ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Listopad / 2022

O mysliveckém vzdělávání

Myslivost 11/2022, str. 118  Kamila Kaasová
Na otázky ohledně vzdělávání v rámci ČMMJ a zájmu o jeho jednotlivé formy odpovídá Ing. Jiřina Špálová
Jaké typy školení a vzdělávání připravuje ČMMJ pro rok 2023?
Vzdělávání považujeme v ČMMJ za nezbytné a nebude to jinak ani v budoucnosti. Pořádáme různé vzdělávací
a osvětové akce, které jsou určeny pro odbornou i laickou veřejnost, pro členy ČMMJ
i ostatní zájemce. Některé akce jsou organizovány i zájmovými kluby.
V letošním roce proběhlo několik seminářů, odborných přednášek a workshopů zaměřených na činnosti v myslivosti, na práci s mládeží, některé jsou určené pro zkušební komisaře. 
 
Která pracovní skupina a v jakém složení má v současné době zkoušky a vzdělávání na starost? 
Pracovní skupiny vznikají na konkrétní projekty a jsou různě veliké. Skupina pro zkoušky letos pracovala ve složení doc. Ing. Vlastimil Hart, CSc. z České zemědělské univerzity v Praze, Ing. Alexander Sedláček, PhD. z Dozorčí rady a já. Prvních jednání se zúčastnili i Ing. Jiří Kasina a Bc. Lucie Kolouchová. Hlavní úkolem bylo sestavení jednotných okruhů na Zkoušku pro myslivecké hospodáře a nyní bude probíhat další krok – předání informací o jednotných okruzích zkušebním komisařům.
 
V časopisu vyšla pozvánka na semináře pro zkušební komisaře ČMMJ, zaměřené na zkoušky pro myslivecké hospodáře. Jaká se předpokládá účast? Je cílem, jako u zkoušek pro adepty, povinně proškolit všechny lektory a komisaře? Budou mít po absolvování aprobaci zapsanou v aplikaci Hubert?
U ČMMJ máme více než 1000 zkušebních komisařů zapsaných v tzv. Listině zkušebních komisařů, tak jak nám to ukládá pověření z Ministerstva zemědělství k pořádání zkoušek. Tento seznam nerozlišuje, zda se konkrétní komisař spíše věnuje mysliveckým zkouškám nebo zkouškám pro myslivecké hospodáře. Požadované vzdělání je pro komisaře shodné. 
V minulé myslivecké radě se odsouhlasilo, a podle mého názoru velice správně, že je nutné dbát na vysokou kvalitu a profesionalitu našich zkušebních komisařů. S tím souvisí
i poskytování aktuálních informací z oblasti péče o zvěř a přírodu, veterinární péče, ale také související legislativy a všech dalších oblastí, kterých se myslivost dotýká. 
Z tohoto důvodu jsou semináře pro komisaře povinné. Ale stejně jako v předchozí sérii školení, jsou i ty letošní vnímány převážně pozitivně a povinnost se tedy stává přínosem. Celoživotní vzdělávání je pro každého, kdo chce učit a předávat informace, naprosto nutností.
 
Kdo bude na školeních přednášet, co bude náplní přednášek?
Seminář je rozdělen na šest přednášek. V první zástupce sekretariátu ČMMJ informuje o systému pořádání zkoušek. Kdy a jak jednotlivé OMS hlásí termíny, místa, jak se registruje kurz, adepti, ale i zkušební komise. Připomene, na co je nutné myslet z hlediska legislativy i Směrnic ČMMJ.
V druhé přednášce se střídají členové Dozorčí rady – Ing. Alexander Sedláček, Ph.D., RNDr. Jiří Zbořil a JUDr. František Chromec. Zabývají se konkrétními okruhy otázek na zkoušku pro myslivecké hospodáře. 
Třetí přednáška, které se ujal MVDr. Pavel Berka, je zaměřena na veterinární péči a novinky v legislativě, připomíná spolupráci se Státní veterinární správou. Upozorňuje na některá onemocnění, která se u nás objevila v posledních letech a jejich výskyt požadoval součinnost s myslivci.
Čtvrtou přednášku jsme domluvili s ředitelem Ing. Martinem Žižkou, Ph.D. z Ministerstva zemědělství, který se střídá s Mgr. Emingrem, Ing. Kuncou, Ph.D. a Mgr. Ing. Melichárkem. I tato přednáška se zabývá hlavně změnami v legislativě a shrnuje změny za posledních pět let, 
Přednáška v pořadí pátá je od Ing. Bačovské a Mgr. Ing. Bartoška z Ministerstva vnitra. Zaměřili se také na novinky v legislativě a vyzdvihují hlavně ty části, které se týkají myslivosti – nové kategorie zbraní, zakázané doplňky zbraní, použití olověných broků apod. 
Poslední přednáška je novinkou, ale velice pozitivně hodnocenou – andragogika. Tu přednáší Ing. Patricia Jakešová a Mgr. Jarmila Vaníčková. Zabývají se moderní technikou při výuce, přípravou přednášek a jejich zpracováním, aktivním zapojováním adeptů, motivací a hodnocením.
 
