Aktuality

Správné odpovědi Velké čtenářské soutěž 2018

-red- | Diskuzní fórum
Správné odpovědi Velké čtenářské soutěž 2018
.
1. První celostátní myslivecká organizace se při svém založení nazývala
a) Československá myslivecká jednota (ČSMJ)
b) Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ)
c) Český myslivecký svaz (ČMS)
 
2. Červená zvěř je označení
a) pro jelení zvěř
b) pro srnčí zvěř v letní srsti
c) označení pro veškerou parohatou zvěř
 
3. První celostátní myslivecká organizace byla založena
a) 22. dubna 1923 v Praze
b) 22. dubna 1923 v Brně
c) 22. dubna 1923 v Bratislavě
 
4. Názvem dentes premolares (premoláry) označujeme zuby
a) stoličky
b) zuby třenové
c) špičáky
 
5. Korunový nadočníkový čtrnácterák má v koruně
a) 3 výsady
b) 4 výsady
c) 5 výsad
 
6. Pojmem světlomaz nazýváme
a) sekret ze slzníků říjných jelenů nebo daňků
b) sekret z fíků řijných kamzíků
c) roztok pro výplach při ošetření světel psů
 
7. Salačova sbírka obsahuje
a) sbírku paroží jelenovitých
b) sbírku výtvarných děl s mysliveckými motivy
c) sbírku notových zápisů loveckých povelů a signálů
 
8. Když zaslechneme huhlání, slyšíme
a) hlas tetřeva hlušce při večerním hřadování
b) tichý hlas výra velkého
c) hlas mladých kohoutků tetřívka obecného
 
9. Cimbolec je nesprávný výraz pro
a) očník na paroží jelenů
b) opěrák na paroží jelenů
c) nadočník na paroží jelenů
 
10. Výměty nazýváme
a) hromádky trusu srstnaté zvěře
b) trus hrabavých
c) trus a vývržky dravců a sov
 
 
11. Současný Řád sv. Huberta má sídlo:
a) v Lysé nad Labem
b) na Kuksu
c) v Dymokurech
Informace na oficiálním webu ŘSH: www.radsvatehohuberta.cz
 
12. Kult sv. EUSTACHA, jako patrona myslivců je u nás:
a) mladší než kult sv. Huberta
b) znám od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
c) starší než kult sv. Huberta
K dohledání např. v materiálech Oldřicha Tripese na www.myslivost.cz
 
13. První říjnovou sobotu se i letos na Kuksu uskuteční Svatohubertské slavnosti řádu sv. Huberta. Půjde v pořadí o:
a) 15. ročník
b) 20. ročník
c) 25. ročník
Informace na oficiálním webu ŘSH: www.radsvatehohuberta.cz
 
14. Při pohřbu mysliveckého druha nosíme stavovské úlomky:
a) na levé straně klobouku rubem navrch
b) na pravé straně klobouku rubem navrch
c) na pravé straně klobouku lícem navrch
K dohledání např. v materiálech Oldřicha Tripese na www.myslivost.cz
 
15. V zimních měsících se u volně žijících přežvýkavců:
a) snižuje množství celulolytických bakterií a a zvyšuje množství amylolytických bakterií
b) snižuje schopnost trávit celulózu
c) zmenší resorpční plocha bachoru
K dohledání v kapitolách myslivecké zoologie nebo zde: http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2003/Leden---2003/Rizika-zimniho-prikrmovani-sparkate-zvere-jadrnymi
 
16. K přikrmování srnčí zvěře z jaderných krmiv upřednostňujeme:
a) pšenici
b) žito
c) oves nebo ječmen
K dohledání http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2007/Rijen---2007/K-prikrmovani-srnci-zvere
 
17. Pro zimní přikrmování zajíce je důležité vědět, že:
a) špatně tráví škroby
b) nepřijímá v zimním období vlákninu
c) nejlépe tráví pšenici
Ověření: http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2014/Srpen---2014/Vyziva-a-krmeni-zajicu
 
18. Trvalé řezáky se u Prasete divokého mění v pořadí:
a) I1, I2, I3
b) I1, I3 , I2
c) I3, I1, I2
Zoologie Prasete divokého nebo: http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2012/Leden--2012/Presne-stanoveni-veku-ulovene-dospele-cerne-zvere
 
19. Ulovený kus prasete divokého má již v dolní čelisti I3 a I1 stálého chrupu, ale I2 z chrupu mléčného. Věk určíte přibližně na:
a) 8 -10 měsíců
b) 14-16 měsíců
c) starší 2 let
Zoologie prasete divokého Pensum
 
20. Zajícům umožňuje maximálně využit potravní nabídku:
a) polyandrie
b) superfetace
c) cekotrofie
ověření: http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2014/Srpen---2014/Vyziva-a-krmeni-zajicu
 
