Časopis Myslivost

Červen / 2018

Nové myslivecké expozice na hradě Roštejn

Myslivost 6/2018, str. 84  Kateřina Rozinková
Malebný hrad Roštejn nedaleko Telče má velmi dlouhou historii jdoucí až do 14. století. Původně strážní gotický hrádek byl v 16. století přestavěn na příkaz významného renesančního velmože Zachariáše z Hradce do podoby goticko-renesančního hradu a byla mu dána i nová funkce. Stal se centrem obory pro vysokou a černou zvěř a zázemím loveckých výprav majitelů paství Telč. Tímto způsobem objekt fungoval až do konce II. světové války. Vystřídaly se zde různé rodiny majitelů – po pánech z Hradce přišli Slavatové z Chlumu a Košumberka, následovali Lichteštejnové-Kastelkorno a posledními aristokratickými majiteli byli Podstatští-Lichtenštejnové.
Po roce 1945 se objekt ocitl ve státní správě, od roku 1964 je pobočkou Muzea Vysočiny Jihlava a v současnosti je tedy hradem v krajské správě. Veřejnosti byl poprvé zpřístupněn v roce 1969.
Jak bylo uvedeno výše, historie hradu byla po několik staletí neodmyslitelně propojena s dějinami místní obory. Toto téma se však bohužel do prvních hradních expozic otevřených na přelomu 60. a 70. let 20. století v zásadě nepromítlo. Důraz byl v expozicích kladen zejména na prezentaci lokálních řemesel, jako bylo cínařství, kovářství, dřevořezba nebo kamenictví.
Expozice procházely v průběhu poslední čtvrtiny 20. století postupným vývojem, kdy se stávaly stále více historizujícími hradními interiéry nežli muzeem řemesel. Větší důraz byl postupně kladen i na připomenutí historie zdejšího hradu a myslivosti.
Nejvýznamnějším počinem v tomto smyslu bylo zpřístupnění expozice Pracovna nadlesního v roce 2013. Právě tato místnost do jisté míry určila směr, kterým se nyní vydávají nově hradní expozice.
Jejich tvorba je realizována díky dotaci získané z EU, z programu IROP. Projekt, jehož celkový objem činí 68,4 mil Kč (58 mil Kč je dotace přidělená z EU) nese název „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“. V jeho rámci se začalo v květnu roku 2017 s stavebními úpravami na hradě, které mají dva cíle.
Tím prvním je vizuální návrat do stavební podoby v časech, kdy byl hrad ještě využíván jako lovecké sídlo (poč. 20. století). Na fasády se tedy budou vracet lovecké trofeje, na nádvoří pak kopie sochy sv. Huberta.
Druhý cílem je budoucí ochrana sbírkových předmětů v expozicích proti vlivům klimatu, biotickému napadení, či vandalismu, nebo zcizení.  Dalším z přínosů projektu bude do budoucna i zlepšení návštěvnického zázemí hradu, který ročně při plném provozu navštíví okolo 40 000 osob.
Kromě stavebních prací probíhaly v letech 2016 a 2017 intenzivní práce na přípravách nových expozic a hledání jejich vhodného tématu i zaměření. Dlouhodobě bylo jako největší handicap původních tras vnímáno poměrně malé množství prostoru, které bylo věnováno přímo historii hradu a jeho okolí, či zdejší přírodě. Ta je přitom velmi důležitá, neboť objekt se nalézá v přírodní rezervaci Roštýnská obora a je součástí teritoria Geoparku Vysočina.  Právě snaha ve větší míře se zaměřit na okolní přírodu i místní historii byl jedním z hlavních motivů tvorby nových expozic.
 
