ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Mezinárodní účast na výstavě Natura Viva 2021 ve znamení kultury

Myslivost 11/2021, str. 26  Petr Šeplavý
Když se projednávala účast zahraničních partnerů výstavy NATURA VIVA 2021 a téma mezinárodní konference, padlo rozhodnutí pozvat zástupce států, kteří podepsali deklaraci o spolupráci při realizaci projektu Mistrovství Evropy mysliveckých trubačů a zaměřit se na mysliveckou kulturu. Proč právě toto téma, když se nabízí tolik jiných spojených s provozem myslivosti?
Otázky šíření afrického moru, rozšiřování populace vlka a dalších predátorů v honitbách, vliv nedostatku vody na stavy zvěře, věčně aktuální škody zvěří v lokalitách postižených kůrovcovou kalamitou by byly zajímavé a aktuální pro celý evropský prostor, ale k těmto tématům bylo již pořádáno několik konferencí a setkání odborníků a další budou jistě následovat. Ještě nikdy se na mezinárodní výstavě neobjevilo téma z myslivecké kultury a tradic a ty jsou minimálně pro centrální Evropu velmi zajímavé a potřebné.
Na rozdíl od České republiky se v ostatních státech příliš nedaří zapsat myslivost na seznam nehmotného kulturního dědictví. Mnohdy tomu nepřeje politická situace v dané zemi nebo strach před reakcí veřejnosti apod. Například v Německu odmítli tento rok zapsat myslivost jako kulturní dědictví na základě dopisu malé skupiny Ekojäger (ekologičtí myslivci), kteří prohlásili myslivecké tradice za součást propagandy nacistického Německa. Je to naprosto nepochopitelný argumentační faul, který ovšem komisi vyděsil natolik, že elegantně a ve vší slušnosti žádost zamítla.
V době, kdy společnost stále více akceptuje dříve nemyslitelné koncepty životních postojů k rodině, dětem, pohlaví, partnerským vztahům je činnost myslivců veřejností v jednotlivých zemích stále méně akceptovaná a některé skupiny radikálních ochránců přírody dokonce vyhlásily myslivcům nesmiřitelnou válku. O to důležitější je prezentace myslivosti, jako pro společnost potřebné a nenahraditelné součásti nejen péče o zvěř a přírodu, ale také jako významný nástroj pomoci lesníkům a zemědělcům při jejich hospodaření a v neposlední řadě jako společenství lidí s velkou kulturní a historickou tradicí. Myslivecká kultura a tradice mohou pak vytvářet onen pomyslný nekonfliktní most mezi myslivci a veřejností.
Vnímám, že poslední dobou uvadá i povědomí samotných myslivců o hodnotě a významu myslivecké kultury a tradic. Vše je převáděno na má dáti - dal a v tomto pouze ekonomickém pohledu nezbývá mnoho prostoru pro tvůrčí nadšení, smysluplné koncepty spolupráce a radost z dobrovolné činnosti, která je pro mnohé celoživotním koníčkem, posláním i způsobem života.
Bohatství společenské organizace nespočívá v jejím majetku a penězích, ale v počtu odborně erudovaných členů, které dobrovolně, bez nároku na zisk naplňují její poslání. Z tohoto pohledu je otázka člena: „Co mi za to dáte, když k vám vstoupím?“ poměrně nepatřičná a měla by znít: „Co pro nás mohu udělat?“

04.JPG
 
Výstavy Natura Viva se zúčastnili zástupci zemského mysliveckého svazu Durynska, jehož předseda Steffen Liebig je zároveň členem rady spolkového německého mysliveckého svazu a zde má na starost právě kulturu a tradice. Polsko prezentoval stánek polských trubačů. Za Slovensko se výstavy zúčastnil Slovenský poľovnícky sväz, Slovenská poľovnícka komora a Klub Trubačov SR. Šestým zahraničním účastníkem prezentovaným na výstavě bylo Grónsko s podporou dánského velvyslanectví, kterou vyjednal a v expozici zastupoval doc. Ing. Miloslav Vach, CSc. V Grónsku pochopitelně myslivecké trubače nenajdeme, ale jejich vztah k přírodě je pro všechny příkladný. Tato drsná, ale krásná severská země si své přírody váží natolik, že když ulovíte soba v období, kdy na zemi neleží sníh, tak vám nikdo nedovolí jet pro něj nějakým dopravním prostředkem, abyste nezničili to málo ze zeleně, co tam přes léto vyroste. Nikdo se tam neodváží projíždět na čtyřkolce volně přírodou jako u nás, toto pravidlo je místními obyvateli dobrovolně a s úctou k přírodě dodržováno.
Pro zahraniční účastníky výstavy byl připraven pestrý program. Při zahájení pronesl zdravici Steffen Liebig, který poděkoval za možnost prezentovat Durynskou myslivost na výstavě a vyjádřil přesvědčení, že tak jako v minulosti bude moci přivítat zástupce ČR a SR například na výstavě v Erfurtu. Za Slovensko pozdravil návštěvníky výstavy viceprezident SPK pre správu zdrojov Ing. Alojz Kaššák. Zahájení doprovodily lovecké skladby v podání smíšeného československého souboru. KT SR zastupoval předseda Ing. Edmund Hatiar s členy rady Lucií Blšákovou a Jakubem Badrnou. Jejich trio doplněné o zástupce rady KT ČMMJ Elišku Kühnerovou, která reprezentovala KT na stánku obohatili svou hrou na lesnice každodenní program na hlavním pódiu. SPZ a SPK po celou dobu výstavy zastupovali Ing. Dušan Krajniak, Ph.D., vrchní hodnotitel CIC a člen mezinárodní komise pro hodnocení trofejí a Norbert Sánta, student LDF na Mendelove univerzitě v Brně.
 
