Časopis Myslivost

Dezinfekce násadových bažantích vajec metodou kropením

Myslivost 5/2021, str. 90  Miroslav Macháček, Jiří Škaloud, Jaroslav Novák
Voliérový chov bažantů je v dnešní době z hlediska technologií a možnosti chovu na průmyslové úrovni ekologického chovu drůbeže nebo chovu drůbeže ve výběhu. Protože intenzifikací chovu bažantů došlo k úplné změně životního prostředí, je nutné provést určitá opatření vedoucí k produkci co největšího počtu životaschopných a zdravých jedinců.

 

Podmínky dostatečné produkce odchovu bažantů

 

Mezi základní faktory dobré ekonomiky chovu bažantů patří zajištění dostatečně kvalitního genetického materiálu (rodičovského hejna), dále zajištění vhodné výživy, a nakonec zabezpečení vhodných zoohygienických podmínek.

Pro získání co největšího počtu odchovaných bažantů je nutné mít dostatečně pestrý a kvalitní genetický materiál. Dnes už se ve většině chovů bažantů témě nesetkáme s čistými liniemi bažanta obecného, ale spíše s jejich kříženci variet bažanta kolchického, tenebros a dalších. Proto je důležité, aby alespoň tyto linie pocházely z kvalitního rodičovského hejna.

Pro zajištění dostatečného množství životaschopných jedinců je potřeba zajistit co největší oplozenost násadových vajec. Z tohoto hlediska je nutná nejenom správná volba genetického materiálu rodičovského hejna, ale je také potřeba hlídat věk bažantích slepic, protože se zvyšujícím se věkem klesá líhnivost násadových vajec. Líhnivost je také ovlivněna správným poměrem pohlaví. Poměr pohlaví v chovném hejnu, z něhož byla pro pokus získávána násadová vejce, byl 1:6 ve prospěch bažantích slepic.

Další významným faktorem, ovlivňujícím vysokou produkci odchovaných bažantů, je zajištění dostatečného množství krmiva, které splňuje živinové požadavky pro každou kategorii zvlášť.

V neposlední řadě mezi významné faktory mající vliv na produkci vysokého množství zdravých bažantů patří hygiena chovu. Technologické a hygienické podmínky pro chov bažantů byly popsány v časopise Myslivost v ročníku 2018 Ing. Novotným.

Pro odchovny bažantů je důležitá ale také správná hygiena a technologie líhnutí, pro zajištění dostatečné líhnivosti je důležitá doba od snesení násadových vejce do jejich vložení do líhně. Stáří násadových vajec by nemělo přesáhnout 10 dní, protože poté již dochází k výraznému poklesu líhnivosti.

 

Hygiena násadových vajec

 

Správná hygienická praxe začíná již u produkce násadových vajec. Většina dostupné literatury se zabývá dezinfekcí prostoru líhní, předlíhní, místností, napáječek a dalších neživých povrchů.

Přesto i dezinfekce samotných násadových vajec je důležitý krok, který významně ovlivňuje samotnou líhnivost. Právě povrch násadových vajec je totiž kontaminovaný mikroorganismy, a proto je nutné provádět jejich dezinfekci. Mezi mikroorganismy vyskytující se na povrchu vajec patří například Escherichia coli, Salmonella, Streptococcus, Staphylococcus a Yersinia.

Mezi metody dezinfekce vajec lze dnes zařadit sprchování, koupání, plynování a ozařování. Nejvíce používanou metodou dezinfekce bažantích násadových vajec je pomocí formaldehydových par, ale vzhledem jistým limitům technologií je snaha najít alternativní a dostupnou metodu pro běžné užití. Z tohoto hlediska se jako nejvhodnější metoda jeví ošetření bažantích násadových vajec metodou politím. Pro tento způsob aplikace byl vybrán a ověřován dezinfekční přípravek DEPROS FF firmy Jana Jurigová.

