vychází v 5:28 a zapadá v 20:26
vychází v 4:05 a zapadá v 14:39
 

Časopis Myslivost

Čarování starých myslivců, 3. část

Myslivecké zábavy 3/2009, str. 10  Doc. Dr. J. KOVAŘÍK, CSc.
Čarování starých myslivců, 3. část
ZKAŽENOU RUČNICI OPRAVITI Když by si chtěl sobě zbraň napraviti, když by ti pokažena byla, vezmi sobě dřevo jívový a udělej si z něho tři kolíčky a zavrtej si je sobě do šiftu, tak tě žádnej nepokazí zbraně. Prubirováno. Když by si zbraň pokaženou měl, vezmi, když nádobí mejou, těch pomejí, do hlavně nalij, a díru u hlavně dobře zastrč a vlož ji na prkýnko a dej ji do pece, aby se ti hezky vyhřála; potom ji vyndej a v neděli novou, dříve než slunce vyjde, tu hlaveň na proudu po třikráte dobře vymej, tak ji budeš míti napravenou. Když nemůže nic zabíti, odšrůbuj lauf i stroj a dej to na 3 hodiny do pomejí a než ji bude nabíjet, jdi s ní, kde jsou 2 dřeva u vrchu srostlé z jednoho pařezu a v prostředku ne, protáhni tou dírou 3krát ručnici a to bude moct dobře lovit. Skušeno jest. Když sobě chceš zbraň zpraviti, vezmi babí hněv a kus chleba nalezeného, ale ho do holý ruky vzíti nesmíš; pak ho uvař v novém hrnečku a pokličkou přikrej a zamaž, aby pára ven nešla, a když se ti to uvaří, s tím v hlavni dobře vymej. Šťastný budeš. Vezmi listí jeřábového a vody ze tří studnic, z každé trochu a dobrého octa kyselého, svař dobře a vymyj ručnici, budeš zase dobře stříleti. Kdyby ručnice byla pokažená. vezmi hlavni na velký pátek a vyšroubuj švancšroub (čep u hlavně) a jdi k Božím mukám, obrať se k východu slunce, polož hlavni u Božích muk a říkej tři otčenáše. Zkušeno. Abys si ručnici spravil, vem té země, kterouž krt vyreje a vytři ní ručnici, tak ji zas spravíš. Oprava jinší. Udělej ty hřebíčky, co hlaveň drží, z toho dřeva, co ho hrom uhodil, tak ju dobře spravíš.
Oprava k ručnici. Velký pátek do východu slunce jdi s ní k brabisku, polož ju na ně, ať si po ní lezou sem i tam, vem ji, jdi s ní domů a pokuř ju červeným hubánkem a tím kořenem, budeš míti s ní velké štěstí, ale dež ty bravence z ní bude shánět, musí dát pozor, aby žádného z nich neožebračil. Pokaženou ručnici spraviti. Vezmi pálivou kopřivu a udělej z ní trubičku a natáhni s ní vody do nového nepotřebovaného hrnce, zvař a vytři ručnici. Pušku napraviti. Napraví ji jen tehda, když z pušky té střelí po černém holouběti, ovšemže netrefí, ale musí se ho nějak jinak zmocnit, zabije je, vyndá mozek levým okem a vytře jim hlaveň. Na zkaženou ručnici. Když trefíš, kde pivo rozlévají, tehdy vytři to šatem a votři, ručnici opravíš. Očarovanou pušku opět dobrou učiniti. Vlož mezi náboj prachu a broků mech z lebky člověčí a pak ránu vystřel. Po které ručnici mi nechce mříti: Vezmi tři máky a tři zrna pšenice, dej je do špuntu, potom vystřel do země a zakopej to, kde vystřelíš, a bude zas po takovej flintě dobře mříti. Kdyby uděláno bylo, že bys nemohl z flinty vystřeliti neb co zabíti: Vezmi ze tří křtitelnic vodu a vymej pěkně flintu nebo