Ve čtvrtek 9. 9. byl pro zahraniční účastníky připraven výlet do Prahy s následným setkáním s představiteli ČMMJ a MZe při společné večeři. Procházka liduprázdnou Prahou od Pražského hradu Nerudovou ulicí na Malostranské náměstí a Karmelitskou ulicí k Pražskému Jezulátku skýtala pohledy, které v obvykle turisty přeplněné Praze přehlédnete. Od Pražského Jezulátka jsme kolem Českého muzea hudby a přes Karlův most došli až k pražskému Rudolfinu, kde byla v roce 2014 podepsána deklarace o spolupráci při ME mysliveckých trubačů. Zde jsme nasedli na autobus, který nás dovezl do restaurace Na tý louce zelený za nemocnicí IKEM, v jehož areálu našli útočiště mufloni.
Účastníky přivítal místopředseda ČMMJ JUDr. Petr Valenta a předseda dozorčí rady ČMMJ Ing. Alexander Sedláček, Ph.D.. Za MZe přivítal účastníky ředitel odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství Ing. Martin Žižka, Ph.D. V uvolněné atmosféře probíhala diskuse nejen o myslivecké kultuře, ale i o dalších aktuálních problémech v myslivosti v jednotlivých zemích.
Pro potěšení a dobrou náladu zahrálo Lovecké trio Petr Duda a Petr Vacek doplněné tentokrát o Hanu Sedláčkovou, ekonomku rady KT ČMMJ.
 
V sobotu od 10.00 hodin proběhla pod vedením JUDr. Petra Vacka v zasedací místnosti výstaviště konference na téma Evropská lovecká hudba – kulturní statek spojující myslivost s veřejností. Kromě zástupců KT ČR, KT SR a LJV Thüringen se konference přes internet zúčastnil předseda KT PL Maciej Strawa a člen týmu bavorských trubačů Wolfgang Prebeck.
Konferenci oficiálně zahájil předseda ČMMJ Ing. Jiří Janota spolu s Ing. Martinem Žižkou za MZe. Po zaznění loveckých fanfár v podání spojených souborů mohla konference začít.
V obsáhlém programu projednali zástupci trubačů a myslivců vyplnění dotazníku o organizacích trubačů v jednotlivých zemích, informaci k ME trubačů v roce 2023 v Německu, projekt evropských mysliveckých signálů a další možnosti spolupráce. Předseda KT PL Maciej Strawa přislíbil pořádání ME trubačů v roce 2025 v Polsku a pozval účastníky na mezinárodní kulturní konferenci zaměřenou na loveckou hudbu, která se bude konat v roce 2023 v Polsku, kdy Polský myslivecký svaz stejně jako ČMMJ oslaví 100 let od svého založení.
Z konference vznikl sborník, který je v digitální podobě na stránkách ČMMJ a Klubu trubačů.
Odpoledne pak poděkoval na pódiu výstaviště předseda ČMMJ ing. Jiří Janota spolu s ředitelem výstavy Ing. Ondrou Matoušem zahraničním účastníkům a předali jim pamětní medaile.
Na zahraniční účastníky čekalo ještě malé překvapení v podobě mezinárodního klání ve střelbě na běžící terč ze vzduchovky na střelnici v expozici firmy Sellier&Bellot, která již více jak deset let podporuje vánoční koncert v Rudolfinu. V napínavém finálovém rozstřelu mezi Maikem Deckertem z Německa a Norbertem Sántou ze Slovenska byl o jeden zásah úspěšnější reprezentant Slovenska.
 
Kromě oficiálních jednání proběhla celá řada neformálních rozhovorů, které doplnily informace o jednotlivých organizacích, jejich plánech a možnostech další spolupráce. I v internetové době se ukazuje, že forma osobních setkání má svoji přidanou hodnotu a pomáhá sousedícím zemím lépe pochopit své partnery a jejich radosti i starosti v myslivosti. Přátelská a pracovní atmosféra každého setkání byla tou nejcennější hodnotou mezinárodní účasti na výstavě Natura Viva 2021.
 
Petr ŠEPLAVÝ

Zpracování dat...