 

Popis pokusu

V rámci pokusu byl v bažantnici soukromého chovatele v Rouchovanech sledován dezinfekční účinek přípravku DEPROS FF, jehož účinné dezinfekční látky jsou glutaraldehyd a kvarterní amonniové soli (KAS), aplikační metodou politím. V rámci pokusu byla bažantí násadová vejce rozdělena na dvě stejné skupiny. V první skupině byla násadová vejce umístěna do dolíhně firmy BIOS a podle návodu byla ošetřena formaldehydovými parami. Po patnáctiminutové expozici byla vejce z dolíhně vyjmuta a byla umístěna do vytemperované líhně.

Poté byla druhá polovina vajec připravena na lísky pro polití dezinfekčním přípravkem DEPROS FF. V rámci pokusu byly vypočítány potřebné objemy dezinfekčního přípravku a vody pro požadovaný počet bažantích násadových vajec. Pro zajištění dostatečného dezinfekčního účinku je potřeba dodržet dostatečné množství jak dezinfekčního přípravku (zajištění dostatečné koncentrace na povrch vajec), tak také dostatečné množství vody (zajištění rovnoměrné aplikace). V případě použití menšího objemu vody nedojde k ošetření celého povrchu vejce, a tím pádem nedojde k dostatečné dezinfekci.

Po připravení dostatečného množství dezinfekčního roztoku v potřebné koncentraci byla násadová bažantí vejce ošetřena polovinou připraveného dezinfekčního roztoku politím z konve pomocí kropítka. Po 30 vteřinách byla vejce otočena a poté opět pokropena druhou polovinou (zbytkem) dezinfekčního roztoku. Následně se čekalo dalších 30 vteřin pro zajištění dostatečné expozice a poté byla násadová bažantí vejce přenesena do vytemperované líhně firmy BIOS k vejcím, která byla ošetřena formaldehydovými parami.

V pokusu byla násadová vejce obou skupin inkubována v automatické líhni typu BIOS OBO-041 za standardních podmínek pro bažantí vejce podle doporučení firmy BIOS. Na konci inkubace nebyly pozorovány rozdíly v líhnivosti mezi skupinami a ani během odchovu nebyly sledovány rozdíly v přírůstcích. U obou skupin také byly také sledovány genetické anomálie (sledování genotoxicity) a ani zde nebyly mezi skupinami sledovány rozdíly indikující genotoxický dopad použitých dezinfekčních přípravků.

 

Závěr

 

Z výsledků pokusu je zřejmé, že dezinfekční přípravek DEPROS FF firmy Jana Jurigová metodou polití je vhodná alternativa k dezinfekci formaldehydovými parami. Mezi další výhody použití dezinfekčního přípravku DEPROS FF je jeho nižší toxicita než u formaldehydu. Jelikož byl formaldehyd Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny zařazen mezi karcinogeny skupiny 1 (IARC monograpsh), jsou snahy o jeho zákaz nejen v Evropské unii, ale i na celém světě, proto přípravek DEPROS FF jeví jako vhodná alternativa dezinfekce bažantích násadových vajec i do budoucna.

 

Praktické poznatky bažantníka

 

Co se týče praktických poznatků samotného bažantníka, tak bylo z důvodu úspory času vzhledem k tvaru a typu lísek provedeno polití pouze z jedné strany.

Z výsledků líhnivosti bylo zjištěno, že nebyl statisticky významný rozdíl v líhnivosti mezi politím z jedné a nebo z obou stran. Přesto je vhodnější provést dezinfekci vajec z obou dvou stran.

Také bylo zaznamenáno zvýšené procento líhnivosti při použití metody polití než u metody plynování. Při aplikaci desinfekce formaldehydovými parami bylo procento líh nivosti většinou mezi 50 až 57 %., při použití DEPROS FF bylo procento líhnivosti mezi 55 až 62%, samozřejmě při dodržení všech úkonů potřebných při cyklu samotného líhnutí. Násadová vejce nebyla během líhnutí prosvěcována, tudíž procento líhnivosti odpovídá procentu ze všech nasazených vajec během inkubace. Násadová vejce také pocházela ze stejného hejna a byla ze stejného období snáškového cyklu.

 

MVDr. Miroslav MACHÁČEK, Ph.D.,

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

MVDr. Jiří ŠKALOUD, CSc.,

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno

Jaroslav NOVÁK,

soukromý chov bažantí zvěře v bažantnici Rouchovany

Zpracování dat...