ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Několik otázek pro ministra zemědělství Ing. Jaroslava Palase

Ing. Jiří KASINA
Několik otázek pro ministra zemědělství Ing. Jaroslava Palase
Jak vidíte postavení myslivosti vůči zemědělství, lesnictví i ochraně přírody nyní z pozice ministra?
Myslivost vnímám jako důležitou součást resortu, který řídím, ale je si třeba uvědomit, že zůstane pouze jeho okrajovou záležitostí. Je třeba na jedné straně nalézt rovnovážný stav mezi množstvím zvěře na daném území a škodami působenými na zemědělských a lesních kulturách a na druhé straně hledat možnosti zvyšování úživnosti honiteb. V této souvislosti je třeba hledat rozumný přístup k řešení stavu, kdy se zejména stavy spárkaté zvěře v posledních 40 letech významně zvýšily a stávají se vlivem působených škod hlavním střetem zájmů mezi zemědělstvím, lesnictvím a myslivostí. Přál bych si, aby došlo k rozumným dohodám mezi vlastníky, správci honebních pozemků i myslivci s co možná nejmenšími nutnými zásahy státní správy.

Je možné očekávat v dohledné době vytvoření samostatného odboru či oddělení pro myslivost, rybářství a včelařství, případně další zájmové svazy?


Rozhodl jsem o zřízení samostatného oddělení, které bude mít ve své působnosti otázky související s myslivostí, rybářstvím, včelařstvím, chovatelstvím a ostatními zájmy občanských sdružení dotýkajících se rezortu zemědělství, a to s účinností od 1. října tohoto roku.

V současné době je na stole novela Zákona o myslivosti, která by měla usnadnit tvorbu honebních společenstev. Myslíte si, že má naději na úspěšné projednání ve Sněmovně? Myslíte si, že se tak podaří "opravit" všechny nedostatky?


Osobně se domnívám, že poslanecký návrh novely Zákona o myslivosti v současné době nejde nad rámec věcného pojetí zákona. Jde o jakousi legislativně technickou úpravu věcí, které se buď upravit opomnělo, nebo kde život ukázal, že jsou upraveny nedostatečně či dokonce špatně. To však byl výsledek konsenzu, kdy z hlediska snahy dohodnout se utekly některé detaily. Pokud jde o honební společenstva, byla v rámci vstřícnosti zcela převzata úprava navržená představiteli vlastníků honebních pozemků, která se však ukázala jako v praxi téměř nenaplnitelná. Proto vnímám současný poslanecký návrh především jako snahu zajistit co možná nejjednodušší přístup k tvorbě a fungování honebních společenstev. Domnívám se, že nestojí v cestě projednání poslanecké iniciativy žádné věcné překážky.

V jakých poradních sborech, pracovních skupinách či grémiích budou moci myslivci projevovat na MZe ČR svoje názory?


MZe zve v rámci připomínkových řízení ke všem otázkám souvisejících s myslivostí zástupce nevládních organizací, občanských sdružení, mezi kterými jsou i myslivecké organizace. Ve smyslu § 57 odst. 6 zákona o myslivosti připravuji zřízení Myslivecké rady. Předpokládám, že půjde o vysoce odborně způsobilý orgán, který by měl projednávat a připravovat stanoviska a návrhy na řešení problémů s myslivostí souvisejících, pokud se týkají působnosti Ministerstva zemědělství ČR. Nepředpokládám, že by Myslivecká rada měla být mnohačlenným orgánem. Naopak, aby byla operativním a konstruktivně jednajícím orgánem, domnívám se, že by počet jejích členů neměl být více než devět. Kromě této Myslivecké rady bude ustavena Ústřední hodnotitelská komise pro řešení otázek hodnocení úrovně chovu zvěře na chovatelských přehlídkách, na celostátních či mezinárodních výstavách.

Co vůbec považujete za největší klady ČMMJ a co by se naopak mělo z Vašeho pohledu změnit a zdokonalit?


Za klad ČMMJ považuji to, že se jí daří sdružovat velké množství občanů se společným zájmem o myslivost, zvěř a přírodu. Tím ovlivňuje zejména značný počet obyvatel na venkově, kde je činnost myslivců občany hodnocena převážně pozitivně. Samozřejmě vždy a v činnosti každé organizace je a bude co zlepšovat. ČMMJ by se měla více snažit hledat společnou řeč jak s ochránci přírody, tak i s vlastníky honebních pozemků a se správci honebních pozemků ve vlastnictví státu, zejména s představiteli Lesů České republiky, státního podniku.

