), poprvé v termínu od 15.5. do 15.6. nebo od 15.6. do 25.7. nebo od 26.7. do 31.8. na základě určení termínu ze strany orgánu ochrany přírody, pokosená hmota se musí odstranit
* válení a smykování provádět pouze po dohodě s orgánem ochrany přírody
* neprovádět obnovu louky
Navrhovaná výše plateb je 12 100 Kč/ha. Částka se vztahuje pouze na plochu trvale podmáčených a rašelinných míst louky.

Ptačí lokality na travních porostech - chřástal polní
Povinnosti vlastníka:
* na plochách identifikovaných pro záchranu chřástala vyloučit hnojení včetně statkových hnojiv
* první seč provést po 15.8., po této seči je možno pást dobytek
* seč provádět od středu ke kraji, posekanou hmotu odstranit
* válení a smykování neprovádět v termínu od 15.3. do 30.6.
* seč neprovádět skupinovým nasazením sekaček
Navrhovaná výše plateb je 5180 Kč/ha (v I. zóně NP a CHKO je možno navýšit o další 2380 Kč/ha)

Ptačí lokality na travních porostech - bahňáci
Povinnosti vlastníka:
* na plochách identifikovaných pro záchranu bahňáků vyloučit hnojení včetně statkových hnojiv
* první seč provést po 15.8., po této seči je možno pást dobytek
* poslední seč provést v termínu 30.9. až 15.11.
* odklidit posekanou hmotu
* válení a smykování neprovádět v termínu od 15.3. do 30.6.
* seč neprovádět skupinovým nasazením sekaček
Navrhovaná výše plateb je 5550 Kč/ha (v I. zóně NP a CHKO je možno navýšit o další 2750 Kč/ha)

Zatravňování orné půdy
Povinnosti vlastníka:
* zatravnit pouze následující půdy: svažité nad 12°, mělké, písčité, podmáčené, extrémně těžké a ornou půdu v méně příznivých oblastech, v I. zóně NP a CHKO a to uznaným osivem komerční travní směsi nejpozději do 31.5.
* není možno provést podsevem
* první rok po založení nepást dobytek
* dvakrát ročně posekat (v odůvodněných přípa-dech jednou)
* odklidit posekanou hmotu
* neaplikovat dusíkatá hnojiva
* aplikovat herbicidy pouze bodo-vě
* herbicidy používat pouze první dva roky po založení travního porostu
* od druhého roku séct minimálně dvakrát ročně, nebo pást
Navrhovaná výše plateb je 7265 Kč/ha

Tvorba travnatých pásů na svažitých půdách
Povinnosti vlastníka:
* na orné půdě se svažitostí 3-12° zatravnit uznaným osivem travní směsi po vrstevnici pásy o šíři 45-55 m
* vzdálenost pásů provést ve vzdálenosti 50-200 m
* nepěsto-vat mezi pásy širokořádkové plodiny
* pěstovat více než jednu plodinu na rozděleném svahu
* dvakrát ročně posekat (v odůvodněném případu jednou) a odklidit posekanou hmotu
* herbicidy používat pouze první dva roky a to pouze bodovou aplikací
Navrhovaná výše plateb je 9440 Kč/ha (pouze zatravněné pásy)

Pěstování meziplodin
Povinnosti vlastníka:
* vysít meziplodinu na pozemky orné půdy nejpozději do 10.10.
* použít přezimující i vymrzající plodiny na minimální výměře 3% zemědělského podniku
* na jaře zaorat (pokud neuvažuje o setí do nezapracované půdy) a zasít hlavní plodinu
Navrhovaná výše plateb je 4580 Kč/ha