hlaveň, spravíš jistě dobře a budeš moct dobře stříleti. Zkaženou ručnici opraviti. Vezmi růžový vody, dobrého octa vinného a svého moče, ale musíš ten čas od ženského pohlaví v čistotě (se) chovati. Vař to spolu a ručnici třikráte s tím vymej. Kdyby ti ručnici zkazily. Vboď se v prst a pomaž tou krví hlavni (hlaveň) a bude opravena. Pokaženou ručnic napraviti. Od pravé panny, když jest při svém čase, hleď dostat kus košile okrvavené a s ní vnitř i zevnitř ručnici otírati. Zase se napraví. Průba jest zkušená. Proti zkažený ručnici. Zjednej sobě provaz od kata, jak na něm věší a (vstrč jej) do ručnice, zase jí bude zpomoženo. Jiné. Vezmi moče od tří mládenců a vymej tím ručnice. Opravíš je. Item. V novou neděli než slunce vyjde, vomoč ručnici v tej vodě, kde zpátkem z kola padá potřikráte a potom ji dobře vytři s koudelí a ty špunty zakopej pod práh, kudy nejvíce chodíš a nechej je tam dvacet čtyry hodiny; pak je vem a spal ji, jistě opravíš. Zkaženou ručnici opraviti. Vezmi ze tří studýnek, která teče proti vejchodu slunce do novýho hrnce a utrhni kopřivy, co skrze plot rostou, vař v tej vodě, pak to vlej do ručnice a vytři dobře a omej ručnici a potom tu vodu vlej do nějaké jámy, kde slunce nesvítí. To musí se dělati v novou neděli, nový úterek, nový čtvrtek než slunce vejde. To jest skušeno, napravíš. Item. Vezmi v novou neděli od pacholete moče, než slunce vyjde, vlej do ručnice, zacpej vrch koudelí a nechej chvíli státi, pak zas vypucuj, a kdybys mohl zastřeliti vrabce samce anebo strnada samce, neber ho do holý ruky, natoč koudele na štemflík (nabiják) a okrvácej ji a vytři dobře ručnici a potom ten špunt strč do brabenečného kopce pod kámen, kde slunce nesvítí. Tak zas bude tobě z ní dobře měřiti. Item. Pustiti moče svýho do hlavně a zacpat dobře czintloh a hlaveň, aby nemoh ven vytýcti a tak ji dáti po chlebě do pece horký, a tak s ní zle bude, pomůžeš si. Item. Malou rankou nabyti flintu, když máš na stolici jíti a dyž se vyprázdníš, vzíti špunt a obalit ho v tom a dobře vytříti ručnici, když vystřelíš. Ručnici pokaženou opraviti. Zabij vrabce a tou krví vytři ručnici a toho vrabce pověs do komína; jak z toho vrabce bude kapati, tak tomu z očí poteče, kdo ti to udělal. Zkušeno. Jináč opraviti ručnici. Vytři ručnici koudelí a ten výtěrek vstrč do červenýho bahna; kdo ti to udělal, budou mu oči hníti, ale musíš sobě pamatovati, kde to vstrčíš, nebo kdyby si toho nenašel, oči by mu vyhnily. Ručnici pokaženou vopraviti. Zjednej vody ze dvou křtitelnic. Vymej ručnici s nimi po třikráte a po tři dni, totiž v novou neděli, v novej outerek a ve čtvrtek. Pokaženou ručnici opraviti. Vytři jí dudčím srdcem rozetřeným s cibulí, pověs do komína, nabude určitě původní jistoty v trefování. Pokaženou ručnici opraviti. Vymyj odvarem z jeřábového listí, k odvaru použij vody ze 3 studní a přidej dobrý kyselý ocet. Ručnici opraviti. Kdyby si mohl lišku zastřeliti, která se chruje (běhá), s tou krví liščí