Jakou podporu dostanou myslivecké organizace ze strany MZe při propagaci myslivosti, vzdělávání a školení myslivců?


Budeme se snažit vytvořit podmínky pro další vzdělávání myslivců v souladu se zákonem o myslivosti a také podmínky pro propagaci myslivosti tak, aby široká veřejnost měla možnost utvořit si objektivní názor na činnost a prospěšnost myslivců v oblasti ochrany zvěře a přírody, práce s mládeží atd.

Lze do určité míry ujednotit přístup Lesů ČR a Pozemkového fondu ČR při praktické aplikaci zákona o myslivosti?


V této době považuji za nejdůležitější přístup k honitbám na honebních pozemcích státu v působnosti Ministerstva zemědělství ČR. Proto jsem se obrátil na generálního ředitele Lesů České republiky, státního podniku a předsedu Výkonného výboru Pozemkového fondu České republiky, aby při posuzování stávajících či tvorbě nových honiteb na honebních pozemcích ve vlastnictví státu respektovali tato má doporučení:

V případech, kdy není nezbytné měnit stávající hranice honiteb, ponechat tyto beze změn.

V případech, kdy je třeba změnit hranice stávající honitby tak, aby byly v souladu s § 69 zákona o myslivosti, činit tak pouze v souladu s § 18 odst. 4 a § 31 zákona o myslivosti do výše 10% výměny a dbát při tom na maximálně možnou míru reciprocity zásahů do hranic sousedících honiteb.

V případě, že spolu sousedí honební pozemky ve vlastnictví státu obhospodařované buď LČR, s.p. nebo PF ČR, které samostatně nedosahují výměry 500 ha, spojit je do jedné honitby (tzv. "státní") se správou honitby toho subjektu, který má ve správě větší výměru pozemků.

Myslivost v nedávné době také zasáhly ničivé povodně. Jakou formou spolupráce s MZe ČR by jste očekával od ČMMJ a myslivců při řešení otázky povodní 2002?


Osobně očekávám, že se myslivci v místě svého působení velmi aktivně zapojí do odstraňování povodňových škod. Že využijí své organizovanosti, organizačních schopností a často i realizačních možností při pomoci překonávat následky povodní zejména obcím. Dále očekávám, že zajistí, a to i s určitou finanční podporou státu, opětovné zazvěření drobnou zvěří zaplavených oblastí.

To znamená, že tedy MZe ČR, resp. stát pomůže při obnově života v honitbách, které byly postiženy povodněmi?


Předpokládám, že stejně jako v letech 1997 a 1998 bude Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou PČR řešit následky povodní uvolněním určitého množství finančních prostředků k zazvěření honiteb povodněmi postižených lokalit. Myslivci však musí tyto honitby na vypuštění připravit, ať již obnovou zeleně, zvýšením jejich úživnosti či zajištěním důsledné ochrany zvěře.

Jaké dotační tituly připravuje MZe ČR na podporu myslivosti na rok 2003?


Ministerstvo zemědělství ČR připravilo ve smyslu zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti návrh příspěvků na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření a to:

- na podporu ohrožených druhů zvěře,

- na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy.

To jsou již tituly, které myslivecká veřejnost zná a umí s nimi pracovat a nově jsme zařadili následující:

- na zlepšování životního prostředí zvěře - rekonstrukce a obnovování biotopů pro drobnou zvěř (vytváření biopásů se speciálními směskami vhodnými pro drobnou zvěř) a zakládání zvěřních políček pro spárkatou zvěř,

- na použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům - výroba a instalace hnízdních budek nebo hnízdních podložek pro dravce,

- zdolávání nákaz v chovech zvěře mimo vyšetření nákaz hrazených státní veterinární správou,

- na chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců.

Domnívám se, že svým rozsahem tyto příspěvky pokryjí potřeby myslivecké činnosti.

Na závěr mi dovolte jednu spíše osobní otázku. Myslíte si, že i Vy sám osobně si najdete v nabitém programu čas na alespoň občasné vyžití v myslivosti, uvidí Vás tedy i řadoví myslivci při některých mysliveckých akcích?


Jako myslivec a člen ČMMJ jsem připraven účastnit se akcí prezentujících tradice české myslivosti. Jako ministr zemědělství jsem připraven účastnit se těch akcí republikového významu, které směřují k řešení vztahu státní správy a občanských sdružení při provozování myslivosti, kde se budu snažit být objektivním arbitrem.Zpracování dat...