ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Od ledna podle nového zákona o zbraních a střelivu!

Dr.Ing. Jiří Hanák
Od ledna podle nového zákona o zbraních a střelivu!
Od 1.ledna 2003 se stává účinným nový zákon o zbraních střelivu č. 119/2002 Sb., který bude mít dopady i na každého myslivce – držitele zbrojního průkazu a držitele zbraní. Proto bych rád zmínil několik poznámek k výňatkům z nového zákona o zbraních a střelivu, které se dotknou uvedené části myslivecké veřejnosti.
Kategorie zbraní

Zákon nově rozděluje zbraně na několik kategorií.

Zbraně kategorie A
- zakázané zbraně - jsou to především vojenské zbraně, pokud nebyly schváleny pro civilní použití, samočinné, maskované zbraně, zákeřné atd. Pro myslivce je nejpodstatnější skutečnost, že za zakázané doplňky zbraní jsou považovány tlumiče výstřelu, laserové zaměřovače a noktovizory.

Zakázaným střelivem se rozumí střelivo především vojenské, výbušné, zápalné, průbojné, nebo jinak upravené.

Zbraně kategorie B
- zbraně podléhající povolení - sem patří téměř všechny krátké zbraně, pistole a revolvery, včetně malorážkových krátkých zbraní. Za krátkou zbraň na střelivo s okrajovým zápalem je považována taková zbraň, která má délku hlavně kratší než 280 mm. Pro myslivce je zde určitá komplikace. Do kategorie B patří i všechny samonabíjecí zbraně (tzv. "automaty") s kapacitou větší než 3 náboje včetně náboje v nábojové komoře, a to i takové zbraně, kdy sice je zákonný limit max. 3 nábojů splněn, ale úpravou lze kapacitu zásobovacího zařízení zvětšit nebo je vyměnit za větší. To jsou například prakticky všechny dovážené samonabíjecí brokovnice. V § 5 pís.f) je uvedeno, že povolení podléhají i dlouhé opakovací zbraně s hlavní kratší nebo rovnou 600 mm a samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem se stejnou podmínkou délky hlavně. První část ustanovení se mi zdá značně nedokonale formulovaná, neboť do kategorie B tedy připadají téměř všechny opakovací kulovnice, zejména celopažbené, které mají délku hlavně většinou 550, 520 nebo i 470 mm, zatímco úplné stejné zbraně pouze s délkou hlavně jen málo nad 600 mm by patřily do další kategorie s méně přísným režimem (například dovážené ze zemí s palcovými mírami, kde snadno délka hlavně překročí 600 mm, byť třeba jen o 1 cm - např. běžné 24" hlavně = 61cm nebo zbraně magnum a semimagnum, kde se používá i u evropských výrobců délka hlavně 62 až 66 cm). Věřím, že se jednalo o přehlédnutí technické specifikace a že praxe tento postup nepotvrdí, případně bude upraveno prováděcím předpisem. Pro úplnost uvádím, že předchozí zákon stanovoval podmínku minimální délky hlavně u dlouhé zbraně 400 mm. Nicméně bude třeba se novému předpisu podvolit.

Zbraně kategorie B může nabýt jen držitel příslušné skupiny zbrojního průkazu, a to na základě povolení Policie ČR. O povolení se žádá na předepsaném tiskopise s uvedení osobních údajů, údajů o zbrani a zbrojním průkaze. Důležitým bodem je uvedení důvodu žádosti. Za zákonné důvody jsou považovány: ( §12,odst.5)

a) provozování muzejnictví a sběratelské činnosti

b) uskutečňování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové činnosti nebo příprava na povolání

c) provozování koncesovaných živností

d) zajišťování ostrahy a osob

e) zajišťování úkolů podle zvláštního předpisu

f) ochrana života, zdraví nebo majetku

Zbraně kategorie C
- zbraně podléhající ohlášení - jedná se o prakticky o všechny další lovecké zbraně a malorážky, brokovnice a kulovnice jednoranové, víceranové, opakovací nebo samonabíjecí (pokud nepodléhají povolení a tedy do kategorie B). Nabývat tyto zbraně může, bez počtu omezení, držitel příslušné skupiny zbrojního průkazu.

Nabytí zbraně je držitel povinen ohlásit příslušnému útvaru Policie do 10 pracovních dní (dosud platilo 5).

Zbraně kategorie D
- zbraně volné - např. historické, flobertky s omezením úsťové energie střely do 7,5 J, plynové zbraně s max. energií 16 J atd.

Každý kdo drží nebo přechovává zbraň, na kterou nemuselo být povolení podle dosavadního zákona, musí do 4 měsíců od nabytí účinnosti nového zákona, tj. do 30. 4. 2003 požádat o povolení. Držitelé zbraní spadajících do kategorie B, kteří jsou oprávněni ke dni účinnosti nového zákona držet a nosit uvedené zbraně, mohou je držet a nosit i podle nového nařízení (§80 odst.2)).

Důležitou změnou je, že za historickou zbraň se považuje každá zbraň, která byla vyrobena před 1. 1. 1870, což je oproti dosavadnímu předpisu změna k horšímu (dosud platil hraniční rok 1890). Každý kdo vlastní zbraň vyrobenou před 31.12.1890 je povinen splnit nařízení nového zákona do 4 let od nabytí účinnosti zákona, tj. do 31. 12. 2006.

Zbrojní průkazy


V novém zákoně došlo ke změnám i v oblasti zbrojních průkazů. Především byl zredukován počet skupin podle rozsahu oprávnění.

Skupina:

A - sběratelství

B - ke sportovním účelům

C - k loveckým účelům

D - k výkonu zaměstnání nebo povolání

E - k ochraně života, zdraví nebo majetku

Podmínky pro vydání zbrojního průkazu jsou obdobné jako v předchozí právní úpravě, pouze je přísněji posuzována bezúhonnost a spolehlivost fyzických osob a zdravotní způsobilost žadatelů o zbrojní průkaz. Na druhé straně je v novém zákoně lépe precizován způsob posuzování bezúhonnosti a spolehlivosti žadatele.

Zabezpečení zbraní a střeliva


Pro myslivce vlastnící zbraně je důležitou změnou požadované zabezpečení zbraní a střeliva. Do počtu dvou zbraní kategorie B nebo C a do počtu 500 ks nábojů není přímo předepsán způsob zabezpečení, je pouze držiteli uložena povinnost vhodného zabezpečení proti zneužití, ztrátě a odcizení. Při počtu zbraní do 10 kusů nebo střeliva do 10 000 nábojů je nutné k zabezpečení použít uložení do ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, které splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem (vyhláškou). O podrobnostech technických podmínek se zmíníme v některých z příštích čísel. Při počtu zbraní více než 10 nebo více než 10 000 nábojů je podmínkou uložení do skříňového trezoru nebo uzamčené místnosti nebo ve zvláštním objektu. Zařízení opět musí splňovat stanovené technické podmínky. U počtu více než 20 uložených zbraní nebo více než 20 000 nábojů je nutné zabezpečení v uzamčené místnosti, komorovém trezoru nebo ve zvláštním objektu, které, mimo stanovených technických podmínek, musí být chráněno i elektronickým zabezpečovacím zařízením. Přechovávané zbraně musí být v nenabitém stavu, tzn. že nesmí být náboje v nábojové komoře, zásobníku nebo nábojové schránce.

Při přepravě lovecké zbraně je držitel povinen přepravovat zbraň pouze ve stavu vylučujícím její okamžité použití. Přeprava ve zvláštním obalu však není vyžadována.Zpracování dat...