Časopis Myslivost

Soutěž HONITBA ROKU

Myslivost 2/2021, str. 11  Petr Marada
Soutěž Českomoravské myslivecké jednoty „Honitba roku“ a její budoucnost
 
Konec kalendářního roku  2020 patřil kromě jiných událostí též slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže Českomoravské myslivecké jednoty „Honitba roku“ za rok 2019. V sídle ČMMJ v Praze, Lešanské ulici, byli oceněni zástupci  tří honiteb, kde příkladně a inspirativně pečují o životní prostředí zvěře.
V souladu se známými a dostupnými informacemi, podle stanovených pravidel, byli oceněni ti, kterým se podařilo zatraktivnit polní honitbu, udělat zajímavá opatření v honitbě smíšené a v lese hospodařit se zvěří se stejnou vážností  jako se dřevem.
Tak jako v letech minulých  se sešli i v tomto roce velmi odborně zdatní  zástupci  myslivců. I když vnímají získané ocenění především  jako symbolickou záležitost,  neobyčejně si ho cení a považují.
V diskusi, která následovala před oceněním a především po slavnostní události, zaznělo, že  laureáti správně vnímají svoji novou roli  oceněných jako těch, kteří si ve svých honitbách dokázali poradit s návratem života do krajiny, po kterém se tak hlasitě, především ze strany Evropské komise,  volá. Svoji výbornou praxi a dovednosti ze svých vzorových projektů jsou všichni ocenění připraveni poskytnout jako informace, tyto konzultovat a následně radit těm myslivcům, kteří se na ně s potřebou v obdobné záležitosti obrátí.

PC170011.JPG
 
Na základě tohoto poznání a zkušeností z let minulých je možné se radovat. Podařilo se nám totiž naplnit jeden z hlavních cílů Ekologické komise ČMMJ, kterým bylo v období 2015 až 2020 vytvořit na základě vzorových projektů soutěže „Honitba roku“ a jejich řešitelů funkční systém poradenství v oblasti zvyšování přírodní hodnoty honiteb. Poradenství, především pro členy Českomoravské myslivecké jednoty, které bylo, především z řad myslivců, dlouhodobě poptáváno. 
 
Ambicí komise pro ekologii v oblasti zajištění odpovídajícího životního prostředí pro zvěř ze strany myslivců bylo, aby díky nově nastavenému systému bylo  možné ze strany kompetentních pracovníků ČMMJ:
- analyzovat a konzultovat ve vybraných honitbách, s ohledem na praktikované zemědělské a lesní hospodaření, možné problémy ve vztahu k volně žijící zvěři,
- informovat o možných postupech, metodách a další správné praxi při řešení těchto problémů včetně informací o jejich uplatňování v řádném hospodaření se zvěří,
- identifikovat vhodné zdroje – finanční prostředky, které se nabízejí v rámci různých podpor,
- prezentovat různým zainteresovaným stranám realizovaná opatření přímo v praxi – v podmínkách úspěšných a oceněných honiteb.
 
Záměrem bylo vytvořit v rámci struktury ČMMJ kompetentní konzultační a poradenské centrum. Zde, na základě zkušeností, znalostí a praxe také iniciovat a navrhovat vhodná a dotačně podpořená opatření z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství a Programů obnovy přirozených funkcí a péče o krajinu Ministerstva životního prostředí. Očekávána byla též spolupráce s tuzemskými, ale i zahraničními vědecko-výzkumnými pracovišti včetně participace na významných  projektech.
Na kolik se nám to plánované poradenské centrum ČMMJ, založené na projektu „Honitba roku“  podařilo zrealizovat, posuďte sami…
Přes všechna pozitiva i negativa tohoto projektu je třeba vše vnímat jako nově narozené a životaschopné dítě, které se již dnes, ale i v budoucnu bude potýkat s různými dětskými nemocemi. Věříme však,  že toto „dítě“ bude mít nablízku i v novém období ČMMJ „bez odborných komisí“ odpovědné a kompetentní „rodiče“, kteří ho se vší vážností provedou  do doby „dospělosti“, kdy soutěž „Honitba roku“  bude prestižní záležitostí a výkladní skříní myslivců, každoročně podpořená významnými donátory, oceněné projekty budou vždy očekávaným vzorem široké myslivecké veřejnosti a úspěšní řešitelé „vhodného prostředí pro zvěř“ budou kompetentními a vyhledávanými poradci při řešení problémů ne jenom biodiverzity, ale také celkově  rozvoje venkova prostřednictvím řádně hospodařících myslivců ve spolupráci s místními spoluobčany.
 
