ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Únor / 2023

Jak budou Lesy ČR pronajímat honitby

Myslivost 2/2023, str. 20  LČR
Letos končí desetileté nájemní smlouvy u dvou třetin honiteb spravovaných Lesy České republiky. Nabídky do výběrových řízení na pronájem volných honiteb a obor se budou od letošního roku podávat už jen elektronicky.
 
Co tedy bude obnášet elektronizace výběrových řízení?
 
Zveřejnění podmínek a dokumentace výběrových řízení bude pouze v elektronickém nástroji EVEZA. Veškeré informace, pravidla a dokumenty k výběrovým řízením zájemci nadále naleznou na webu Lesů ČR v záložce „Myslivost“. Nově ale také v elektronickém nástroji EVEZA. Lesy ČR ho využívají podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Slouží jako profil zadavatele i nástroj pro povinnou elektronickou komunikaci při výběrových řízeních.
Druhou novinkou je podávání nabídek výhradně elektronicky, a to právě v EVEZE. Tento postup je pro zájemce o pronájem honiteb a obor výhodný, protože při ukládání nabídky systém automaticky zkontroluje její formální náležitosti a akceptuje ji až tehdy, když bude zcela v pořádku. Zájemci tak budou mít jistotu, že předložili kompletní a formálně správně vyplněné nabídky.
 
Přináší elektronizace nějakou zásadní změnu v principu výběrových řízení oproti roku 2013?
 
Principy zůstávají stejné, což znamená, že nový zájemce i dosavadní nájemce s opcí musí splnit kritéria zákona o myslivosti. Průběh výběrového řízení se od roku 2013 také příliš neliší. Držitel opce však musí tentokrát podat ve lhůtě pro podání nabídek takzvanou indikativní nabídku.
 
Co je indikativní nabídka a jak ji podat?
 
Podává se prostřednictvím elektronického nástroje EVEZA ve formě elektronického katalogu. Podáním indikativní nabídky potvrdí dosavadní nájemce svůj zájem o uplatnění opčního práva. Pokud podnik v rámci výběrového řízení přijme indikativní nabídku od držitele opce, vyzve ho po vyhodnocení všech nabídek k aktualizaci nabídky v souladu s nejvýhodnější vyhodnocenou nabídkou.
 
Bude na podání indikativní nabídky dosavadní nájemce upozorněn?
 
Ano. Lesy ČR paralelně s vyhlášením výběrového řízení vyzvou dosavadního nájemce, aby v případě, že hodlá uplatnit své opční právo, podal ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím elektronického nástroje EVEZA indikativní nabídku.
 
Jako mohu nabídku podat? Musím se někde registrovat?
 
Nabídky se budou podávat výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje EVEZA dostupného na adrese profilu zadavatele Lesů ČR: https://eveza.cz/profil-zadavatele/lesy-ceske-republiky-sp/17. Výběrová řízení na pronájem honiteb jsou uveřejněna v záložce Honitby (https://eveza.cz/profil-zadavatele/lesy-ceske-republiky-sp/17/prehled/hunting). Podat nabídku je možné v záložce Elektronický příjem v detailu konkrétního výběrového řízení. Není přípustné podání nabídky v elektronické podobě jakýmkoliv jiným způsobem, ani v listinné podobě.
V elektronickém nástroji EVEZA musí být před podáním nabídky zaregistrováni všichni zájemci o účast ve výběrových řízeních na pronájem honiteb, kteří chtějí do těchto výběrových řízení nabídky podávat. Bez registrace v elektronickém nástroji EVEZA nebude podání elektronické nabídky možné. Výše uvedené se vztahuje i na dosavadní nájemce, tedy držitele opcí.
 
Potřebuji mít pro podání nabídky elektronický podpis?
 
Ne. Pro podání nabídky do výběrového řízení na pronájem honiteb zájemce nepotřebuje disponovat elektronickým podpisem.
 
A datovou schránku?
 
Pro podání nabídky datovou schránku nepotřebujete. Zájemce ale odesláním nabídky čestně prohlásí, že v případě doručení výzvy k součinnosti musí k podpisu smlouvy doručit mimo jiné i potvrzení o zřízení datové schránky. Lesy ČR budou preferovat komunikaci výhradně prostřednictvím datové schránky.
 
Zůstává v podmínkách výběrového řízení předložení mysliveckého záměru?
 
Ano. Pokud se vrátíme o deset let zpět, aktuální myslivecký záměr dnes doznal výrazných změn. Při hodnocení nabídek se navýšila jeho váha z 15 na 30 procent, zejména kvůli důrazu Lesů ČR na kvalitu mysliveckého hospodaření v pronajatých honitbách, a tedy zlepšení stavu lesa, zvýšení biodiverzity a úživnosti honiteb.
Záměr hospodaření je hodnocen podle množství mysliveckých činností, které je zájemce schopen v honitbě vykonávat s tím, že jeho nabídka může být až do výše stanovených maximálních hodnot určených individuálně pro každou honitbu.
Čím více mysliveckých činností zájemce nabídne, tím více bodů záměr při hodnocení získá.
Zároveň se pro úspěšného zájemce stává myslivecký záměr závazným. V případě plnění jednotlivých činností poskytne pronajímatel nájemci příspěvek ve formě zápočtu oproti nájemnému za další období.
 
A jak mají zájemci myslivecký záměr k nabídce přiložit?
 
Zájemce předkládá nabídku v podobě elektronického katalogu, jehož součástí je závazný záměr hospodaření v honitbě. V uvedeném formuláři zájemce u každé z předepsaných činností a u každého z předepsaných mysliveckých zařízení vyplní počet příslušných technických jednotek, jež se zavazuje v honitbě realizovat. Nejvýše však do maximálního počtu stanoveného pronajímatelem.
 
Jak tedy bude probíhat samotné otevírání a vyhodnocení nabídek?
 
Před uplynutím lhůty pro podání nabídek nelze nabídky odšifrovat či otevřít. Otevírání elektronických nabídek bude neveřejné. Hodnotící komice následně posoudí a zkontroluje všechny náležitosti podle vyhlášených pravidel pro výběrová řízení.
 
Jak budou Lesy ČR vyhodnocovat splnění opčního práva?
 
Stejně jako před deseti lety. Tedy u každé honitby, které končí nájemní období, podnik protokolárně vyhodnotí splnění dvou kritérií - zda současný nájemce neobdržel v průběhu trvání smluvního vztahu pokutu od státní správy myslivosti a zda neporušil podmínky uzavřené nájemní smlouvy.
 
Jak bude stanovována minimální výše nájemného za jednotlivé honitby?
 
Minimální výše pro každou honitbu bude stanovena z posledního placeného nájemného za předmětnou honitbu. Cena vzroste o inflaci za rok 2022 a zaokrouhlena bude na celé tisíce korun. Minimální výše nájemného bude zároveň i stanovenou výší kauce, kterou musí každý zájemce, který podává nabídku ve lhůtě podání nabídek, složit na předepsaný účet.
 
Kdy podnik výběrová řízení vyhlásí?
 
S ohledem na počet honiteb a různá data ukončení smlouvy začnou Lesy ČR postupně vyhlašovat výběrová řízení během února.
 
Kde zájemci zjistí více informací?
 
Na webu Lesů ČR: https://lesycr.cz/pravidla-pro-vr/, kde všem doporučujeme prostudování pravidel pro výběrová řízení platná od letošního roku a také návodu na registraci a podání nabídek v elektronickém nástroji EVEZA.

Zpracování dat...