Z jakých materiálů se bude při přednáškách a následně zkouškách čerpat? Budou jednotné? Budou někde přístupné zkušební testy (například na webu, nanečisto), karty, okruhy témat?
Zkouška pro myslivecké hospodáře se skládá sice jen ze čtyř předmětů, ale obsah je velice rozsáhlý a je naprosto nezbytná znalost legislativy. Máme zkušené komisaře, různých profesí a samozřejmě s odlišnou praxí. Při přípravě je už nutné zacházet do větších detailů a každý dává přednost jinému autorovi, materiálům. Literatura je tedy pouze doporučená. Okruhy pro zkoušku pro myslivecké hospodáře jsou ke stažení na webových stránkách ČMMJ. Jedná se o první verzi, která bude jistě do budoucna doplňována a upravována – s ohledem na změny legislativy, novinky v péči o zvěř, životní prostředí, ve veterinární péči, kynologii atd.
 
Budou se v budoucnu zkoušky organizovat po okresech nebo po krajích? 
Koordinace zkoušek se nemění. I nadále je budou organizovat jednotlivé okresní myslivecké spolky (OMS). Jejich vedení a správa se zjednodušila díky systému Dog Exams, kam se uvádějí veškeré informace o probíhajících kurzech a zkouškách.
 
V minulosti již bylo proškoleno 1400 lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ – jaký je zájem v současné době? 
Zájemci se hlásí průběžně, zpravidla prostřednictvím vlastních OMS. Pokud splňují požadavky pro výkon funkce zkušebního komisaře, zúčastní se školení, doloží potřebné dokumenty a jsou zařazeni do Listiny zkušebních komisařů (zařazuje pracovník sekretariátu). Mohou pak vykonávat, u zkoušek organizovaných kterýmkoliv spolkem ČMMJ, funkci komisaře (předsedy, místopředsedy zkušební komise). Pokud komisař není evidován v Listině, systém neumožní pořádajícímu OMS jeho zařazení.
 
Kolik absolventů základního školení se přihlásilo na školení lektorů a komisařů pro zkoušky mysliveckých hospodářů? 
Školení probíhají od září do prosince a komisaři se hlásí průběžně s blížícími se termíny v jejich oblasti. V prvním říjnovém týdnu bylo prozatím přihlášeno více než 700 lektorů. Mezi nimi už několik nových.
 
Je podmínkou pro prodloužení aprobace základních zkoušek absolvování školení zkoušek pro hospodáře? Nebo části lektorů vystačí základní školení, když se u nich zkoušky hospodářů běžně nekonají?
Jak jsem již uváděla, ČMMJ má pouze jednu listinu zkušebních komisařů. Nerozlišujeme, zda se komisař raději zaměřuje na základní nebo hospodářské zkoušky nebo vykonává funkci předsedy či místopředsedy komise. Ani vyhláška takto nerozlišuje. V listině rozlišujeme možné výjimky pro lékaře, veterinární lékaře a absolventy právnických fakult, tak jak to umožňuje prováděcí Vyhláška, ale i pro ně je školení povinné. V našem zájmu je mít informované a průběžně vzdělávané komisaře na vysoké úrovni. Pokud školení nebude povinné, nemůžeme zaručit, že si komisaři budou sami vyhledávat všechny aktuální informace a novinky. Samozřejmě se najde i pár výjimek, které školení kritizují a považují za zbytečné, ale z našeho pohledu vzdělávání a doplňování informací zbytečné není. Neopomenutelným přínosem je i debata, která během školení na místě vzniká nad různými tématy, komisaři si mohou vyměnit zkušenosti, poznávají se.
 