Dr.Ing. Petr MARADA
Mendelova univerzita v Brně
 
Vzhledem k epidemické situaci nebylo možné uspořádat slavnostní vyhlášení na některé z velkých mysliveckých akcí v průběhu roku 2020 a veřejně za účasti diváků. Slavnostní setkání proto proběhlo až v závěru roku v zasedací síni Sekretariátu ČMMJ dne 17.12.2020 za účasti předsedy ČMMJ Ing. Jiřího Janoty, člena Myslivecké rady ČMMJ Dr. Ing. Petra Marady a Ing. Daniela Švrčuly.
Setkání bylo sice komorního charakteru, za každou honitbu mohli přijet pouze dva zástupci, ale o to srdečnější a přátelštější byla jak atmosféra samotného předávání ocenění, tak i následná neformální diskuze.
 
MS VITICE
 
Lokalita honitby: Vitice, okres Kolín
Přihlašovatel: Leoš Brožek

Vitice.jpg
 
Honitba mysliveckého spolku Vitice má rozlohu 2984 ha a nachází se na Kolínsku. Z drobné zvěře se zde vyskytuje zajíc, bažant, ze spárkaté zvěře srnčí a černá.
Za účelem podpory zpestření krajiny začali již v roce 2001 s výsadbou plodonosných dřevin. Od té doby vysázeli přes 3500 stromů, což je několik kilometrů liniových výsadeb. Často pomohla dobrá spolupráce se zemědělci, kteří poskytli pozemky a myslivci se postarali o výsadbu.
Na vhodných místech byly vysázeny remízy a vytvořena napajedla. Na 15 hektarech jsou udržována myslivecká políčka s ovsem, krmnou kapustou nebo kukuřicí.
Dnes už jsou osázeny všechny dříve dřevin prosté meze v honitbě. Na některé remízy navazují myslivecká políčka, kde se střídají atraktivní plodiny pro zvěř. Kromě zvěře jsou taková místa atraktivní pro mnoho dalších druhů živočichů.
 
Náklady na realizaci:
MS čerpá příspěvky na myslivecké hospodaření od Středočeského kraje. Výsadbu stromů často financuje obec či zemědělské družstvo.
Další náklady financuje MS z vlastních zdrojů, ročně okolo 150 000 Kč.
Realizaci prací v honitbě provádějí myslivci ve svém volném čase.
Poslední výsadba 600 stromů vyšla na 300 000 Kč.
 
KELEČSKO
 
Lokalita honitby: okres Vsetín, Zlínský kraj
Přihlašovatel: Ing. Radim Kubečka, KELEČSKO, a.s.

Kelecsko.jpg
 
Pro zvýšení úživnosti zemědělských ploch a vytvoření klidových zón v rámci zemědělského hospodaření vstoupili přihlašovatelé v roce 2017 do agroenvironmentálních opatření v rámci dotací SZIF.
Konkrétně se jednalo o ochranu čejky chocholaté, biopásy a zatravnění orné půdy.
Ve spolupráci s městem Kelč a místními mysliveckými spolky osázeli ovocnými stromy meze mezi poli.
Opatření jsou realizována na pozemcích zemědělské společnosti KELEČSKO, a.s. a na nezemědělských pozemcích města Kelč.
Nektarodárné biopásy jsou pěstovány na ploše 10 ha, plocha pro ochranu čejky chocholaté, v krmné variantě je oseta na výměře 26 ha a ve spolupráci s místními mysliveckými spolky a městem Kelč bylo osázeno 600 metrů mezí mezi poli.
Zatravněno bylo 15 ha svažitých pozemků a na 105 ha se začalo hospodařit v ekologickém režimu.
Díky rozvinuté živočišné výrobě zde pěstují na 150 ha orné půdy vojtěšku, která zvyšuje potravní nabídku zvěře.
 