Nová expozice myslivosti
 
Jaké bude konkrétní podoba expozic? I v budoucnu bude zachováno rozdělení hradu na dva okruhy, které budou zpřístupňovány postupně. Tím prvním bude od letních prázdnin 2018 tzv. trasa B – interaktivní expozice cílící zejména na rodiny s dětmi. Její hlavní obsahovou náplní bude poznání přírody, lovectví a myslivost.
Trasa bude primárně samoobslužná a nebude tedy nutné čekat na předem vypsanou prohlídku. Obsahovat bude mnoho hravých prvků pro malé i velké, namátkou možnost projít si chodbičkami mraveniště, osahat si nejrůznější přírodní materiály, poslechnout zvuky vábniček, či lovecké troubení, seznámit se hravou formou s tím, co myslivec dělá v jednotlivých měsících roku a mnoho dalšího.
Na nejmenší návštěvníky čeká na panelech průvodce ze zvířecí říše – hravá liška.
Součástí této prohlídkové trasy bude i návštěva lovecké kaple sv. Eustacha a cenného Botanického sálu. O rok později doplní expozici ještě interaktivní herna – místo, kde si zejména nejmenší budou moci vyzkoušet vše, co se na prohlídce naučili.
Zároveň s hernou (tedy v červenci 2019) se spustí i provoz základní historické trasy. Jejím hlavní motivem bude poznání života historického sídla v průběhu dějin.
Návštěvníci navštíví tři významná období hradu – renesanci, baroko a přelom 19. a 20. století a poznají, jak v dané době lovecké sídlo sloužilo. Zajímavým exkurzem bude jistě ten do dějin stravování, během prohlídky se lidé budou moci vžít do rolí hostů loveckého banketu a usednout k prostřenému stolu, vejít do přípravny jídel a prohlédnout si sklepení a dozvědět se něco o způsobech úpravy zvěřiny.
Součástí této trasy zůstane výše popsaná pracovna, novinkou naopak bude podoba poslední místnosti návštěvnické trasy – Salonku sv. Huberta (dříve Biskupský salonek). Bude to prostor koncipovaný jako pánský výstrojní salonek z doby před I. světovou válkou a nejvýznamnějším předmětem zde bude socha sv. Huberta, jediný předmět pocházející originálně z hradu Roštejna.
Ostatní sbírkové předměty jsou tvořeny sbírkami Muzea Vysočiny Jihlava a mají původ napříč celým krajem Vysočina.  Tato historická trasa bude „klasická“, tedy s průvodcem a bude cílit zejména na starší návštěvníky se zájmem o historii.
Třetí trasu bude tvořit ještě výstup do unikátní sedmiboké hradní věže, kam si návštěvníci vystoupají opět sami bez průvodce, jen po zakoupení vstupenky. Cestou budou mít možnost dozvědět se něco o historii hradu od nejstarších archeologických nálezů, až po velký požár, který objekt zpustošil v roce 1915.
 
Na všechny nové instalace by měly navazovat i edukační programy nabízené pro různé cílové skupiny, stejně jako kulturní akce v příštích letech. Veškeré práce jsou prováděné za provozu hradu, objekt je tedy v době návštěvnické sezony vždy zčásti otevřen široké veřejnosti a to včetně nabídek speciální prohlídky vedoucí skrze právě obnovovanou část hradu.
Projekt celkově přinese návštěvníkům nejen vizuálně novou podobu interiérů, ale umožní také restaurovat poměrně velké množství sbírkových předmětů (především nábytku a obrazů), z nichž mnohé budou veřejnosti představeny úplně poprvé. Stejně tak docházelo a dochází k restaurování i v rámci samotné stavby - v roce 2017 prošel náročným procesem záchrany jediný dochovaný štukový strop na hradě (v Botanickém sále), konzervovány byly nástěnné malby a nově dojde i restaurování štukového oltáře v hradní kapli sv. Eustacha.
Celý proces zpřístupňování nových expozic bude ukončen v roce 2020.
Kateřina ROZINKOVÁ
 
Pozvánka na první mysliveckou akci na hradě Roštejn
Dovolujeme si pozvat všechny milovníky přírody, zvěře a myslivosti na Roštejn poslední červnovou sobotu 30.6., kdy bude hrad poprvé zpřístupněn veřejnosti.
Jelikož je to hlavně hrad lovecký, bude probíhat v odpoledních hodinách od 13.00 hod v předhradí komponovaný myslivecký program, uvidíte sokolníky, trubače, ukázky vábení zvěře a další myslivecké dovednosti.
vychází v 7:50 a zapadá v 15:58 vychází v 17:11 a zapadá v 8:55 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...