21. Hromadná onemocnění zvěře – nákazy, vznikají především jako důsledek
a) nedostatečného zimního přikrmování
b) častého rušení zvěře v honitbě
c) vysoké populační hustoty k nákaze vnímavého druhu zvěře
 
22. Mezi zoonózy – choroby přenosné ze zvířat na člověka- nepatří
a) Aujezskyho choroba
b) tularémie
c) toxoplazmóza
 
23. K výraznému slinění u vztekliny dochází z důvodu
a) poranění dutiny ústní při zuřivém kousání
b) ochrnutí polykacích svalů
c) ochrnutí žvýkacích svalů
 
24. Za hlavní vektor šíření ptačí chřipky se považují ptáci z řádu
a) brodiví
b) veslonozí
c) vrubozobí
 
25. U původce syngamózy bažantů – hlístice Syngamus trachea - se samečci tohoto parazita
a) nachází ve střevě
b) jsou trvale srostlí se samičkami v průdušnici
c) nachází se společně se samičkami v průdušnici pouze v době kopulace
 
26. Trávící trakt spárkaté zvěře je fylogeneticky adaptovaný na zimní trávení
a) bílkovin
b) celulózy
c) tuků
 
27. Při zásahu a následném prvotním ošetření spárkaté zvěře je důležité, aby nedošlo
a) k znečištění svaloviny ulovené zvěře obsahem trávícího traktu
b) k poškození svaloviny plecí, případně kýt
c) k znečištění svaloviny žlučí
 
28. Přežvykování přijaté potravy je důležitým stimulem pro tvorbu slin, které u spárkaté zvěře následně
a) upravují pH bachorového obsahu
b) jsou zdrojem tekutiny pro bachorové mikroorganizmy
c) neutralizují plísňové toxiny v krmivu
 
29. Co je to cimbolec
a) Nadočník u jelena
b) Nepojmenovatelný výsada na lodyze jeleního parohu
c) Naznačený opěrák na lodyze jeleního parohu
 
30. Která zvěř má hubu
a) Bobr
b) Tchoř
c) Žádná
 
31. Kdo jako první v historii začal systematicky shromažďovat a vydávat českou mysliveckou mluvu?
a) Prof. Ing. Antonín Dyk
b) Josef Vilém Černý
c) František Špatný
 
32. Kde žil bájný lovec Nimrud?
a) Nikde, je to smyšlená postava
b) V Babylonii
c) V Efesu
 
33. Germánským patronem lovu a lukostřelby byl
a) Sv. Havel (Galus)
b) Ullr
c) Prove
 
34. V oplocených vinicích lze celoročně lovit?
a) králíka divokého
b) zajíce polního
c) zajíce polního a králíka divokého
 
35. Co je to optimální nástřelná vzdálenost?
a) vzdálenost, které se zjednodušeně říká myslivecká a je přesně 100m. Balistická dráha střely je velmi plochá, a proto je optimální.
b) vzdálenost, která je dána zkušeností střelce a na kterou je schopen spolehlivě zasáhnout cíl.
c) vzdálenost, která je jiná pro každý typ střely a výrobce náboje. Dráha střely neopustí koridor 4 cm od záměrné osy a tato vzdálenost je u běžných kulových nábojů a střel obyčejně okolo 170 m.
 
36. Pro účely vypracování plánů se samci rozdělují do věkových tříd u zvěře:
a) jelen evropský, daněk skvrnitý, muflon, srnec obecný, kamzík horský, jelenec běloocasý, sika Dybowského, sika japonský, prase divoké.
b) jelen lesní, daněk skvrnitý, muflon, srnec obecný, kamzík horský, jelenec běloocasý, sika Dybowského, sika japonský, prase divoké.
c) jelen evropský, daněk skvrnitý, muflon, srnec obecný, kamzík horský, jelenec běloocasý, sika Dybowského, sika japonský
 
37. Mezi krátkokřídlé patří:
a) lyska černá, drop velký
b) sluka lesní, bekasina otavní
c) lyska černá, sluka lesní
 
38. Jaká je správná odpověď lovce, když mu u uloveného kusu doprovod přeje „Lovu zdar“?
a) „lovu dík“
b) „lovcův dík“, nebo „lovčí dík“
c) „Lovu zdar“, nebo pouze „zdar“
 
39. Která myslivecká organizace pořádá soutěž „Honitba roku“?
a) Asociace profesionálních myslivců
b) Ministerstvo zemědělství
c) Českomoravská myslivecká jednota
(https://honitba-roku.webnode.cz/)
 
40. V jakých kategoriích je možné se soutěže „Honitba roku“ zúčastnit?
kategorie:
a) Lesní, smíšena a polní honitba roku
b) Bažantnice, obora, společenstevní honitba
c) Právnická osoba, fyzická osoba, myslivecký hospodář
(https://honitba-roku.webnode.cz/)
 