vytři vnitř i zevnitř, tak budeš zase dobře stříleti. Zkušeno. Dyž ti nechce z flinty mřít, vezmi bezový jahůdky, uvař, vymej flintu, musíš je trhat novou neděli do slunce vejchodu, tak ti bude dobře mířit. Ručnici pokaženou opraviti. Některá ručnice pokažená je, že sotva na dva kroky střeí; jdi s ní na stranu, vyšroubuj kámen z kohoutku a píchni jím do země po třikráte a ručnicí také, a dej zase druhou stranou kámen a tak sobě opravíš a dobře stříleti bude. O kamenu. Kámen u kohoutku obrať, když ti někdo ručnici pokazí, že nemůžeš stříleti, ihned také sobě opravíš. Zkušeno. Ručnici spravit. Vezmi saturiji, verbiznu, toten, čertkus a podražec, vař to v octě a vřelým vypař dobře ručnici, budeš zase dobře stříleti a žádný ji nesrazí. Když ti ostane špunt ve flintě. Neber ho do holý ruky, nabi ním zase. Ostane-li kerej brok, dej do něj, neber ho do holý ruky, neostane-li, dej broky, di do lesa, obejdi 3krát osyku po slunci, střel do ní, do tý rány vraž takový špunt, než hlas z lesa vyjde, pomůžeš si a on bude schnout; dyž mu chceš pomoct, vyndej špunt, neber ho do holý ruky, ránu vysekej. Když nechce po ručnici nic zůstat. Vezmi ocet vinný a svůj moč a zahraď cintloch a vlej do ní, a nech trochu stát a potom obal koudelí štemflík a vytírej to a vystřel z ní a budeš dobře stříleti. Ručnici sobě opraviti: Vezmi koření čistcového, dobromysle, vratičky a s tím sobě ručnici dobře vypucuj a potom stemflík sobe zas o selskou stodolu vytříti, strkajíc jej dobře do sošků, potom zase ten stemflík skovati a žádný nebude moci tobě pokaziti. Probatum. Kdybys nemohl nic zabíti, takto udělej v novou neděli do slunce vejchodu, udělej kulek a zastřel něco, co můžeš a to taky do slunce vejchodu, smoč v té krvi šat dobře a nos jej při sobě pod pravou paždí do devátého dne a potom jdi čekati načkoliv anebo ani nechoď z místa, nechť se dělá, co chce před tebou za tebou nad tebou, až čas vyčkáš a tak si pomůžeš zajisté. Velký pátek vezmi holoubě černý, udělej sobě rourku a postřel ho, vezmi koudele a prostrč ho skrze tu díru nebo ránu potřikrát a vypucuj flintu. Opravíš flintu dobře. Dybys flintu pokaženou mě. Najdi žábu, na kterou slunce nesvítí, roztrhni ji tím neřádem, vytři flintu, tak ji dobře opravíš. Když ti ručnici pokazej, udělej z ní vejtěrky, dej je do nového hrnka, penízového, dostaň od sládka kvasnic, co ze sudu kyšou, nali na ně, dej nový papír a zavaž dobře, pověs do komína, stavíš v něm všecko. Kdyby ti zbraň kazili, ukradni 3 jehly a z ručnice udělej tři vejtěrky, usoukej z každého nit na konci tenkou, vezmi tři žáby, jedný provleč skrze oči, druhý skrze přední nohy, třetí skrze zadní nohy. Probatum. Když by ručnice zkažena. Když trefíš na dubový pařez, a že by na něm voda stála, vytři ji dobře tou vodou, všeckno po ní zůstane. Item. Vezmi z veverčího hnízda pelechu a vař dobře v octě, v novou neděli a vymej ji dobře, zůstane po ní všechno. Téže zastřel čermáčka a tou krví vytři, také jest platno. Opraviti