Náklady na realizaci:
Na zemědělských plochách jsou náklady hrazeny z dotačních titulů agroenvironmentálních opatření SZIF, ročně v objemu 600 000 Kč, ostatní opatření v objemu 15 000 Kč ročně jsou hrazeny z prostředků KELEČSKO, a.s. a města Kelč.
 
 
Městské lesy Hradec Králové
 
Lokalita honitby: Okres Hradec Králové a Pardubice, kraj Královéhradecký a Pardubický
Přihlašovatel: Městské lesy Hradec Králové, a.s.

ML-HK.jpg
 
Majetek akciové společnosti Městské lesy Hradec Králové je unikátní jak svou polohou v blízkosti statisícového města, tak enormní rekreační zátěží. Snahou společnosti je hospodařit na svěřeném majetku s péčí řádného hospodáře a skloubit všechny funkce lesů, včetně mysliveckého hospodaření a jeho propagace, při zachování trvale udržitelného rozvoje lesního prostředí.
Výsledkem skloubení kvalitního lesnického a mysliveckého hospodaření je dlouhodobé zvyšování druhové pestrosti porostů a tím i úživnosti honiteb. Ve stále větší míře se zde uplatňují produkční listnaté dřeviny a doplňkově i plodonosné a ovocné dřeviny. V posledních letech se zaměřují i na zadržování vody v krajině a budování napajedel pro zvěř, ale i pro rostlinné a živočišné druhy vázané na vodní prostředí.
Na svěřeném majetku Městské lesy udržují celkem 7 zvěřních políček o celkové ploše 5,19 ha. Nově vybudovaly nebo obnovily 25 malých vodních ploch, které slouží jako napajedla a jako biotop pro vodní faunu a flóru. Na zvěřních políčkách a jiných vhodných místech bylo vysazeno asi 350 plodonosných dřevin, tj. jabloní a hrušní a asi 2500 třešní ptačích.
Především se zde ale lesnicky hospodaří tak, aby zdejší honitby poskytovaly zvěři přirozeně dostatek potravy, a to volbou vhodných dřevin a díky celkové péči respektující přirozené přírodní procesy.
Kromě zvyšování kvality životního prostředí pro zvěř se Městské lesy zaměřují i na ptactvo a s tím spojenou biologickou ochranu lesa. Po celém majetku je rozmístěno více než 2500 budek pro drobné ptactvo, sovy i netopýry. V řešeném období vzniklo 18 nových krmítek, do kterých je v době nouze distribuováno slunečnicové semeno, každoročně asi 2000 kg.
 
Náklady na realizaci:
Jednotlivé projekty zvyšující kvalitu našich honiteb jsou financovány z vlastní podnikatelské činnosti za přispění různých dotačních prostředků.
Políčka pro zvěř: MZe 212 052 Kč, vlastní prostředky 121 000 Kč.
Napajedla pro zvěř: MZe 30 250 Kč, vlastní prostředky 175 450 Kč.
Tůně pro lesní živočichy: MZe 356 862 Kč, vlastní prostředky 417 538 Kč.
Sázení plodonosných dřevin: Statutární město Hradec Králové 30 250 Kč, vlastní prostředky 266 200 Kč.
Přikrmování ptactva: Statutární město Hradec Králové 96 195 Kč vlastní prostředky 33 600 Kč.
Celkové náklady za roky 2015 až 2019 - 1 739 397 Kč.
 
 

Zpracování dat...