Kdo se zabývá aktualizací seznamu doporučené literatury, pomůcek a jiných zdrojů pro výuku adeptů?  Jaké jsou nejnovější materiály, pomůcky či zdroje pro výuku schválené ČMMJ?
Seznam doporučené literatury je součástí Směrnice, kterou schvaluje Sbor zástupců. Z toho důvodu jsou veškeré úpravy trochu komplikovanější. Ale jak jsme již sdělila, máme komisaře zkušené, jistě si vhodnou literaturu najdou podle svého uvážení. Stejně jako sami organizují výuku, exkurze a případně zvou odborníky na přednášky.
 
Jak často probíhají hospitace z ČMMJ při základních kurzech adeptů? Jsou nějaké zkušenosti a zpětné vazby, ať už pozitivní a nebo negativní?
Aby se udržela standardní vysoká kvalita zkoušek, je samozřejmě nutná zpětná vazba. První, kdo by měl zajistit dohled a kontrolu nad zkouškami, je dozorčí rada pořádajícího OMS. Dozorčí rada ČMMJ se některých zkoušek účastní.
U hospodářských zkoušek je pravidlem, že předsedou komise je komisař z jiného než pořádajícího OMS. 
 
Kromě těchto školení pro lektory a zkušební komisaře probíhá již několik let školení pro vedoucí mysliveckých kroužků – kolik zájemců těmito kurzy již prošlo? Je stále stejný zájem jako o první kurz nebo přibývá – ubývá?
Kurz pro vedoucí mysliveckých kroužků je organizován už několik let ve spolupráci se Střední lesnickou školou v Hranicích. Jedná se o týdenní kurz, kde se zájemci seznámí s teoretickou i praktickou organizací mysliveckého kroužku. V Hranicích je úžasný tým profesionálů, kteří umí zaujmout nejen děti, ale i dospělé. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že týden v Hranicích naučí „hraní“.
Zájem o kurz je stabilní a bylo proškoleno více než 200 stávajících nebo budoucích vedoucích. Podmínkou je členství v ČMMJ. Začátkem prosince ještě proběhne nadstavba tohoto kurzu, která je určena pro vedoucí, kteří se zúčastnili základního kurzu a aktuálně vedou myslivecký kroužek.
 
Je v současnosti někdo, kdo poskytuje vedoucím kroužků zázemí přímo na sekretariátu? Například pomůcky, materiály, přípravu na ZST – aplikace pro děti? Nebo je toto delegováno na příslušné OMS, se kterými se uspořádá setkání jednou za určitý čas? 
Již několik let pro kroužky zajišťujeme pojištění dětí, které se uzavírá na kalendářní rok a velká část kroužků ho využívá. Pro absolventy kurzu v Hranicích je připraven balíček se studijními materiály. Pro nové kroužky také distribuujeme prostřednictvím OMS základní materiály.
V letošním roce se doplnilo mnoho informací na webové stránky zaprirodou.cz a právě se pracuje na tzv. Pracovních listech, které budou využívat jak kroužky, tak i veřejnost.
Veškeré materiály a pomůcky se zasílají vždy na jednotlivé OMS, které pak zajišťují další distribuci.
 
Je možné pozorovat vzrůstající počet mysliveckých kroužků ve spojitosti s rostoucím množstvím proškolených vedoucích?  
Kurz je určitě velikou inspirací, setkávají se zde aktivní vedoucí i ti, kteří práci s dětmi teprve plánují. Počet kroužků nám od 90. let, kdy byl velký propad, pomalu narůstal. A velkou zkouškou byl pro všechny kroužky covid. Do práce s mládeží zasáhl velmi negativně
a protože se děti nemohly scházet, jejich zájem opadl a mnoho vedoucích kroužky ukončilo. Postupně se opět vrací a pomalu nám roste počet dětí i kroužků. Budeme věřit, že covid je už minulostí a děti se stále budou zajímat o přírodu i myslivost. 
A jen mohu závěrem poděkovat všem vedoucím za jejich činnost, která je opravdu důležitá a ne vždy dobře oceněna. Děti dávají svůj zájem i nezájem velice rychle najevo a udržet jejich pozornost, připravit je na soutěž
o Zlatou srnčí trofej a přitom je nenudit pouze faktickými údaji, je velmi náročné. A poděkovat musíme i všem jejich blízkým za podporu a trpělivost. Ani pro děti není možné organizovat kroužky bez příprav, harmonogramu a plánu činnosti a tedy vlastní čas věnovat zájmu a ne vlastní rodině.
 
 
Díky moc za rozhovor
Kamila KASOVÁ
Zpracování dat...