zkaženou ručnici. Vezmi těsta z díže, co zůstává, vytrej ručnici a opravíš zase jí, je-li zkažena, vytřiti krví a dávej vertelek do brabištěte barvený. Ručnici opraviti zkaženou. Vezmi žábu zemskou a jedovatou a jehlu co na mrtvým těle zašívali, i niť v ní aby zůstala a je-li ručnice pokažena, vytřel ji a vytři malým vejtěrkem a vem ho do holý ruky a strč to hned ty žábě do huby a tou jehlou s tou nití udělej tři štychy, zaši ji tu hubu a skovej ji do ňákýho hrnce, aby se neztratila, dyby bylo potřeba, že by škutce přišel prosit, můžeš zase to vzíti a v čistý vodě vyprati. Opět jinak opraviti. Na veliký pátek do slunkce vejchodu utni hlohu z huru a udělej řebíky a jdi, kde je vosyka, vyvrtej díru proti slunci vejchodu latouníkem, ale dyby byl koupený, zač ho cení a dybys mohl i ručnici barvou vytříti, dyž to máš hotovy, nabi malou ranou a tím vejtěrkem tam střel, spěšně tím řebíkem zaraž, přijde ti ručnici napraviti. Proti zkažení ručnice. Vezmi vody z marastu, vlij jí do laufu a dej ho potom nějakou chvíli do komína viset. Napotom jej vezmi a vlej tu vodu do hnoje a vypucuj na čisto. Nabij znovu a vystřel tu ránu do pece, kde chleba (se) peče. Tak ten jistej vohluchne nebo oslepne. Pak sám žádat bude (za smilování). Pribatororum. JAK SE STÁT SILNÝM PROTI SVÝM NEPŘÁTELŮM A NEZRANITELNÝM Velký pátek do slunce východu uřízni kus střemchy, udělej z ní tři křížky, a nos při sobě, neboj se ten celý rok žádných čár. Před sv. Janem Křtitelem večer obřež koření "verbinu" stříbrným grošem, a ráno do slunce východu ji vytrhni, a nos při sobě, každý na tě laskav bude. Proti síle vezmi do nějaké skleničky červeného vína (a) dej do brabeniště. Třetí den tu (též) hodinu, kterou jsi (ji) tam dal, (a) patříš na té sklenici nějaký kamínek. (Ten) nos při sobě, silný(m) budeš. Vezmi mladou vlašťovku, která na vrchu sedí v hnízdě. Najdeš v ní vedle srdce kamínek; vezmi ho a nos při sobě, nic ti žádnej uškoditi mocti nebude. Kde jest mnoho brabenců, vezmi hrnek vody a jdi před sv. Jakubem na 8 dní a lej na ně, až se všechny rozběhnou, najdeš tam tři kamínky, zelený, modrý a žlutý, žádný ti neuškodí, když je při sobě nositi budeš, ani neuhlídá. Aby ti žádný neuškodil, když jdeš na lov. Obrať u kabátu výložky a u rukávů zahrň; žádný neuškodí. Kdekoliv přijdeš k vodě, přelož přes sebe pravou rukou ručnici a tou vodou hoď přes sebe zpátkem a jdi odtud, neohlížej se, taky ti žádnej neuškodí. Aby tebe žádný střeliti nemohl. Kup od kramáře nůž, zapal jej pak (a) až bude rozspěněný (rozžhavený) naškrabej s ním z humrčí hlavy i z moskovice prášku (a) zaobal do hedvábného šátku a nos při sobě. Aby se nebál žádný rány. Vezmi mechu, který jest v hlavě umrlčí do pěkných šátků, nos jej při sobě neublížiť žádná rána sečná ani střelná. Zkušeno. Kámen ze srdce člověku kdybys mohl dostati, užívej ho, kdy jest potřeba, žádbý tě neodváží žádnou kulkou ani kordem. Na velký pátek skřivánka zastřel do slunce východu a tou krví vytři