41. Co je smyslem soutěže „Honitba roku“?
a) atraktivní formou šířit obecné povědomí o ochraně krajiny a jejího kulturního a přírodního dědictví, hodnotách krajiny pro každodenní život zvěře a apelovat na další myslivecké hospodáře, aby přijali svůj díl odpovědnosti za krajinu a její udržitelné užívání.
b) Ocenit myslivce, kteří zazvěřují honitbu uměle odchovanými jedinci drobné zvěře
c) Ocenit myslivce, kteří příkladně tlumí zvěř škodící myslivosti
(https://honitba-roku.webnode.cz/)
 
42. Je povinností vlastníka nebo pachtýře zemědělské půdy (honebního pozemku) informovat uživatele dotčené honitby o aplikaci přípravků na ochranu rostlin?
a) Ne, pouze v případě aplikace přípravků nebezpečných pro včely
b) Ano, vždy
c) Záleží na uvážení osoby aplikující přípravky na ochranu rostlin
(viz. platný zákon o myslivosti)
 
43. Mezi agroenvironmentální klimatické opatření podporované z Programu rozvoje venkova patří
a) Zalesňování zemědělské půdy
b) Zakládání biokoridorů
c) Zakládání krmných a nektarodárných biopásů
(http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m10-agroenvironmentalne-klimaticke/)
 
44. Pokud chceme získat dotace z Programu rozvoje venkova na založení krmného biopásu, jaké minimální podmínky musíme splnit
a) Mít minimálně 10 ha orné půdy a na 2 ha po splnění dalších podmínek můžeme zakládat
b) Musíme být členy Českomoravské myslivecké jednoty
c) Musíme mít platný lovecký lístek
(http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m10-agroenvironmentalne-klimaticke/)
 
45. Co se rozumí ovocným stromem?
a) dřevina poskytující člověku jedlé plody, jejíž nadzemní část je tvořena nerozvětveným kmenem min 1,3 m vysokým a rozvětvenou korunou.
b) Dřevina, která plodí jablka, hrušně, třešně, slivoně, meruňky a broskve
c) Dřevina, která roste na zemědělském pozemku s kulturou sad
(SPPK C02 003:2014 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině)
 
46. Co se rozumí ovocným keřem?
a) Dřevina poskytující ovoce do výšky 1,5 m
b) Dřevina, která roste na zemědělské půdě s kulturou sad
c) Dřevina poskytující člověku jedlé plody, jejíž nadzemní část netvoří kmen, ale sestává z os (větví) stejného významu.
 (SPPK C02 003:2014 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině)
 
47. Za strom kategorie vysokokmen u školkařských výpěstků považujeme
a) Strom s výškou kmene 1,30–1,69 m,
b) Strom s výškou kmene 1,70 m a více
c) Strom s výškou kmene minimálně 1,80 m
 (SPPK C02 003:2014 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině)
 
48. Pozemkové úpravy jsou proces, který je zahajován na základě požadavků
a) Agrární komory a Zemědělského svazu
b) Všech hospodářů v krajině
c) Na základě požadavků vlastníků pozemků v souladu s příslušnou právní úpravou
(zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění)
 
49. Za celou historii vedl časopis Myslivost/Stráž myslivosti nejdéle šéfredaktor:
a) Ing. Jiří Kasina
b) prof. Jaroslav Svoboda
c) Josef Géza Novotný
 
50. Lovecké signály od Prof. A. Dyka byly poprvé vydány
a) 1923
b) 1936
c) 1947
 
51. K oficiálním signálům Prof. A. Dyka byly přidány úlovky
a) Petra Vacka
b) Josefa Selementa
c) žádné
 
52.. Po skončení poslední leče se troubí
a) Lovu zdar
b) Konec leče
c) Konec honu
 
53. První ročník koncertu České myslivecké vánoce v pražském Rudolfinu se konal
a) 2009
b) 2010
c) 2008
 
54. Spoluautorem akce Červen, měsíc myslivosti a ochrany přírody byl
a) Prof. Josef Hromas
b) Dr. Julius Komárek
c) Jaroslav Béza
 
55. Myslivost v obrazech – Zoologii ilustroval
a) František Liebl
b) Jiří Židlický
c) Aleša Vajc
 
56. Stráž u zhaslého kusu
a) je ustanovena mysliveckým hospodářem k hlídání a ošetření výřadu nebo výlože
b) je myslivec pověřený hlídáním zvěřiny v tombole při mysliveckém plese
c) je součástí poslední pocty ulovené zvěři
 
57. Regální právo
a) kdokoliv kdo ulovil zvěř, si ji mohl přivlastnit (tzv. dal si ji do regálu)
b) výsadní právo panovníka na lov
c) právo Státní veterinární správy zabavit zvěřinu při kontrole pultového prodeje
 