Biopásy
Povinnosti vlastníka:
* vytvořit biopásy o šíři 6-12 m, které budou umístěny na okrajích ploch, nebo uvnitř polních pozemků (uvnitř ve směru orby)
* osít na jaře v termínu 15.4. - 31.5. směsí pohanky (nejméně 24 kg/ha), prosa (nejméně 6 kg/ha), krmné kapusty (nejméně 0,4 kg/ha), nebo dalšími vybranými směskami a plodinami (např. jarní obilnina, lupina) v množství 30 kg/ha
* ponechání pásů do následujícího roku termín 30.3.
* neaplikovat pesticidy
* polohu biopásů měnit v průběhu pětiletého období v závislosti na osevním postupu
Navrhovaná výše plateb je 10 630 Kč/ha

Základní podmínky shodné pro všechny tituly:
* pět let plnit podmínky příslušného dotačního titulu
* výměra obhospodařované půdy je minimálně 5 ha zemědělské půdy nebo 2 ha v CHKO nebo NP, nebo 1 ha v systému Ekologického zemědělství nebo na 0,5 ha u zeleniny a speciálních bylin v systému Ekologického zemědělství nebo na 0,25 ha v případě trvalých kultur v systému Ekologického zemědělství
* zavázat se k dodržování Zásad správné zemědělské praxe, která jsou součástí nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky provádění agroenvironmentálních opatření na celém podniku
* splňovat kritéria a podmínky poskytování dotací uvedené v zákoně č. 252/1997 o zemědělství v platném znění

O účast na opatření může žádat soukromě hospodařící rolník nebo firma podnikající v zemědělské prvovýrobě a některé vysoké školy.
Platba bude mít formu příspěvku na hektar zemědělské půdy. Platby se každoročně opakují ve stejné výši pod dobu trvání závazku zemědělce, tj. pět let a znamenají příjem, který nepodléhá změnám na trhu ani nepřízni počasí. Dotaci hradí EU a ČR (80% a 20%).
Zemědělci jsou hrazeny služby společnosti, které poskytuje tím, že chrání přírodu a krajinu, vodu a půdu nad rámec běžné zemědělské praxe a požadavky právních předpisů. Platby jsou stanoveny tak, že pokrývají náklad, který je s účastí na opatření spojen (např. výsev travní směsi při zatravňování), ztrátu příjmů vyvolanou účastí na opatření (např. ztráta příjmů z orné půdy, která byla zatravněna po dobu pěti let). Možné je navýšení platby u těch titulů, kde je nutné podpořit účast zemědělců.
Rizika spojená se vstupem do opatření jsou nepřiznání dotací v případě nesplnění všech nezbytných podmínek, nebo v horším případě vrácení vyplacených prostředků a to i zpětně za několik let kdy byly přiznány.
Další aspekty které je nutné vzít v úvahu je dlouhodobost účasti (min. 5let) a plnění právních předpisů a Zásad správné zemědělské praxe. Mezi další faktory patří i výhledová strategie a kombinace podopatření, která vedou k maximálnímu prospěchu ze zemědělské půdy. V neposlední řadě pak dobrá informovanost o případných nových požadavcích na údaje a úřední podklady pro žádost o zařazení do daného agroenvironmentálního opatření apod.
O odbornou radu s podáním žádosti je možné se obrátit na zemědělské agentury spojené s pozemkovými úřady, nebo na odborná pracoviště ochrany přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny, Správy chráněných krajinných oblastí, Správa národních parků a krajské úřady).
Žádosti se podávají Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu prostřednictvím zemědělské agentury - pozemkového úřadu Ministerstva zemědělství ČR.

Doufáme, že uvedené informace napomohou k lepší informovanosti myslivecké veřejnosti v problematice dotačních titulů na Ekologického zemědělství. I myslivci mohou jako soukromé osoby žádat informace na orgánech státní správy o tom kdo hospodaří s dotacemi na podporu životního prostředí, spolupracovat s osobami které se snaží hospodařit v souladu s ochranou přírody a nezávisle kontrolovat zda dochází k naplňování všech povinností soukromých zemědělců a firem při čerpání dotací MZe, které jsou zaměřeny na ochranu životního prostředí.
Na základě uvedené publikace zpracoval
Ing. Luděk KRÁLÍČEK
Zpracování dat...