ručnici a namaž taky dobře a ten vejtěrek nos při sobě a žádný ti nic neuškodí a ani se před tebou nesplaší. Vezmi jehlu, jak ní umrlýmu šaty šijou a kus z truhly umrlýho, kde suk byl, vezmi a prohlídni skrze něj do ručnice a tu jehlu měj při sobě, tehdy kulka po zemi poběhne a nebude tě moc zastřeliti. V brabenečním kopci co vyroste, to vytrhej a natrhej jitrocelu kde kola a čakanku prostřed cesty, která vyroste v novou neděli, navař toho a zmej se tím i po životě i v tváři, žádný ti neuškodí. Vezmi stříšku z toho dřeva, co hrom urazí, spal ji na prach a vezmi hlíny z hrobu zabitého, zamíchej to spolu a dej to do pytlíčka a dej to sobě pod pravej palec do střevíce a tak nespustí na tě flinta. Zkušeno. Aby se žádná zbraň nechytila, aby tě žádný neurazil. Vezmi chrpu mezi obilím na svatýho Filipa a Jakuba než slunce vyjde a kořen nos při sobě, nebude ti moci žádný škoditi a když by hořelo, vhoď do vohně, nebude moci hořeti víc. Zkušeno. Aby se zbraň nechytila; když uhlídáš z jara ještěrku, uřež ji vocas beze škody, vezmi vejce od prvničky slepice, který nejprv snese, špiku od zvonu, když umrlému zvoní hrany, dokud se zvon klátí, z kalhot vlnu, zmíchej to v hromadu a dej do pytlíka, zaši to, nos při sobě, neboj se střelný rány. Aby nemoh žádnej vystřeliti do tvej libosti, vezmi semena vorlíčkového, žlutou routy, slož to spolu dohromady, zaši do pytlíčku koženého, a když uhlídáš, když kdo chce stříleti, dej to pod pravou paži, tak nebude moci vystřeliti a když chceš, aby vystřelil, tak to vezmi pryč podpaží, tak hned vystřelí. Zkušeno. K témuž dostaň chramostejla, vezmi z ní mosk a usuš ho a udělej z něho prášku, kup zámek vysutý a dej za něj, co procení a když uhlídáš zbroji jíti, vsyp trošku toho prásku do toho zámku do západu a prohlídni skrze ten zámek na něj a řekni po třikráte: "Oezit, oezit, oezit. Stůj střelo, stůj střelo, stůj střelo. K tomu mě dopomáhej Bůh Otec Bůh Syn Bůh Duch svatý na věky požehnaný Amen Amen Amen, at se stane," a zamkni ten zámek tak nebude moci vystřeliti ani sekati, dokud ten zámek bude zamčenej. Vezme se máje měsíce netopýr, když měsíc dolů jde, ale nevezme se do holé ruky, vyndá se z něho srdce a také pravá noha, nosit to při sobě pod pravou paží, žádná zbraň na něj nepůjde, kulka po zemi poběhne. Kdo chce býti před každou ranou jist, ať vezme na večer vejce z kurníku, počerni je a tam polož. Je-li z nich ráno některé bílé, to ať vypije. Aby zbraň na tebe nevypálila aniž ti uškodila. Kdybys mohl dostat nechtíc s kola tu moždinku, co loukotě spolu jsou spojené, ten hřebík nos při sobě, lepší věc nejni žádná a žádná zbraň člověku neuškodí, když ho má při sobě. Aby kulka na tebe nedoletěla. Dostaň svíčky co umrlému po třikrát v rukouch držení, udělej z toho vosku křížek a přilep na terč, nebo na sebe, žádná kulka na tebe nedoletí. Probatum. Vezmi kořen Tříkrálovej a choď na něm. Nebude moct žádnej nic uškoditi, ani žádná zbraň tě nechytí. Vezmi z bílého holuba nebo