58. Zlatá srnčí trofej
a) je trofej srnce, která obdržela na chovatelské přehlídce minimálně 115 bodů CIC
b) je název celostátní soutěže pro mladé myslivce a ochránce přírody
c) je každá 50. trofej srnce ulovených jedním myslivcem
 
59. Salačovu sbírku jelenovitých najdeme
a) v expozici loveckého zámku Konopiště
b) v lesnickém, mysliveckém a rybářském muzeu Ohrada u Hluboké nad Vltavou
c) v Národním muzeu v Praze v expozici sudokopytníků
 
60. Svatohubertské kulinářské slavnosti se konají:
a) v září v parku zámku Zahrádky u České Lípy
b) v srpnu na náměstí v Třeboni
c) v září na návsi ve středočeské Klokočné
 
61. Vlastnictví  živé zvěře v ČR se odvíjí od specifikace vlastnického práva
a) zvěř patří  vlastníkovi  honebních pozemků
b) zvěř patří uživateli honitby
c) zvěř je označena  jako  “res nullius“  věc nepatřící  nikomu
 
62. Národní parky v ČR známe
a) Krkonošský, Tatranský, Šumavský, Podyjí, České Švýcarsko
b) Šumavský, Podyjí, České Švýcarsko, Křivoklátsko
c) Krkonošský, Šumavský, Podyjí, České Švýcarsko
 
63. Při společném lovu je na 16 střelců potřeba mít minimálně
a) 3 psi  s odpovídající kvalifikací
b) 4 psi s odpovídající kvalifikací
c)  2 psi s odpovídající kvalifikací
 
64. Tělo ulovené zvěře (mimo maloobchodní prodej) může být nejdéle uchováno
a) 7 dnů při teplotě  0°C až 7°C a nejdéle 14 dnů při teplotě  0°C až 1°C
b) 7 dnů při teplotě  0°C až 7°C a nejdéle 15 dnů při teplotě  0°C až 1°C
c) 7 dnů při teplotě  0°C až 4°C a nejdéle 14 dnů při teplotě  0°C až 2°C
 
65. Záhryzky nazýváme
a) zbytky ovoce vzniklé lisováním po moštování  předkládané zvěři 
b) na menší části nasekaná řepa  předkládaná zvěři  
c) nařezané větve vhodných dřevin pro zimní ohryz zajíců
 
66. Prodloužené vnější stěny nábojové komory má závěr
a) Grenner
b) Kersten
c) Purdey
 
67. Lovecká palná zbraň s jednou hlavní s drážkovaným vývrtem se nazývá
a) kulovnice
b) jednuška
c) zlamovačka
 
68. Vzteklinou jsou vnímaví
a) všechny šelmy
b) spárkatá zvěř, šelmy a člověk
c) všichni teplokrevní živočichové
 
69. Při odchytu zvěře se náhonec používal pro
a) odchyt zajíců
b) odchyt divokých králíků
c) odchyt bažantů
 
70. Samostatným druhem honiteb jsou obory s minimální výměrou souvislých honebních pozemků
a) 100 ha
b) 50 ha
c) 5 ha
 
71. První číslo časopisu Stráž myslivosti vyšlo:
a) 22.4 1923
b) 16.5.1923
c) 1.6.1923
 
72. Název Stráž myslivosti nesl časopis od svého prvního čísla
a) 27 let
b) 30 let
c) 31 let
 
73. Při střelbě z kopce dolů na větší vzdálenost pod velkým úhlem míříme vždy
a) níže
b) výše
c) podle teploty výše nebo níže
 
74. Odchylku způsobenou větrem má menší
a) střela s velkou hmotností
b) střela s velkým průměrem
c) střela s vysokým balistickým koeficientem
 
75. Při střelbě do kopce nahoru na větší vzdálenost pod velkým úhlem míříme vždy
a) níže
b) výše
c) podle teploty výše nebo níže
 
76. Po průstřelu spárkaté zvěře poloplášťovou střelou je odraz této střely při kontaktu s povrchem země
a) nemožný
b) při zásahu velkých kostí nepravděpodobný
c) s odrazem je nutné počítat vždy
 
77. Jangoli je
a) vábnička
b) součást výstroje fretky
c) součást výstroje loveckých dravců
 
78. Lovecká šavle sloužila
a) k označení hodnosti vyšších lesních úředníků
b) při slavnostní výstroji místo loveckého tesáku
c) k přetínání patních šlach vysoké zvěře
 
79. Praxe je dnes už nepoužívaný název pro
a) lovecký sekáč
b) lovecký tesák
c) zavazák
 
80. Kamarádem jezevce Bédi je:
a) zajíc Janek
b) králík Vašek
c) veverka Věrka
 
 


Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 4:51 a zapadá v 21:13 vychází v 15:11 a zapadá v 2:04 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...