z bílé kočky srdce, a nos při sobě, žádná zbraň se tě nechytí. Kdo chce, aby na něj zbraň nešla, ať vezme "Matky Boží křížek" a drží jej v dlani u prostředního prstu, žádná zbraň na něj nevypálí. Aby se tě střelná rána nechytila. Dyž najdeš krkavčí vejce, namaž je kozlovou krví, v 15 dnech di, to namazání bude mít červenej šnobel a bude mít na hlavě kamínek, nebo v sobě, ten měj při sobě, rána se tě nechytí. Kdo sní kousek chleba ve své vlastní krvi omočený, neprostřelí ho kulka. Když by si šel na cestu, aby si mohl dostati toho provazu z oběšeného, uvaž sobě na něm uzel; kdyby tobě někdo chtěl stříleti, kdyby stokrát stisk, nepude mu to. Aby k tobě nevystřelil. Když dostaneš kus provazu z oběšeného, dyž dou proti tobě, dej pozor, abys je dřív uhlídal, než oni tebe, zavaž na tom provaze uzel, žádný nevystřelí. Aby na tě žádná ručnice nevystřelila, dostaň ten šat, co ním mrtvej měl oči zavázané, zaší si jej do límce, neb do šosu, žádná na tě ručnice nevystřelí. Probatum. Vezmi ten šat co s ním umrlej má ústa podvázaný, na koho pohlídneš skrze ten uzel, nevystřelí na tebe, aby třebas karmita vojáků jela za tebou. Aprobitoon. Jiný kus. Ve středu, ve čtvrtek, v sobotu po západu slunce jdi k Božím mukám tak daleko, co bys troufal pozpátku k nim dojít a ulom z nich kus cihly a jdi pryč a opaš pás na ruby a nůž vstrč do pošvy střenem a barvínek měj při sobě neb by ti tak daleko nedalo dojíti, aniž nemluv a jdi pryč; potom z toho nadělej prášku a noš jej při sobě a modli se. Aby k tobě ručnice nespustila. Vezmi dřevo, co do něho hrom bije a bylinu z hrobu ze zabitého, a spal to na prach oboje a ten prach dej sobě do pravého střevíce pod palec, tak žádná ručnice k tobě nevystřelí. Aby na tebe vystřeliti nemohli. Když se přitrefí ňáká poprava, tak jdi tam, když stínají, omoč kus šatu v ty krvi a když půjdeš (na hon) dej toho šatu na práh kousek, nevystřelí na tebe. Item vezmi jehlu co zmrlému sešívají a suk z truhly umrlých, pohlédni skrze tu ďouru do ručnice, tehdy jen kulka po zemi poběhne. Prob. Aby na tě druhý nevystřelil,. Vlož tvůj velkej palec do dlaně a řekni třikráte "duchy, duchy, duchy" a taj v sobě duch (dech), "aby jich 100 na tebe spustilo". Žádný na tě nevystřelí. Dostaň kus desky z truhly, co v ní žena mrtvá byla, co z ní suk vypadne; na koho skrz tu díru pohlídneš, žádnej na tě nevystřelí. Probatum. Chceš-li, aby na tě žádný nevystřelil. Kup nůž a nabruš jej dobře a velký pátek, než slunce vyjde, uřež si levé paty kousek, jenom co bys jej okrvavil, a sněz jej a říkej Otčenáš, Zdrávas Maria a Věřím v Pána Boha. Aby se tě nepřítel bál. Když najdeš peluňku, ustřel ji, a nech ji tam do třetího dne, nos ji potom za kloboukem; když na tě zbujníci přišli, bude se jim zdáti, že jest jich s tebou moc. Vezmi pravé oko od vlka a nos ho při sobě pod pravou paždí, budou se tě báti tvoje nepřátelé. Aby se tě nepřátelé báli. Když přijdeš do hospody, nalej sobě piva do nožnic a vypi to sám a budou se tebe báti. Aby se tě nepřátelé báli. Když najdeš ořechy liskovy na jaře se klíčiti, vezmi ten proutek z toho ořecha vyrostlý a trošku netyčku a dej sobě do hiršvekru do jílce, žádnej na tebe nedojde, každý se bude třásti. Abys v zápasu nebyl přemožen. vezmi do úst kámen, který byl nalezen v játrách kapouna čtyři rok starého a který je tak veliký jako bob a průhledný jako křišťál. To učiní tě nepřemožitelným. Kdyby si někoho potkati měl a jeho se bál, třeba také (jich) mnoho bylo, tak hleď by si spíše, než-li on tebe viděti mohl a vytáhni šátek. Pohlédni na něj a takto řekni: "Pře(d) tě svážu, přehlídnu, vedle tě nevidím, ve prospěch tě svážu" a svaž ten šátek a řekni: "K tomu mi dopomáhej Pán Bůh - Otec - Bůh - Syn a Bůh - Duch Svatý Amen". Aby ti žádný neudělal a měl-lis již uškozíno. myslíš-li, že někdo udělati ti chce, vezmi nový hrnek a naber po proudu zpáteční vodu, do které pak namoč si špičky u bot! - Nic ti neudělají. Ale měl-li jsi již uškozíno, vezmi sluneční rosičku (květina), a dej si ji za krk! - Pomine všecko! Když by tobě někdo udělal (uhranul) a ty sobě pomoci nemohl, hleď dostati na svatýho Jana Křtitele před sluncem východem kapradí a rozsuchu, to si hleď nech uvařit a měj se dobře s tím obzvláště mezi očima si dobře vymej z neopotřebovaného hrnce. Pomoženo ti bude. Dybys byl očarován. Di k vodě novej čtvrtek po slunci západu, mej sobě nohy pod polena, ruce pod lokty, žehnej se znamením sv. kříže: Ve jménu - Boha Otce - Boha Syna - Boha Ducha svatého. Amen. Napi se tý vody třikrát. Dyby tě pokazili nebo ostudili, roztrchni dub novou neděli, než slunce vyjde, prolej skrz něj 3krát, jak slunce jde, pomůžeš si, zase stlač a svaž, aby se zrost. Dyby tě kdo zostudil, vezmi hlediček, prostřelenec, verbinu, mateřídoušku, skalní netík, turánek, kozlík, čekanku, vratišku, to vař spolu pod pokličkou. Dyž to bude uvařený, vem na svou ruku, napi se, umej se s tím po sobě, vem to, přelej to na rozcestí. To pravda, pomůžeš si. Abys nikdy nemohl býti poraněn. Hleď si zaopatřovati lebku oběšence nebo popravence, zakopej ji v zahradě na mokré a tmavé místo, aby na ní mech rostl. Když se tak stalo, ten oškrab a dej zašíti do své kazajky pod levé rameno, však tak, abys to sám nevěděl, na kterém místě se nalézá. Pokud tuto kazajku nosíš, jsi nezranitelný. O merkulanu. Jest bylina svatá, roste ráda v mokřinách na lukách, kam voda běží, tam se za ní točí. Roste tím způsobem: Na jeden prut nebo dva, je červená na 7. součku list má jako penízek nebeský barvy, kořen má jako mrkev žlutý, voní jako pižmo, teče silně a má tyto moci: 1. dyž ji vykopáš, dáš ji do ohně, třeští jako hrom, když bije, zdaší (?) ji po vodě plyne, a má květ jako fijala. Kdo ji nosí při nahým těle, ten se nesmí bát žádný střelný rány ani probodnutí. Kdo v železích sedí, ta má tu moc zámky odvírat. Kdo ji při sobě nosí, oč se pokusí, všechno se mu povede. Zlé duchy odhání s takových míst kde jsou. Tak drž skušeno.
Zpracování dat...